Individual Assistance Resource Library

The Individual Assistance (IA) Resource Library contains general information about policies, guidance and publications related to FEMA’s IA programs.

View Fact Sheets

View Documents

Frequently Used Fact Sheets

Swen an mas ak asistans ijans FEMA kapab sipòte gouvènman eta ki afekte ak akòde yo lè yo bay sivivan katastwòf/evakye yo ak fanmi yo sèvis ak resous pou sove lavi yo. Swen mas ak asistans ijans bay sipò nan fòm asistans teknik, kowòdinasyon, kominikasyon ak resous idantifye.

Pou yo ka kalifye pou asistans federal, sivivan katastwòf yo dwe sitwayen ameriken, moun ki pa sitwayen ameriken, oswa moun ki pa sitwayen ameriken ki kalifye. Sivivan ki pa kalifye pou asistans federal ka toujou rele Liy Èd FEMA nan 800-621-3362 pou referans bay ajans volontè.

Pwogram Asistans Chomaj pou Katastwòf (DUA) disponib pou gouvènman Eta, Tribi, ak Teritwa (STT) nan ka yon Gwo Dezas Prezidan te deklare ki gen ladann Asistans Endividyèl epi ki otorize DUA, dapre Seksyon 410 Robert T. Stafford sou sekou pou katastwòf ak asistans ijans, Lwa Piblik 93-288, kodifye nan 42 U.S.C. § 5177. DUA bay benefis chomaj ak sèvis re-anplwa bay moun ki vin chomaj kòm yon rezilta dirèk nan ensidan yo rapòte a epi ki pa kalifye pou asirans chomaj leta.

Nan kad angajman li pou fè kominote yo vin pi solid ak pi solid, FEMA bay asistans pou pwopriyetè kay ki elijib ki afekte nan Deklarasyon Dezas Prezidansyèl yo pou ede yo repare oswa rekonstwi kay ki pi solid, ki pi dirab.

Document Library

You can keyword search for a document by its title, or filter the collection to browse by:

  • Topic: Cost evaluations, private nonprofits, emergency protective measures, etc.
  • Document Type: Fact sheet, policy, infographic, etc.
alert - info

FEATURED DOCUMENT

The Individual Assistance Program and Policy Guide (IAPPG) version 1.1 consolidates information on Individual Assistance (IA) programs offered by FEMA to a state, local, territorial or tribal governments affected by a disaster.

To view previous versions of the IAPPG, use the "Filter by Topic" dropdown and select "Archived."

alert - warning

Sorry, there were no results based on your filter selections.
Please reset the filter or change your selections and try again.