Etale Moko

Kepooje

Ilo ien eo

Alikin

Kakobaba in Jipan ko

Alikin am abbulae nan jipan jen joreen ko, FEMA ej aikuij kamool menin joreen ko am jen menin kauwatata eo ilo ijo eaar walok ie ak jen ijo etolok ilo aer etale. Ilowaan jejjo raan rijerbal eo an FEMA im rietale ro remaron kurwaj eok jen nomba ko rejjab kwalok an won ak talboon nomba eo eban walok an won im komman bwe jet kool ko nan maron kenono kin joreen ko rekar walok jen menin kauwatata eo.

Menin etale emaron komman wot elane rikanne abolkeijen eo (kwe) ak eo komiro ej jimor kanne abolkeijen eo pad. rikanne abolkeijen eo ak eo komiro ej jimor kanne abolkeijen jab maron ioone rietale eo, armej eo kein kajilu kom maron komalimi nan jeje im komman malim imaanlok mokta jen awa im raan eo emoj jikejuuli nan kommane etale.

Elane mweo ejjab maron wor ial nane, rietale eo emaron kwelok ippen rikanne abolkeijen eo ilo jikin bobrae eo ak lukkin jikin eo nan kamool jikin jokwe/ak lukkin mon mweo.

Graphic
Within 10 Days After Applying Graphic

Kepopo nan ien Etale Mweo mom

Jab kottar an ien etale im kwoj kab kommane men kein:

  • Baele juon kuleim ippen injuron kombani eo am, elane ewor am injuron.
  • Jino am karreo kio, elane emman nan karreo.
  • Pijaik jabdewot joreen.
  • Komman liij in aolepen men ko kwar luuji.
  • Kakwon aolepen rijiit ko am nan kamool wonen ko kwar kollaiki kin wot joreen eo.

Jikejuuli ien etale eo am

alert - warning

Kemejmej rijerbal eo an FEMA im rietale ro remaron kurwaj eok jen nomba ko rejjab kwalok an won ak talboon nomba eo eban walok an won im komman bwe jet kool ko ilowaan jejjo raan.

Elane FEMA ejjab maron topar eok nan ien jeek eo, enaaj iwoj juon leta, Jouj im loor bunton ko ilo leta eo nan topar FEMA im jikejuuli ien jeek eo am - Nan wonmaanlokwot kwoj aikuij kurlok FEMA Helpline ilo (800-621-3362) nan kalikar wawein aer topar eok im. Abolkeijen eo am ejjab maron komman mae ien eo konaaj bok bunton ko rekkar ekkar nan leta eo. Jab bar lelok ak kokaal abolkeijen kaal eo ilo ien eo ej ej jerbal menin jipan ko jen menin joreen eo. Komaron jeeke jitatoj in abolkeijen eo am ak riiti leta ko jen FEMA ilo am delone akkaun eo am ilo DisasterAssistance.gov.

Melele ko nan aiini mokta jen ien etal eo am

Ej aikuij pad ippam jet iaan melele kein im pojak ilo ien etal eo:

  • Pijaan ID eo am
  • Kamool in kwalok ke mom mweo, elane rietal eo enej kajjitoke
  • Liij in armej ro rej jokwe ippam ilo ien eo ekar walok joreen eo
  • Aolepen joreen ko rekar walok nan men ko mweiom
  • in injuron eo am im kakobaba in jet pepa ko im rietale eo enej kajjitoki

Ilo ien Etale eo am

Graphic
A blue fema inspector with a phone to his ear

Rietale ro an FEMA emoj tureini er nan aer maron loe joreen ko im rej walok jen menin kauwatata ko, ak rejjab komman jemlok in uaak ko elane enaaj iwoj jipan nan kwe.

They woj im lale im rekoote menin joreen ko im remaron in bok jipan jen Individuals and Households Program, eo im oktak jen rietale ro jen jikin injuron ko ak bar burokiraam in jipan ko jet, einwot U.S. Small Business Administration.

Padpad wot ioon jonan joreen eo, etale eo emaron bok laptata 45 minit nan dedelok.

Menin Jipan ko nan Etale eo am

Menin jipan ko rekkar, ekoba ukook im ASL riukook ro, renaaj pad nan komman bwe wawein kenono en emman ippen ro joreen ko rekar jalet er im ro rejjab lukkin jela kajin palle, ro im ewor joreen ilo enbwinnier, im ro jet im ewor aer aikuij.

Komaron kurtok juon armej, einwot juon iaan rijokwe ro, nukum ak mottam, nan jipan ilo kenono ippen rietale eo.

Alikin Etale eo am

Enaaj iwoj melele ko nan komeleleiki ta ko im FEMA ej komaron eok ilowaan 10 raan alikin an iwoj rietale eo.

Kwalok Ta Ko Komaroni

Elane kwoj maron bok jipan ko, emaron iwoj juon jeek jen U.S. Treasury ak kaju delon jeen ilo akkaun eo am padpad wot ioon ta eo kwar lore ilo abolkeijen eo am.

Elane kojjab maron bok jipan ko ak ejjab dedelok abolkeijen eo am, komaron komman oktak nan jemlok in uaak eo ilowaan 60 raan im/ak kajjitok nan am maron kadedelok abolkeijen eo am.

Kakobabaan Jipan

Rietale eo an FEMA ejjab maron uaak kajjitok ko ak delone melele ko am alikin aer kadedelok etale eo am. Elane ewor am kajjitok alikin etale eo am, jouj im kurlok FEMA Helpline ilo 800-621-3362.

Menin Jipan ko nan Etale Mweo

Kojjela eo eliktata