Ļañ kwoj kein ilo Disaster

Ej jab in kwalok an jerbal en im kei koṃro rej kerbalok ijin wōt erekwalok menin ijo ṃoṃak ijinjerbal in menin ke ijel in ko jet eo an waanij

Enana Ekkatak im Eo Im Komun Katak

Kōjā kōn naan menū bōk jen filter rōl ļap buñ kōn type jen question aō type in jen keyword.

Ilo jet ien ko rekadu – ekkar nan jonan eo enana ilo joreen eo im mene joreen eo ej pad ilo ijo jikum make im ekamijak ajmour an armej ro im wawein kojbarok ak ak bukot kilen jipan kin jeen nan jukjukin pad eo – FEMA emaron komman bwe komakit men ikkilep ko jen ijo jikum make rej maron komman iomwin Public Assistance Program eo. Ilo kain keij rot in, FEMA ej jerbal ippen jiteit eo, bukon eo, im uwaan baamle an kien ko nan kwalok jet jikin ko im men ikkilep ko rej komakit ie, ekoba ijoko den rej makitkit ie ilo ijo jikin an armej make, rej maron bar. Komakit in men ikkilep kein rej aikuij nan jokkun konaan an armej ro aolep, ejjab nan juon wot ak jejjo armej.

Elane kwoj aikuij jipan kin komakit men ikilep ko jen menin joreen eo, jeek elane juon Crisis Cleanup Hotline emoj kommane ilo ijo kwoj pad ie.

Iomwin kojjela eo an burojton eo kin menin joreen eo elap im ej komman nan Individual Assitance, jiteit eo, uwaan baamle eo, ak teritore eo emaron kajjitok nan Disaster Unemployment Assistance (DUA). DUA ej ebok an jeen jen FEMA, im aolep makitkit ko an rej komman jen FEMA im Department of Labor (DOL) Employment and Training Administration (ETA). DOL-ETA ej jerbal ippen State Workforce Ageny ko nan lelok jipan nan ro ejjelok aer jerbal ak jab maron jerbal jen wot joreen eo im ro rej boreinwot bar maron bok aikuij ko an DUA im rejjab maron bok aikuij ko nan jabdewot menin bok leen ko ilo aer jab jerbal jen jiteit eo. 

Nan elon taip in jipan kin menin joreen ko, FEMA ej aikuij kamoole joreen eo ekar walok nae eok ilo ijo ekar walok ie ak jeek jen ijo etolok jen ijo. Alikin am lelok abolkeijen eo am, rijerbal in FEMA eo ak juon rietale enaaj kurwaj eok elon alen ilo jet raan nan jikejuuli juon ien nan kadedelok am jeek. Nomba ko aer remaron walok ilo an ejjelok etaer.

Elane FEMA ejjab maron topar eok nan ien jeek eo, enaaj iwoj juon leta. Jouj im loor bunton ko ilo leta eo nan topar FEMA im jikejuuli ien jeek eo am. Abolkeijen eo am ejjab maron komman mae ien eo konaaj bok bunton ko rekkar ekkar nan leta eo.

Jab bar lelok ak kokaal abolkeijen kaal eo ilo ien eo ej ej jerbal menin jipan ko jen menin joreen eo. 

Nan melele ko rellaplok kin kakolkol ko an FEMA jen ijoko retolok ak ilo ijo joreen eo ekar bok jikin ie, jouj im loelok  Home Inspections peij eo.

Jeen ej ial eo emmantata nan jipan armej ro rej joreen jen menin joreen ko. Jeen ko rej toneit rej kotlok an ajenji in balontier eo bwe ren mokaj im jerbale aikuij ko reidun. Elane kwoj konaan balontier, komaron loe jikin ko kwoj leke er im rej jerbal ilo ijoko rejalete er ilo aer loelok  National Voluntary Organizations Active in Disasters.

Nan melele ko relaplok ilo wawein am maron jipan, etal nan  Volunteer and Donate page.

Komaron makitkit ilo FEMA Careers page nan bukot eo ekkar nan eok im lale menin jeramman ko im rej pad.

