Kamool ke mweo ej mom

Kamool kin pepa in mweo mom

Kamool ke mom mweo

Kalaplok Pidodoin Makitkit

FEMA ej aikuij kamool elane kwar jokwe ilo atreej eo kwar lore ilo abolkeijen eo am einwot mweo mom jinoin mokta jen aer lewaj taip in jipan ko jen IHP. FEMA ej boreinwot aikuij kamool ke mweo ej mom mokta jen an lewaj jipan eo nan kokmanman mweo ak ukot kobwebweien moko.

Einwot baat in am kate kem nan komman bwe jipan ko jen joreen ko ren mokaj aer bok jikier im kadiklok eddo eo ioon rikanne abolkeijen ro, kemij kajjeon nan kamool jikin jokwe eo am im bwe mweo ej mom ilo aer bukote rekoot ko am ilo bablik.

Elane kemijab maron kamool mweo kwar jokwe ie ak mweo ej mom im kwar liiji ilo abolkeijen eo am, kem naaj kajjitok ippam nan letok pepa ko nan kamool kin mweo mom nan jipan kem elane komaron bok jipan in.

FEATURED
Graphic
A red house with a white roof and a road

Kemij melele ke ilo am letok pepa kein alikin am kar ioon joreen eo emaron pen. Emoj am kommane juon kakien keel nan kadiklok apan in dapij melele ko im elap an lon rej iooni.

FEMA ej kio ebok elap taip in pepa nan kamool kin mweo mom, im ej boreinwot bok pepa ko jen ien ko remootlok jen k kem kar kijoor ebok ilo raan ko jemaanlok.

Riit elaplok kin oktak in kakien in ekaal nan Individual Assistance.

Kamool kin Mweo mom

FEMA ej boke jet iaan pepa kein einwot kein kamool ke kwar jokwe ilo mweo mom mokta jen an walok joreen eo. Komaron aikuij letok juon iaan pepa kein rej walok ijiin ilal.

 • Liij ak kwon in jikin jokwe eo.
 • Rijiit in reen.
 • Bill ko an mweo (jarom, den/den in kepojak, etc.).
 • Kolla eo am.
 • Jiteitmen in muri ko am baan.
 • Laijen in ettor, Jiteit ID kaad eo, kaat in rejijtor nan kalet eo am.
 • Jiteitmen ko jen bablik.
 • Wonen takto jen ojpitol eo am
 • Pepa in jerbal ko an jojol jorpej ko (e.g. Mona ko rej Ettor waj kaki).
 • Rejijtoreijen eo an wa eo
 • Kein kamool jikin jokwe eo am ak pepa ko jen koot.
 • Leta im meil ko rej iwoj nan atreej eo am jen jikin jerbal eo am, pepa ko jen bablik, men ko jen ra in jojol jorpej ko, jen jikuul eo, jen oner eo an moko rej maron makitkit nan baak ak manija eo.

Pepa ko ekka aer aikuijin jerbal ilowaan 1 iio nan ien joreen eo im/ak ilowaan 18 allon in jipan eo. Ijoke, laijen in ettor eo am, ID kaat eo am, ak kaat in rejijtor nan kalet eo am rej aikuijin kaal wot mokta jen an walok joreen eo im janin jemlok kitien ne kwoj jilkinlok kaape nan FEMA.

Kamool ke mom mweo

FEMA ej bok pepa kein einwot kein am kamool ke mom mweo mokta jen an walok joreen eo. Konaaj aikuij in lelok juon iaan pepa kein rej liiji ilal.

 • Menin Jeramman ko.
 • Pepa in Mweo mom
 • Pepa in injuron an mweo mom.
 • Rijiit in Men ko mweiom ak biil ko.
 • Jertipikeit in Mweo mom.
 • Kontoraak in am kar wiaiki mweo.
 • Konaan eo am aliktata (ippen pepa in mej eo) eo im ej kwalok ke kwe eo kwoj bok menin jeramman ko.
 • Rijiit nan kokmanman ko emenin aikuij bwe ren komman im rekar walok ilowaan 5 iio mokta jen joreen eo.
 • Leta eo rej kepooje waj alikin menin joreen eo jen moko rej maron makitkit nan baak ak manija eo.

Pepa ko ekka aer aikuijin jerbal ilowaan 1 iio nan ien joreen eo im/ak ilowaan 18 allon in jipan eo.

alert - info

Ial eo emokajtata im pidodotata nan lelok pepa ko am nan FEMA nan kamool jikin jokwe eo am ak mweo mom ej ilo am kadelon pepa ko ilo onlain ilo DisasterAssistance.gov

Kalaplok Pidodoin Makitkit

Ilo am kotmene oktak ko kemij kab kommani kio kem kar komman bwe kemin maron ebok elon kain taip in pepa ko nan kapidodolok kabok jipan jen menin joreen ko, FEMA ej melele bwe ro joreen ko rejalet er ilo jet kain un ko remaron ioon apan ko ilo aer aiin aolep pepa ko jej aikuiji. Kin wot menin, FEMA emoj an komman oktak nan kakien ko kio nan lelok kakobaba in kapidodo makitkit nan kotlok bwe rikanne abolkeijen ro im rejjab maron in lelok taip in pepa ko im rej jeiki im kwalok joreen ko ilo ial eo aliktata nan kapok jipan ilo jet kain apan ko.

