Press Releases

Ang FEMA at ang Estado ng Florida ay magbubukas ng isa pang disaster recovery center sa Lee County upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian sa sumusunod na lokasyon:
illustration of page of paper
Wala pang apat na buwan pagkatapos ng deklarasyon ng malaking sakuna para sa Bagyong Ian, nagbigay ang Administrasyong Biden-Harris ng $5.2 bilyon sa pinansyal na tulong, mga disaster loan (loan para sa sakuna) at flood insurance (seguro para sa baha) para sa mga taga-Florida.
illustration of page of paper
Patuloy na nag-iiskedyul ang FEMA ng mga bukas na pampublikong pagpupulong sa buong Timog-Kanlurang Florida sa misyon nitong ipaalam sa mga nakaligtas sa bagyo ang tungkol sa mga available na mga pang-estado at pederal na programa ng pagbangon. Sa nakaraang tatlong buwan, sinuportahan ng FEMA ang mahigit 100 pagpupulong ng komunidad sa buong lugar ng 20 county kung saan ang mga Eksperto sa Paksa ay naroroon upang talakayin ang mga programa, mga inisyatiba ng estado, tulong sa sakuna, mga mapagkukunan ng komunidad, at mga update. Naging isang paraan ang mga pampublikong kaganapang ito para matutunan ng mga tao ang tungkol sa kung paano pinakamahusay na makakapaghanda para sa susunod na bagyo, makuha ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa National Flood Insurance Program (Pambansang Programa ng Seguro sa Baha), at linawin ang pagkalito tungkol sa pag-alis ng debris na hatid ng bagyo sa personal na ari-arian.
illustration of page of paper
Isang araw na lang ang natitira para makapag-apply ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian para sa tulong sa sakuna sa FEMA at mag-apply para sa mababang interes na disaster loan (utang para sa sakuna) sa U.S. Small Business Administration (SBA, Pangasiwaan para sa Maliliit na Negosyo).
illustration of page of paper
Nais paalalahanan ng FEMA ang mga nakaligtas na dalawa o higit pang mga sakuna ang idineklara sa parehong estado. Tinitiyak ng FEMA na matatanggap ng mga nakaligtas ang lahat ng nararapat na tulong habang iniiwasan ang pagkakadoble ng mga pederal na benepisyo. Isang paraan para maisakatuparan ito ng ahensya ay ang pag-aatas ng magkahiwalay na aplikasyon para sa bawat sakuna. Kung nasira o nawala ang iyong ari-arian mula sa Bagyong Ian at muli mula sa Bagong Nicole, kakailanganin mong kumpletuhin ang dalawang magkahiwalay na aplikasyon para sa tulong sa sakuna.
illustration of page of paper
Habang muling nagtatayo, ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Ian ay makakakuha ng libreng payo kung paano magtayo muli ng mas malakas at mas ligtas kontra sa mga bagyo.
illustration of page of paper
Mahigit $4.4 bilyon sa mga grant ng pederal, mga pautang sa kalamidad at mga pagbabayad sa seguro sa baha ang naibigay sa state ng Florida at sa mga sambahayan na apektado ng Bagyong Ian. Ngunit nauubos ang oras para sa mga nakaligtas sa Bagyong Ian na mag-apply para sa tulong sa kalamidad. Kung ang iyong pangunahing tirahan ay nasa isa sa 26 na county na itinalaga para sa tulong ng pederal na sakunaat nagkaroon ka ng pagkawala o pinsalang nauugnay sa bagyo na dulot ng Bagyong Ian, mayroon ka hanggang Ene. 12, 2023 upang kumpletuhin ang iyong aplikasyon.
illustration of page of paper
Limampu't isang karagdagang counties sa Florida na naapektuhan ng Hurricane Nicole ay karapat-dapat na ngayon para sa mga pang-emerhensiyang hakbang sa proteksyon, kabilang ang direktang tulong na pederal sa ilalim ng programa ng Pampublikong Tulong.
illustration of page of paper
Mahigit 900,000 pamilya ang nag-apply para sa pederal na tulong sa sakuna, pero tatlong linggo na lang ang natitira para makapag-apply para sa mga pinsalang dulot ng Bagyong Ian. Ang mga nakaligtas na naninirahan sa isa sa 26 na county na itinalaga para sa pederal na tulong sa sakuna para sa Bagyong Ian ay hinihikayat na mag-apply.
illustration of page of paper
Karamihan sa mga Disaster Recovery Center ay magsasara sa Biyernes, Dis. 23 hanggang Lunes, Dis. 26, 2022. Isasara din ang mga center Biyernes, Dis. 30, 2022, hanggang Lunes, Ene. 2, 2023, kasama ang sumusunod na apat na pagbubukod
illustration of page of paper