Ļañ kwoj kein ilo Disaster

Ej jab in kwalok an jerbal en im kei koṃro rej kerbalok ijin wōt erekwalok menin ijo ṃoṃak ijinjerbal in menin ke ijel in ko jet eo an waanij

Enana Ekkatak im Eo Im Komun Katak

Kōjā kōn naan menū bōk jen filter rōl ļap buñ kōn type jen question aō type in jen keyword.

alert - warning

Ej bar bwe wotar ko am bab rer bar ko an kajooro ko jet im juon.
Jebbwijet am koletlok rej kabbenin ilo an kwojman ko jet.

Last updated