Ngaahi Sivi Ápi

Teuteu

Lolotonga

Hili

Tokoni Makehe

Hili hoʻo kole ki ha tokoni ki he fakatamaki, kuopau ke fakapapauʻi é he FEMA hoʻo maumau ʻi ha ááhi atu pe sivi fou í he ínitaneti. ʻI ha ngaahi ʻaho siʻi mei ai, ʻe lava ke telefoni ʻa e kau ngaue ‘a e FEMA mo e kau sivi mei ha fika telefoni fakangatangata pea fai ha ngaahi feinga lahi ke aleaʻi á e maumau ne fakatupu ʻe he fakatamaki.

ʻE toki lava pē ke fai ha sivi ʻi he taimi ʻoku ʻi ai ai ʻa e tokotaha kolé (ʻa koe) pe kaungā-kolé. Kapau ʻoku ʻikai lava ʻa e tokotaha kolé pe kaungā-kolé ʻo fakataha mo ha tokotaha sivi, ʻe lava ke vaheʻi ha hoa ngaue hono tolu (fakafofonga) ʻi ha tohi pea tomuʻa fakamafaiʻi kimuʻa ʻi he taimi mo e ʻaho ne seti ke fai ai ʻa e siví.

Kapau he ʻikai lava ke fai ha hu ki he ápi, ʻe lava ke fakataha ʻa e tokotaha sivi mo e tokotaha kole ʻi he feituʻu kehe pe ha feituú malu é malava ai ke fakapapauʻi ʻa e nofoʻanga mo e/pe tokotaha ʻoku ʻaʻana.

Graphic
Within 10 Days After Applying Graphic

Teuteuí á hoó Sivi

ʻOua naʻa ke tatali ke fai ʻa e sivi ke toki fakakato á e ngaahi meá ni:

  • Fakakakato á e fiemaú ki he kautaha maluʻi, kapau ʻoku ʻi ai haʻo maluʻi.
  • Kamata fakamaʻa he taimi ni, kapau ʻoku malu ke fai ia.
  • Faitaaí ha faʻahinga maumau.
  • Hiki ha lisi ʻo hoʻo ngaahi mole.
  • Tauhi ʻa e ngaahi talitotongi kotoa pe ke fakapapauʻi ʻa e ngaahi fakamole naʻe fakatupu ʻe he fakatamaki.

Seti ’a e Taimi ki hoó Sivi

alert - warning

Manatuʻi ʻe lava ke telefoni ʻa e kau ngaue FEMA mo e kau sivi mei ha fika telefoni ʻoku ʻikai ʻiloʻi pe fakangatangata pea fai ha ngaahi feinga lahi ʻi ha ngaahi ʻaho siʻi.

Kapau ʻoku ʻikai lava á e FEMA ʻo fetuʻutaki atu kiate koe ke fakapapauʻi hoʻo maumau, ʻe ʻoatu kiate koe ha tohi fanongonongo pea he ʻikai lava ke toe fai ha ngaue ki hoʻo tohi kole — ke hoko atu kuopau ke ke telefoni ki he laine tokoni ʻa e FEMA (800-621-3362) ke fakapapauʻi hoʻo fakamatala fetuʻutaki mo fakapapauʻi hoʻo fiemaʻu tokoni. ʻOua naʻa toe fakahu pe faʻu ha tohi kole foʻou ʻi ha faʻahinga taimi pe lolotonga hono vakai’i ho kole tokoni ki he fakatamaki. Te ke lava ʻo vakaiʻi ʻa e tuʻunga ʻo hoʻo tohi kole pe lau ha ngaahi fetu’utaki mo e FEMA ʻaki haʻo hu ki hoʻo ʻakauni DisasterAssistance.gov.

