U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Nagbibigay ng serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon ang FEMA upang maabot at makipag-ugnayan sa mga nakaligtas sa sakuna na nagsasalita ng kaunting Ingles o hindi nagsasalita nito. Ang FEMA ay may mga tauhan at teknolohiya upang sumuporta sa pagbawi sa sakuna para sa mga taong bingi, may kahirapan sa pandinig o may kalabuan ang paningin.
illustration of page of paper
Habang pinapaayos at muling-pinapatayo ng mga mamamayan ng New York ang kanilang mga tahanan, nakipagtambal ang FEMA sa mga tindahan ng Lowe’s sa Staten Island upang magbigay ng libreng impormasyon at payo para gawing mas matatag at ligtas ang mga tahanang nasira ng mga natural na sakuna.
illustration of page of paper
Ang mga taong tumatanggap ng mga kabayaran mula sa Social Security o iba pang mga tulong mula sa gobyerno ay hindi dapat mabahala na ang tulong para sa sakuna mula sa FEMA ay makakaapekto sa kanilang mga benepisyo.
illustration of page of paper
Nag-apply ka sa FEMA para sa tulong sa sakuna pagkatapos ng Bagyong Ida na nanalanta sa ibayo ng New York, at nakatanggap ka ng isang sulat. Hindi ka sigurado kung ano ang sinasabi nito, ngunit sa palagay mo ay hindi maganda ito.
illustration of page of paper
Apat na Sentro ng Pagbawi sa Sakuna ang magsasara sa susunod na linggo, at ang isa naman ay lilipat. Habang magsasara ang mga lugar na ito, makakakuha pa rin ng tulong nang harap-harapan.
illustration of page of paper
Maraming New Yorker na nagdusa mula sa pagkawala dulot ng Bagyong Ida ay sakop ng kanilang seguro. Subalit ang pinakamabuting saklaw ng seguro ay maaari pa ring hindi sapat sa lahat ng pangangailangan, kaya, mayroon ding pang-estado, pampederal, at programang hindi pangangalakal.
illustration of page of paper
Nagbukas ang isang Disaster Recovery Center (DRC o Sentro ng Pagkabawi sa Sakuna) ngayon, Okt. 5, sa Union County upang makatulong sa mga residente ng New Jersey na apektado ng labi ng Bagyong Ida.
illustration of page of paper
Habang nagsisimulang matanggap ng mga nakaligtas sa sakuna ang mga pondo para sa tulong para sa paupa, pagpaayos ng mga tahanan, o iba pang mga kategorya ng tulong, mapanatag na ang mga tulong pampederal para sa sakuna ay walang-buwis.
illustration of page of paper
Habang kumikilos ang mga nakaligtas sa proseso ng pagbawi, ang tulong as isang tawag, isang click ng mouse o pagpindot sa app ng FEMA lang. Ang Sentro ng Pagbawi sa Sakuna sa County ng Warren ay permanenteng magsasara sa Biyernes, Okt. 8 ng 5 ng hapon.
illustration of page of paper
Ang pederal na tulong pang-sakuna ay hindi lamang para sa mga may-ari ng tahanan. Ito rin ay makukuha ng mga karapat-dapat na nangungupahan, at maaaring masakop ang mga gastusin sa kasangkapan, kagamitan para sa trabaho, pagpaayos ng sasakyan, pati na rin ang mga medikal at dental na gastusing dulot ng sakuna.
illustration of page of paper