Jaab. Ilo elon keij ko, jeen ko jen FEMA rejjab aikuij bar kollaiki er. Elane ewor am injuron im ej kobare jidikin wonen mweo mom, ak ej kajjitok bwe FEMA en lewaj jet jeen imaanlok nan jipan eok kollaiki wonen ko ilo tore eo injuron eo am ej rumij wot, konaaj aikuij in kollaiki bar jeen eo nan FEMA alikin am bok kwon ko kin injuron eo am.

Alikin am abbulae, remaron in bar lelok eok nan U.S. Small Business Administration (SBA) nan juon  SBA disaster assistance loan einwot juon menin komadmod ko an jipan jen menin joreen ko. 

FEMA ej jerbal ippen SBA nan lale elane kwoj aikuij boke jeen eo nan men ko mweiom make ak jipan kijeen ial jen FEMA ak SBA. FEMA ejjab kotlok nan lewaj jeen nan men ko rej jako ippen ro im remaron bok loon ko an SBA. 

FEMA enaaj kaju lelok eok nan SBA nan aer lomnak ne remaron lewaj loon jen menin joreen elane jonan woneem enej ekkar bwe ren boke nan komman am loon jen SBA. FEMA enaaj kojerbal jonan woneen eo kwoj jolok ilo juon iio im jonan oran armej ro rej loor eok nan lukkin lale elane FEMA enaaj lelok eok nan SBA.  

Kojjab aikuij uaake juon opiija in loon an SBA; ijoke, elane rej kotlok im kojjab konaan, reban bar lore eo kilo FEMA nan wonen ko am make ak wonen ial. KOmaron kurlok FEMA Helpline ilo 800-621-3362 elane ewor am kajjitok ak aikuij nan melele ko rellaplok. 

Jipan ko jen FEMA rejjab kolla tax im reban jalet Social Security, Medicare, Medicaid ak Supplemental Nutrition Assistance Program eo (SNAP) menin bok leen ko, ak bar jet menin bok leen ko jen kien eo iolap.

Elane rekar bar komakit eok ak kadiwojlok eok im kojjab jela ne mweo mom ekar joreen, komaron loelok DisasterAssistance.gov nan am abbulae nan jipan ko onlain. Komaron bar kalet nan kurlok FEMA Helpline eo ilo 800-621-3362 nan kwalok nan rijerbal eo kin wawein jekjekin am pad kio. Elane kwoj kojerbal pitio nan rile (VRS), talboon ilo an walok jeje, ak ko jet, lelok nomba eo am nan FEMA nan jorpej ko.

Nan abbulae nan jipan jen FEMA, konaaj aikuij letok men kein:

 • Atreej eo am ippen zip code eo
 • Jekjekin in mweo mom ejoreen, elane kojela
 • Melele ko kin injuron eo, elane ewor
 • Social security nomba
 • Talboon nomba eo im remaron kurwaj eok ie
 • Atreej eo komaron ebok am meil ie ak imeil atreej nan an iwoj kojjella ilo imeil
 • Kolla eo am ilo juon iio
 • Melele ko kin akkaun eo am, elane kwoj konaan bwe menin jipan eo am en kaju waj nan kaat eo am.

Kojjella ko kin menin joreen ko rej kalikar ijoko rej kwalok im remaron bok jipan jen Federal. Nan lale elane ijo kwoj pad ie emoj kalikare:

 1. Etal nan DisasterAssistance.gov
 2. Jeiki jikin eo kwoj pad ie ak zip code eo nan  look-up box eo.
 3. Bukot jikin eo am iomwin “jikin ko emoj kalikari.”


Abolkeijen ko jen FEMA ikkijeen menin jipan jen joreen ko rej boki ilowaan 60 raan jen ien eo joreen eo ekar jino walok, ak jemlokin ebok abolkeijen emaron wonmaanlok wot ilo jen kain joreen ko.

Komaron abbulae ak kokaal melele ko am ilo onlain ilo  DisasterAssistance.gov, kurlok FEMA Helpline eo ilo 800-621-3362, ak ilo mobile app eo an FEMA.

Elane kwoj kojerbal pitio nan rile (VRS), talboon ilo an walok jeje, ak ko jet, lelok nomba eo am nan FEMA nan jorpej ko.

Kojjela eo eliktata