Fakamatala ke Tanaki Ki Hoʻo Sivi

ʻOku totonu ke ke teuteuʻi ʻa e fakamatala ko ʻení ʻi he taimi ʻo e siví:

  • ʻOku ʻi ai ho laʻitaa
  • Tohi fakamoʻoni ʻo e tokotaha ʻoku ʻaʻana pe nofo ai, kapau ʻe fiemaú é he tokotaha sivi
  • Lisi ʻo e ngaahi memipa ʻo e famili ʻoku nofo ʻi he ʻapi ʻi he taimi ʻo e fakatamaki
  • Maumau kotoa pe ʻoku fakatupu ʻe he fakatamaki ki he koloa
  • Tohi tuʻutuʻuni ki he maluʻi mo ha toe ngaahi fakamatala fakapepa kehe naʻe fiemaú ʻe he tokotaha sivi

Lolotonga Hoʻo Siví

Graphic
A blue fema inspector with a phone to his ear

ʻOku akoʻi ʻa e kau sivi á e FEMA kenau ʻiloʻi ʻa e maumau naʻe fakatupu ʻe ha fakatamaki, ka ʻoku ʻikai kenau fai tuútuúni pe te ke maʻu ha tokoni.

ʻOku nau vakaiʻi mo lekooti ʻa e maumau ʻe lava ke maʻu ʻi he Polokalama Fakafoʻituitui mo e Ngaahi Famili, ʻa ia ʻoku kehe ia mei he ngaahi sivi naʻe fai ʻe he maluʻi pe ngaahi polokalama tokoni kehe ki he fakatamaki, hange ko e Tafaáki Tokangaí ó e Pisinisi Iiki ‘o Ámelika.

Fakatatau mo e lahi ʻo e maumau, ʻe aʻu nai ʻa e siví ki he miniti ʻ e 45 ke fakakakato.

Nofoʻanga ki hoʻo sivi

ʻE lava ke maʻu ha ngaahi nofoʻanga lelei, kau ai ʻa e liliu lea mo e kau fakatonulea ASL, ke fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ha fetuʻutaki lelei mo e kau hao moʻui ka óku siísií á e malava ó lea faka-Pilitania, kau ha tokoni ki he kau faingataʻaʻia fakaesino, pea mo ha niʻihi fakafoʻituitui kehe ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi fiemaʻu vivili fekauáki mo e aú tonu pe ko e fatongia lelei.

Te ke lava ʻo fakaafeʻi ha tokotaha fakafoʻituitui, hange ko ha memipa ʻo e famili, kainga pe kaungameʻa, ke tokoni ʻi he fetuʻutaki mo e kau sivi.

Hili á Hoó Sivi

Te ke maʻu ha fakamatala ʻo fakamaálaálaʻi ʻa e tuútuúni fili ʻa e FEMA ʻi loto ʻi he ʻaho ʻe 10 hili e ʻaʻahi ʻa e tokotaha sivi.

Ko Hono Fakapapauʻi pe te ke Kau

Kapau ʻoku ke fakapapauʻi ʻoku ke kau he maʻu ha tokoni, ʻe lava ke ke maʻu ha sieke mei he Falepaánga Ámelika. pe tipositi fakatatau ki he meʻa naʻa ke fili lolotonga hoʻo tohi kole.

Kapau ʻoku ke fakapapauʻi óku íkai ke ke kau he maʻu ha tokoni pe ʻoku ʻikai kakato hoʻo tohi kole, te ke lava ʻo fai ʻa e tohi tangi ʻi loto ʻi he ʻaho ʻe 60 pea/pe kole ha faingamalie ke fakakakato ʻa e tohi kole.

Tokoni Makehe

ʻOku ʻikai lava ʻe he kau sivi á e FEMA ʻo tali e ngaahi fehuʻi pe lava ó sio ki hoʻo ngaahi fakamatala fakafoítuitui ʻi he taimi te nau fakakakato ai hoʻo sivi. Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi hili hoʻo sivi, kataki ʻo telefoni ki he laine tokoni ʻa e FEMA ʻi he 800-621-3362.

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni ki Hono Sivi ʻo e ʻApí

Last updated