Press Releases

Ang mga sambahayan sa Florida na nawalan ng paggamit ng kanilang mga tahanan pagkatapos ng Bagyong Ian ay lumipat sa mga pansamantalang yunit ng pabahay ng FEMA sa isang pinabilis na lakad. Noong Abril 12, 1,001 na karapat-dapat na mga aplikante ang sumakop sa mga trailer ng paglalakbay ng FEMA, mga ginawang yunit ng pabahay o mga inuupahang apartment.
illustration of page of paper
Mahigit sa 50,000 may-ari ng bahay sa Florida ang nakatanggap ng mga pondo mula sa FEMA upang muling itayo ang kanilang mga tahanan nang mas malakas pagkatapos ng Bagyong Ian.
illustration of page of paper
Inaprubahan ng FEMA Public Assistance ang dalawang gawad upang ibalik sa Lee County School District at Lee County Sheriff ang mga ginastos sa emerhensya sa pagresponde sa Bagyong Ian.
illustration of page of paper
Higit sa $6.97 bilyon sa pederal na suporta sa mga Floridian ang tumutulong sa mga sambahayan, komunidad, at sa estado ng Florida na makabangon mula sa Bagyong Ian.
illustration of page of paper
Isang nakaligtas kamakailan ang nag-ulat na nakatanggap ng text na ang kanilang "tseke na mula sa pederal na pamahalaan sa halagang $2800 ay naibigay na". Sa text inutusan ang nakaligtas na bumisita sa isang link at magbigay ng personal na impormasyon para ma-verify ng FEMA. Ito ay isang scam. Ang mga pagtatangka ng scam ay maaaring gawin sa telepono, sa pamamagitan ng sulat o email, text o nang personal. Ang FEMA ay hindi nagbibigay ng anumang tulong pinansyal sa halagang $2,800.00. Kung ikaw ay nag-apply para sa tulong sa kalamidad, aabisuhan ka ng FEMA tungkol sa desisyon nito. Ang ahensya ay maaari ring makipag-ugnayan sa iyo kung kailangan nito ng karagdagang impormasyon upang maproseso ang iyong aplikasyon. Ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang liham. Maaari kang makatanggap ng tawag sa telepono sa ilang pagkakataon. Repasuhin nang mabuti ang mga sulat sa iyo ng FEMA.
illustration of page of paper
Mga Bahay. Mga Paaralan. Mga Beach. Mga himpilan ng bumbero. Mga munisipyo. Mga sistema ng tubig at alkantarilya. Mga parke, Mga istasyon ng tren. Mga marina. Mga ospital. Mga sentro ng libangan. Mga daycare center. Mga pantalan. Mga pier. Mga gusaling pangkaligtasan ng publiko. Mga post office.
illustration of page of paper
Ang mga county ng Alameda, Contra Costa, Mendocino at Ventura ay idinagdag sa pangunahing deklarasyon ng sakuna para sa matinding bagyo at pagbaha sa California, ibig sabihin, ang mga residenteng nagkaroon ng pinsala o pagkalugi mula sa mga bagyo na nagsimula noong Disyembre 27, 2022, ay maaari na ngayong mag-apply para sa tulong sa kalamidad ng FEMA.
illustration of page of paper
Sa Lee County, nag-apply ang isang umuupa sa FEMA pagkatapos ng Bagyong Ian, na nag-uulat na ang kanyang tahanan at personal na ari-arian ay nasira ng pagbaha. Nag-ulat din siya ng pangangailangang dulot ng sakuna para sa mga gastusing medikal kung saan wala siyang insurance.
illustration of page of paper
Mahigit 379,000 kabahayan ang tumatanggap ng tulong mula sa FEMA habang sila ay bumabangon mula sa Bagyong Ian. Ang tulong ay dumating sa maraming paraan.
illustration of page of paper
Dapat tiyakin ng mga aplikante para sa tulong ng FEMA pagkatapos ng Bagyong Ian at Bagyong Nicole na nasa FEMA ang kanilang kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Maaaring kailanganin ng FEMA na makipag-ugnayan sa mga aplikante para sa higit pang impormasyon o upang ayusin ang isang inspeksyon sa bahay upang i-verify ang pinsala.
illustration of page of paper