Press Releases

Hinihikayat ng FEMA ang mga aplikante na makipag-ugnayan para subaybayan ang kanilang kaso. Ang mga residenteng naniniwalang hindi sapat ang tulong na kanilang natanggap para sa pagkukumpuni ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa FEMA upang magsumite ng apela.
illustration of page of paper
NEW YORK – Habang nagpapagawa at muling-nagpapatayo ng mga kanilang mga tahanan ang mga nakatira sa New York, nakipagtambal ang FEMA sa Lowe’s home improvement store sa Queens upang magbigay ng libreng impormasyon at mga tip kung paano gawing mas matibay at ligtas ang mga bahay na nasalanta ng natural na kalamidad.
illustration of page of paper

TRENTON, N.J. – Ang huling araw ng mga may-ari ng tahanan at umuupa na taga-New Jersey para mag-apply ng indibidwal na tulong mula sa FEMA para sa pagkasira at pagkawala dulot ng h

illustration of page of paper
Dinagdag ng FEMA ang Dutchess County sa Set. 5 na deklarasyon ng pederal na sakuna mula sa Bagyong Ida, dinadala sa siyam ang bilang ng mga county na kung saan ang mga residente ay maaari nang maging karapat-dapat mag-apply para sa tulong sa sakuna ng FEMA.
illustration of page of paper
Nagbibigay ng serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon ang FEMA upang maabot at makipag-ugnayan sa mga nakaligtas sa sakuna na nagsasalita ng kaunting Ingles o hindi nagsasalita nito. Ang FEMA ay may mga tauhan at teknolohiya upang sumuporta sa pagbawi sa sakuna para sa mga taong bingi, may kahirapan sa pandinig o may kalabuan ang paningin.
illustration of page of paper
Habang pinapaayos at muling-pinapatayo ng mga mamamayan ng New York ang kanilang mga tahanan, nakipagtambal ang FEMA sa mga tindahan ng Lowe’s sa Staten Island upang magbigay ng libreng impormasyon at payo para gawing mas matatag at ligtas ang mga tahanang nasira ng mga natural na sakuna.
illustration of page of paper
Ang mga taong tumatanggap ng mga kabayaran mula sa Social Security o iba pang mga tulong mula sa gobyerno ay hindi dapat mabahala na ang tulong para sa sakuna mula sa FEMA ay makakaapekto sa kanilang mga benepisyo.
illustration of page of paper
Nag-apply ka sa FEMA para sa tulong sa sakuna pagkatapos ng Bagyong Ida na nanalanta sa ibayo ng New York, at nakatanggap ka ng isang sulat. Hindi ka sigurado kung ano ang sinasabi nito, ngunit sa palagay mo ay hindi maganda ito.
illustration of page of paper
Apat na Sentro ng Pagbawi sa Sakuna ang magsasara sa susunod na linggo, at ang isa naman ay lilipat. Habang magsasara ang mga lugar na ito, makakakuha pa rin ng tulong nang harap-harapan.
illustration of page of paper
Maraming New Yorker na nagdusa mula sa pagkawala dulot ng Bagyong Ida ay sakop ng kanilang seguro. Subalit ang pinakamabuting saklaw ng seguro ay maaari pa ring hindi sapat sa lahat ng pangangailangan, kaya, mayroon ding pang-estado, pampederal, at programang hindi pangangalakal.
illustration of page of paper