U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

DENTON, Texas – Ang mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan sa Texas na nasa 18 karagdagang lalawigan na nagtamo ng pinsala mula sa bagyong taglamig na nanalanta kamakailan sa Texas ay maaari na

illustration of page of paper

DENTON, Texas – Ang mga bagyong taglamig noong isang linggo ay nagdulot ng kaguluhan sa mga komunidad sa buong Texas.

illustration of page of paper

DENTON, Texas – Kung ikaw ay nakatanggap ng sulat mula sa FEMA na nagsasabing hindi ka nararapat para sa tulong o kaya ay may “walang desisyon”, basahing mabuti ang sulat.  Maaarin

illustration of page of paper

DENTON, Texas – Ang mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan sa 31 karagdagang lalawigan sa Texas na nagtamo ng pinsala mula sa bagyong taglamig na sumalanta kamakailan sa Texas a

illustration of page of paper

DENTON, Texas – Hinihimok ng mga opisyal ng estado at pederal sa pagbawi  ang mga nakaligtas sa sakuna na abangan at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad o potensyal na pand

illustration of page of paper