Press Releases

Ang tulong pederal sa mga residente ng Cook County na naapektuhan ng matinding bagyo at pagbaha noong Hunyo 29 – Hulyo 2 ay lumapas na ng $375 milyon. Itong halaga ay kinabibilangan ng mga gawad ng FEMA na higit sa $280 milyon na Pang-Indibidwal at Pansamabahayan na mga gawad para sa tulong sa pag-upa, pondo sa pagkukumpuni at pagpapalit, at iba pang mga gawad na tumutulong sa pagpalit ng personal na pag-aaari at magbigay ng bayad sa pag-imbak at pangangalaga ng bata. Bilang karagdagan sa mga gawad ng FEMA mayroong higit sa $96.6 milyon sa mababang-interes na pautang sa sakuna ng Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo) para sa mga may-ari ng bahay at negosyo.
illustration of page of paper
Ang Federal Emergency Management Agency (FEMA o Pederal na Ahensya ng Pangangasiwa ng Emerhensya) ay may agarang pangangailangan na mag-empleyo ng mga residente para magtrabaho bilang pansamantalang lokal na hire upang tumulong sa pagtugon sa sakuna at pagsisikap sa pagbawi. Ang mga lokal na hire na empleyado ay mga lokal na residente na tumutulong sa pagbawi ng kanilang komunidad at tinutulungan din nila ang komunidad sa proseso ng pagbawi. Hinihikayat ka ng FEMA na mag-apply para sa kapana-panabik na pagkakataong ito! Sa kasalukuyan, nag-ha-hire kami para sa mga sumusunod na lokal na hire na posisyon. Magsisimulang mag-expire ang mga anunsyo ng trabaho sa Nobyembre 15, 2023, kaya mag-apply sa lalong madaling panahon! Upang matuto pa tungkol sa mga uri ng posisyon at ang kanilang papel sa FEMA, mangyaring bisitahin ang FEMA Cadres.
illustration of page of paper
HONOLULU – Ang mga bata na nabuhay sa mga sunog sa kagubatan ng Maui ay maaaring makaramdam ng trauma sa loob ng maraming taon. Sinasabi ng mga eksperto sa pag-uugali na ang mga pamilya ay maaaring gumawa ng mga hakbang upang matulungan ang mga bata na iproseso ang kanilang mga emosyon at pagkabalisa upang matulungan silang gumaling.
illustration of page of paper
Ang pagsasara ng mga Sentro ng Pagbawi sa Sakuna ay hindi hudyat ng pagtatapos ng paglahok ng FEMA sa pagbawi ng Illinois sa sakuna. Maaari mo pa ring makuha ang mga sagot sa iyong mga tanong pati narin ang malinaw na paliwanag tungkol sa proseso ng sakuna sa pamamagitan ng pagtawag sa Linya ng Tulong ng FEMA sa 800-621-3362, kung saan mayroong mga multilinggwal na operator na nakahandang tumulong sa iyo. Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa online sa DisasterAssistance.gov o gamitin ang app ng FEMA sa iyong smart device.
illustration of page of paper
HONOLULU –Ang deadline para sa pag-apply para sa pederal na tulong sa sakuna ay pina-extend ng isa pang 30 araw, ibig sabihin, ang mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan na may hindi naka-insured o kulang sa insurance na pinsala sa kanilang ari-arian mula sa Maui wildfires ay may hanggang Sabado, Dec. 9, upang mag-apply.
illustration of page of paper
Kung nag-apply ka para sa tulong ng FEMA pagkatapos ng Bagyong Idalia, maaari kang kontakin ng isang inspektor ng FEMA para mag-iskedyul ng isang inspeksyon sa bahay.
illustration of page of paper
Magsasara ang Center ng Pagbangon mula sa Sakuna ng Upcountry Maui sa 6 p.m. Martes, Oktubre 31, ngunit ang mga espesyalista ng FEMA ay available pa rin upang tumulong sa iyong mga aplikasyon at idirekta ka sa mga programa ng tulong na pang-lokal, pang-estado at pang-pederal.
illustration of page of paper
Ang mga taga-Florida na nag-apply para sa tulong mula sa FEMA ay dapat manatiling nakikipag-ugnayan sa ahensya upang maupdate ang mga detalye ng aplikasyon gamit ang kahit anong bagong impormasyon. Ang isang aplikasyon ay maaaring maantala ng kulang o makalumang bagay.
illustration of page of paper
Ang mga taga-Florida na nagtamo ng pagkawala mula sa Bagyong Idalia ay mayroong isang buwan para mag-apply para sa pederal na tulong. Ang huling araw ay Nobyembre 29, 2023.
illustration of page of paper
Kung nakaligtas ka sa mga wildfire sa Maui noong Agosto 8 at nakatanggap ka ng tulong sa pag-upa ng FEMA, tiyaking makipag-ugnayan sa FEMA. Maaaring kwalipikado ka para sa patuloy na tulong sa pag-upa para sa pansamantalang pabahay sa alinmang lokasyong pinamamahalaan ng Estados Unidos.
illustration of page of paper