Mayroong Hanggang Biyernes ang mga Nakaligtas upang Mag-apply para sa Tulong sa FEMA

Release Date Release Number
016
Release Date:
April 16, 2024

San Diego, California. — Ang deadline para mag-apply para sa tulong sa FEMA ay Biyernes, Abril 19. Tinutulungan ng FEMA ang mga nakaligtas sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-aayos sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad kasunod ng Enero 21-23, 2024 ng matinding bagyo at sakuna sa pagbaha sa San Diego County.

Patuloy na Tulong sa FEMA

Bagaman ang mga pagpaparehistro ay natatapos  ng Abril 19, maaaring patuloy na mag-update ang mga nakaligtas ng mga aplikasyon, magsumite ng karagdagang dokumentasyon at suriin ang katayuan ng aplikasyon online o sa pamamagitan ng telepono.

  • Ang pinakamadaling paraan upang makipag-ugnay sa FEMA ay ang tawagan sa Helpline. 
    • Tumawag sa toll-free na 800-621-3362, 7 ng umaga hanggang 10 ng gabi PT, araw-araw.
    • Mayroong mga multiplayer operator upang sagutin ang mga katanungan, i-update ang mga aplikasyon at tumulong sa mga apela.
  • Ang mga nakaligtas ay may access sa FEMA 24/7/365 sa website at mobile app.
    • Mag-apply para sa tulong sa FEMA, i-update ang impormasyon, magsumite ng mga dokumento at mag-file ng apela sa DisasterAssistance.gov.
    • Gamitin ang FEMA Mobile App upang mag-apply at suriin ang progreso ng aplikasyon.

Mga Pautang sa Tulong sa Sakuna ng SBA

Ang deadline para sa mga aplikasyon ng SBA ay Biyernes din, Abril 19. Ang mga nakaligtas na nag-apply para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA ay maaaring i-refer sa US Small Business Administration (SBA). Maaaring saklaw ng mga pautang sa sakuna ng SBA ang mga pagkalugi na hindi ganap na sakop ng seguro o iba pang mapagkukunan. Ang pagkumpleto ng aplikasyon ay maaaring gawing kwalipikado ka para sa iba pang tulong sa FEMA, tulad ng pag-aayos ng kotse na nauugnay sa sakuna, mahahalagang bagay sa bahay, at iba pang gastos. Kung naaprubahan ang iyong aplikasyon, hindi mo kinakailangang tanggapin ang isang pautang sa sakuna sa SBA. 

Ang mga may negosyo ay maaaring humiram ng hanggang $2 milyon para sa anumang kumbinasyon ng pinsala sa ari-arian o kapital sa negosyo (Economic Injury Disaster Loans). Ang mga may-ari ng bahay ay maaaring humiram ng hanggang $500,000 mula sa SBA upang ayusin o palitan ang kanilang pangunahing tirahan. Ang mga may-ari at nagrerenta ay maaaring humiram ng hanggang $100,000 upang ayusin o palitan ang personal na ari-arian. 

Maaaring mag-apply ang mga aplikante online sa sba.gov/accident. Maaari ring tumawag ang mga aplikante sa Customer Service Center ng SBA sa (800) 659-2955, o mag-email sa disastercustomerservice@sba.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong sa sakuna ng SBA. Kung ikaw ay bingi, mahirap ang pandinig, o may kapansanan sa pagsasalita, mangyaring mag-dial ng 7-1-1 upang ma-access ang mga serbisyo ng relay ng telekomunikasyon.

Para sa pinakabagong impormasyon ng FEMA sa Enero 21-23, 2024 ang matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ang misyon ng FEMA ay ang pagtulong sa mga tao bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Ang lahat ng tulong sa sakuna ng FEMA ay ibibigay nang walang diskriminasyon sa batayan ng lahi, kulay, kasarian (kabilang ang sekswal na panliligalig), oryentasyong sekswal, relihiyon, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, limitadong kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya. Kung naniniwala kang nilabag ang iyong mga karapatang sibil, maaari kang tumawag sa linya ng Civil Rights Resource sa 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ang mga gumagamit ng isang relay service tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat i-update ang FEMA gamit ang kanilang partikular na numero na itinalaga sa serbisyong iyon. Magagamit ang mga multiplayer operator (pindutin ang 2 para sa Espanyol).

 

Tags:
Huling na-update noong