U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Rehistrasyon sa Pagkuha sa Mobil ng FEMA ay bukas na sa Covelo sa Biyernes, Dis. 4, hanggang sa Linggo, Dis.

illustration of page of paper

Ang mga Nakaligtas sa Sunog ay Dapat Tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov sa Dis. 11

illustration of page of paper

Ang mga nakaligtas sa sunog ay dapat tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov hanggang sa Dis. 16

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong magparehistro para sa pederal na tulong na pansakuna, mahalagang makipag-ugnayan sa iyo ang FEMA.

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Tatlong mobile registration center (nagpapalipat-lipat na tanggapan ng pagpaparehistro) ng FEMA sa Escambia County ang nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Lunes,

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Karapat-dapat na ngayon ang Jefferson County sa mga gawad na Pampublikong Tulong ng FEMA para sa pagbangon mula sa Bagyong Sally.

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong na pansakuna mula sa FEMA, maaari kang mai-refer sa U.S.

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. Ang FEMA ay nagbukas ng isang sentro sa pagrehistro sa mobile para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sally sa Milton. 

illustration of page of paper