Verifikasyon Pwopriyetè Kay oswa Okipasyon

Prèv ou abite nan kay la.

Prèv ou abite nan kay la.

Elaji fleksibilite

FEMA oblije pou verifye ke ou te rete nan adrès ki nan aplikasyon ou an kòm rezidans prensipal ou anvan ou bay pifò kalite Asistans IHP. FEMA gen obligasyon tou pou verifye ou te posede kay ou anvan ou bay Asistans pou Reparasyon oswa Ranplasman Kay.

Nan kad efò nou pou rann pwosesis asistans pou katastwòf la pi rapid epi redwi chay aplikan yo, nou eseye verifye lokatè ak pwopriyetè lè nou itilize yon rechèch otomatik dosye piblik yo.

Si nou pa ka verifye ke ou te abite oswa ou te posede kay ou te ekri nan aplikasyon w lan, n ap mande w pou bay dokiman pou pwouve lokasyon ak/oswa pwopriyetè a pou ede nou detèmine si w kalifye pou asistans.

FEATURED
Graphic
A red house with a white roof and a road

Nou konprann ke bay dokiman apre yo fin fè eksperyans yon dezas ka difisil.Dènyèman, nou te aplike nouvo politik pou diminye baryè aksè popilasyon ki pa sèvi yo.

Kounye a, FEMA aksepte plis kalite dokiman pou verifye pwopriyetè ak lokatè, epi tou li aksepte dokiman ki soti nan yon pakèt dat pase nou te aksepte nan tan lontan.

Li plis sou dènye chanjman politik Asistans Endividyèl yo.

Prèv ou abite nan kay la.

FEMA aksepte dokiman sa yo kòm prèv ou te abite lakay ou anvan yo te deklare katastwòf la.Ou bezwen sèlman bay youn nan dokiman ki nan lis anba a.

 • Kontra lwaye oswa lojman.
 • resi lwaye.
 • Bòdwo sèvis piblik (elektrik, dlo/egou, elatriye).
 • Souch peye.
 • Deklarasyon labank oswa kat kredi.
 • Lisans chofè, kat idantifikasyon leta bay, oswa kat anrejistreman elektè.
 • Deklarasyon ofisyèl piblik la.
 • Bòdwo founisè medikal.
 • Dokiman òganizasyon sèvis sosyal (pa egzanp, Meals on Wheels).
 • Anrejistreman machin motè.
 • Afidavit Rezidans oswa lòt dokiman tribinal.
 • Yon anplwayè, yon ofisyèl piblik, yon òganizasyon sèvis sosyal, yon lekòl lokal oswa yon distri lekòl, yon pwopriyetè pak kay mobil oswa yon manadjè yo voye lèt oswa lapòs nan adrès ou.

Pifò dokiman yo ka gen dat nan yon ane anvan katastwòf la ak/oswa nan peryòd 18 mwa asistans la. Sepandan, lisans chofè w la, kat idantifikasyon eta a, oswa kat anrejistreman elektè w la dwe gen dat anvan katastwòf la te rive epi yo pa ekspire lè w voye yon kopi bay FEMA.

Prèv ou abite nan kay la.

FEMA aksepte dokiman sa yo kòm prèv ou te posede kay ou anvan dezas la te deklare.Ou bezwen sèlman bay youn nan dokiman ki nan lis anba a.

 • Tèt oswa tit.
 • Dokiman ipotèk.
 • Soumèt dokiman asirans yo.
 • Resi taks sou pwopriyete oswa bòdwo.
 • Sètifika kay fabrike oswa tit.
 • Kontra achte kay.
 • Dènye volonte ak testaman (ak sètifika lanmò) nonmen ou eritye pwopriyete a.
 • Resi pou gwo reparasyon oswa antretyen ki gen dat nan 5 ane anvan katastwòf la.
 • Lèt prepare apre katastwòf la soti nan yon pwopriyetè oswa manadjè pak kay mobil oswa ofisyèl piblik ki satisfè egzijans FEMA.

Pifò dokiman yo ka gen dat nan 1 ane anvan katastwòf la oswa nan peryòd 18 mwa asistans la.

alert - info

Fason ki pi rapid ak pi fasil pou voye FEMA dokiman w yo pou pwouve lokasyon oswa pwopriyetè se lè w telechaje yo sou entènèt sou DisasterAssistance.gov

Ogmante fleksibilite

Menmsi nou espere dènye chanjman nou te fè yo pou aksepte plis kalite dokiman pou rann pwosesis asistans pou katastwòf la pi fasil, FEMA konprann sivivan katastwòf yo nan kèk sitiyasyon ka gen plis difikilte pou rasanble dokiman espesifik yo. Kòm rezilta, FEMA te fè chanjman politik ki sot pase yo pou bay plis fleksibilite pou pèmèt aplikan ki pa kapab bay kalite dokiman estanda yo bay deklarasyon oto-deklarasyon ekri kòm dènye rekou nan sitiyasyon espesifik.

Prèv ou abite nan kay la.