Kamool kin Mweo Mom

Elane mweo mom mokta jen joreen eo ej juon mweo emakit emakitkit ak juon tureilor eo ej emakit im ejjelok ippam bar jet kain jikin jokwe ko, FEMA emaron boke pepa eo kwar jeiki kin joreen eo einwot bunton eo aliktata komaron kommane, kin wot menin apan ko nan bok lukkin pepa in kanne eo nan taip in em rot in.

FEMA emaron bar ebok pepa ko im rikanne abolkeijen ro rej make jeiki im rej jokwe ilo ane jidik ko, ak pepa eo ej aikuij etal nan FEMA ilo nememein jeje im eban etale wot jen juon wot rietale.

Juon pepa eo kwoj make jeiki kin joreen ko nan kamool kin jikin jokwe eo am ej aikuij kobaiki aolepen melele kein ilal:

 1. Atreej eo an mweo ekar joreen.
 2. Aetokin am kar jokwe ilo mweo ejoreen, einwot mweo mom mokta, mokta jen an Burojton eo kommane kojjella eo kin joreen eo.
 3. Et im jain eo am im etan eo komiro ej jimor abbulae.
 4. Lukkin unleplep in pepa in im kakobaba in komelele ko:  

"Emoj ao lukkin komaat ao maron ilo tomak e ao, ilo ao jerbal ippen FEMA, nan ao boke im lelok juon kaape in pepa in mweo mo. Ikar jab maron boke pepa in kink [lore komelele eo am kin un ko rekar kapan kein kamool an mweo mom pad nan komeleleiki etke pepa ko jet rekar jab etal nan rikanne abolkeijen eo ak ewi wawein an kar pepa kein jab topar kotopar ko an FEMA]. Ij kalimur iomwin kakien in bakkin ke melele kein remool im jimwe."

Kamool ke mom mweo

Elane ewor mom em, kwoj jokwe ilo ane jidik ko a kilo tureilor eo ej emakitkit ak mweo mom ej emakitkit, im ejjelok kain pepa in kwalok ke mom, FEMA, ilo bunton eo aliktata, enaaj bok pepa eo kwar jeiki kin joreen eo im kwalok ke mweo ej mom.  

Juon pepa eo kwoj make jeiki kin joreen ko nan kamool kin jikin jokwe eo am ej aikuij kobaiki aolepen melele kein ilal:

 1. Atreej eo an mweo ekar joreen.
 2. Aetokin am kar jokwe ilo mweo ejoreen, einwot mweo mom mokta, mokta jen an Burojton eo kommane kojjella eo kin joreen eo.
 3. Et im jain eo am im etan eo komiro ej jimor abbulae.
 4. Lukkin unleplep in pepa in im kakobaba in komelele ko:  

"Emoj ao lukkin komaat ao maron ilo tomak e ao, ilo ao jerbal ippen FEMA, nan ao boke im lelok juon kaape in pepa in mweo mo. Itopar kotopar ko an FEMA kin juon eo ewor mon em kinke imaron jimor pad ilo (A) ewor ao pepa k emo mweo. (B) ijjab kolla reen, ak ij eddo in kollaiki wonen tax im wonen kokmanmane mweo mo, ak (C) Jimwe ko kin mweo repad ippa nan ne ijako. Ikar jab maron boke pepa in kink [lore komelele eo am kin un ko rekar kapan kein kamool an mweo mom pad nan komeleleiki etke pepa ko jet rekar jab etal nan rikanne abolkeijen eo ak ewi wawein an kar pepa kein jab topar kotopar ko an FEMA]. Ij kalimur iomwin kakien in bakkin ke melele kein remool im jimwe."

Elane kwoj jokwe im mom mweo im ekar iwoj nan kwe ilo aer kar kojeramman eok kake im ejjab pepa nan kwalok ke ej mom, FEMA, ilo bunton eo aliktata, enaaj bok pepa eo kwar jeiki kin joreen eo im kwalok ke mweo ej mom.

Juon pepa eo kwoj make jeiki kin joreen ko nan kamool kin jikin jokwe eo am ej aikuij kobaiki aolepen melele kein ilal:

 1. Atreej eo an mweo ekar joreen.
 2. Aetokin am kar jokwe ilo mweo ejoreen, einwot mweo mom mokta, mokta jen an Burojton eo kommane kojjella eo kin joreen eo.
 3. Et im jain eo am im etan eo komiro ej jimor abbulae.
 4. Kaape in pepa in mej an eo bwijum ekar jako.
 5. Lukkin unleplep in pepa in im kakobaba in komelele ko:  

"Emoj ao lukkin komaat ao maron ilo tomak e ao, ilo ao jerbal ippen FEMA, nan ao boke im lelok juon kaape in pepa in mweo mo. Ikar jab maron bok pepa ko kin mweo kinke [Lore juon am komelele kin un ko im rekapan eok jen am bok kein kamool eo kin mweo]."

IM, lukkin unleplep eo kin jeje in ej kin:

"Einwot juon nukin eo epaaktata kin armej in ejako ilo lain in walontak in bok jeramman ko, aolep men ko ij eddoik ekoba aolepen jimwe ko im eddo ko an eo ejako. Etan armej eo ejako ej ____, im rekar jako ilo ____. Imelele im ij aikuij lelok pepa in mej eo ippen leta in. Ij kalimur iomwin kakien in kaje ko ke melele kein remool im jimwe.”

Kojjela eo eliktata