Si rezidans anvan katastwòf ou a se te yon kay mobil oswa yon trelè vwayaj epi ou pa gen okenn fòm okipasyon akseptab, FEMA ka aksepte yon deklarasyon ekri pwòp tèt ou kòm yon dènye rekou, akòz defi ki genyen nan jwenn fòm tradisyonèl nan dokiman pou kalite sa yo. nan kay yo.

FEMA gendwa aksepte yon deklarasyon oto-deklarasyon alekri tou nan men aplikan k ap viv nan zòn insular, zile, ak tè tribi, men deklarasyon an dwe bay FEMA alekri epi yon enspektè pa kapab wè sèlman.

Yon deklarasyon oto-deklaratif pou prèv lokasyon dwe genyen tout atik ki anba yo:

 1. Adrès rezidans ki domaje nan katastwòf la.
 2. Kantite tan ou te rete nan kay ki te domaje nan katastwòf la, kòm rezidans prensipal ou, anvan deklarasyon Prezidansyèl dezas la.
 3. Non ak siyati ou oswa ko-aplikan an.
 4. Eleman prensipal yo nan deklarasyon sa a ak eksplikasyon adisyonèl:

"Mwen te fè yon efò bòn fwa, an kowòdinasyon ak FEMA, pou m jwenn epi bay yon kopi dokiman sou lokatè ki akseptab yo. Mwen pa t 'kapab jwenn dokiman sa a paske [bay yon eksplikasyon sou sikonstans ki anpeche verifikasyon nòmal lokatè yo pou enkli poukisa lòt kalite dokiman yo pa t disponib pou aplikan an oswa kijan dokiman ki disponib yo pa satisfè egzijans FEMA yo]. Mwen deklare anba penalite pou fo temwayaj ke sa ki pi wo a se verite ak kòrèk."

Prèv ou abite nan kay la.

Si w posede yon kay, w ap viv nan yon zòn insular, zile, oswa tè tribi oswa nan yon trelè oswa kay mobil, epi w pa gen okenn fòm pwopriyetè akseptab, FEMA, kòm yon dènye rekou, pral aksepte yon deklarasyon ekri. deklarasyon kòm prèv de an komen.

Yon deklarasyon oto-deklarasyon pou prèv pwopriyetè dwe gen ladan tout atik ki anba yo:

 1. Adrès rezidans ki domaje nan katastwòf la.
 2. Kantite tan ou te rete nan kay ki te domaje nan katastwòf la, kòm rezidans prensipal ou, anvan deklarasyon Prezidansyèl dezas la.
 3. Non ak siyati ou oswa ko-aplikan an.
 4. Eleman prensipal yo nan deklarasyon sa a ak eksplikasyon adisyonèl:

"Mwen te fè yon efò bòn lafwa, an kowòdinasyon ak FEMA, pou jwenn ak bay yon kopi dokimantasyon pwopriyetè akseptab. Mwen satisfè definisyon FEMA pou yon pwopriyetè-okipan paske mwen se swa (A) pwopriyetè legal kay la. (B) pa peye lwaye, men mwen responsab pou peman taks oswa antretyen pou rezidans lan, oswa (C) gen dwa lokatè pou tout lavi. Mwen pa t kapab jwenn dokiman sa a paske [bay yon eksplikasyon sou sikonstans ki anpeche verifikasyon estanda pwopriyetè kategori pwopriyetè-okipan ki apwopriye a]. Mwen deklare anba penalite pou fo temwayaj ke sa ki pi wo a se verite ak kòrèk."

Si w posede epi w ap viv nan yon kay ki te pase atravè eritaj epi w pa gen okenn fòm pwopriyetè akseptab, FEMA, kòm yon dènye rekou, ap aksepte yon deklarasyon ekri pwòp tèt ou kòm prèv pwopriyetè.

Yon deklarasyon oto-deklarasyon pou prèv pwopriyetè ki pase atravè eritaj dwe gen ladan tout atik ki anba yo:

 1. Adrès rezidans ki domaje nan katastwòf la.
 2. Kantite tan ou te rete nan kay ki te domaje nan katastwòf la, kòm rezidans prensipal ou, anvan deklarasyon Prezidansyèl dezas la.
 3. Non ak siyati ou oswa ko-aplikan an.
 4. Yon kopi sètifika lanmò moun ki mouri a.
 5. Eleman prensipal yo nan deklarasyon sa a ak eksplikasyon adisyonèl:

"Mwen te fè yon efò bòn lafwa, an kowòdinasyon ak FEMA, pou jwenn ak bay yon kopi dokimantasyon pwopriyetè akseptab. Mwen pa t kapab jwenn dokiman sa a paske [bay yon eksplikasyon sou sikonstans ki anpeche verifikasyon estanda pwopriyetè]."

AK, eleman prensipal yo nan deklarasyon sa a:

"Antanke fanmi ki pi pre moun ki mouri a nan liy siksesyon an, pwopriyetè mwen an gen ladan tout dwa ak obligasyon moun ki mouri a. Non moun ki mouri a se ____, epi yo te mouri sou ____. Mwen konprann mwen dwe soumèt sètifika lanmò a ansanm ak deklarasyon sa a. Mwen deklare anba penalite pou fo temwayaj ke sa ki pi wo a se verite ak kòrèk."

Dènye mizajou