Xác nhận Quyền sở hữu hoặc Cư trú Nhà ở

Bằng chứng Cư trú

Bằng chứng Quyền sở hữu

Linh hoạt Mở rộng

FEMA được yêu cầu phải xác nhận rằng quý vị đã sống tại địa chỉ ghi trong đơn đăng ký của quý vị là nơi cư trú chính trước khi cung cấp hầu hết các loại Hỗ trợ IHP. FEMA cũng được yêu cầu phải xác nhận rằng quý vị sở hữu nhà của quý vị trước khi cung cấp Hỗ trợ Sửa chữa hoặc Thay thế Nhà ở.

Là một phần trong nỗ lực của chung tôi nhằm thực hiện quá trình hỗ trợ thảm họa diễn ra nhanh hơn và giảm thiểu gánh nặng lên người nộp đơn đăng ký, chúng tôi thử xác nhận quyền cư trú và quyền sở hữu bằng cách sử dụng tra cứu tự động hồ sơ công cộng.

Nếu quý vị không xác nhận rằng quý vị sống hoặc sử hữu ngôi nhà mà quý vị ghi trong đơn đăng ký của mình, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp tài liệu để chứng minh quyền cư trú và/hoặc quyền sở hữu để giúp chúng tôi xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện để được hỗ trợ hay không.

FEATURED
Graphic
A red house with a white roof and a road

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp tài liệu sau khi trải qua một cơn thảm họa có thể gây khó khăn. Chúng tôi gần đây đã áp dụng các chính sách mới để giảm thiểu rào cản tiếp cận mà nhóm dân số vốn không được quan tâm công bằng gặp phải.

FEMA hiện nay chấp nhận nhiều loại tài liệu để xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền cư trú, và cũng chấp nhận các tài liệu với mức thời gian rộng hơn so với mức mà chúng tôi chấp nhận trong quá khứ.

Đọc để biết thêm về các thay đổi trong chính sách Hỗ trợ Cá nhân gần đây..

Bằng chứng Cư trú

FEMA chấp nhận các tài liệu sau đây làm bằng chứng rằng quý vị sống trong ngôi nhà của mình trước thảm họa được công bố. Quý vị chỉ cần cung cấp một trong các tài liệu được liệt kê dưới đây.

 • Thỏa thuận thuê hoặc bố trí nhà ở.
 • Biên nhận tiền thuê nhà.
 • Hóa đơn tiện ích (điện, nước/nước thải, v.v.).
 • Phiếu lương.
 • Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.
 • Bằng lái xe, thẻ ID do tiểu bang cấp, hoặc thẻ đăng ký cử tri.
 • Tuyên bố của viên chức công cộng.
 • Hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ y tế.
 • Tài liệu về các tổ chức dịch vụ xã hội (ví dụ: Meals on Wheels).
 • Giấy phép đăng ký xe cơ giới.
 • Tờ khai Cư trú hoặc tài liệu hành chính khác.
 • Thư hoặc bưu phẩm được gửi đến địa chỉ của quý vị từ nhà tuyển dụng, viên chức công cộng, tổ chức dịch vụ xã hội, trường học địa phương hoặc học khu, chủ hoặc quản lý bãi đặt nhà di động.

Đa số tài liệu có thể đề ngày trong 1 năm trước khi xảy ra thảm họa và/hoặc trong thời gian 18 tháng hỗ trợ.  Tuy nhiên, bằng lái xe, thẻ ID do tiểu bang cấp, hoặc thẻ đăng ký cử tri của quý vị phải đề ngày trước khi thảm họa diễn ra và không hết hạn khi quý vị gửi bản sao cho FEMA.

Bằng chứng Quyền sở hữu

FEMA chấp nhận các tài liệu sau đây làm bằng chứng rằng quý vị sở hữu ngôi nhà của mình trước thảm họa được công bố. Quý vị chỉ cần cung cấp một trong các tài liệu được liệt kê dưới đây.

 • Chứng thư hoặc giấy tờ sở hữu.
 • Tài liệu thế chấp.
 • Tài liệu bảo hiểm của chủ nhà.
 • Biên nhận thuế bất động sản hoặc hóa đơn thuế bất động sản.
 • Chứng nhận quyền sở hữu hoặc chứng từ sở hữu nhà lắp ghép.
 • Hợp đồng mua nhà.
 • Di chúc cuối và chứng thực (và giấy chứng tử) có ghi tên người thừa hưởng tài sản của quý vị.
 • Biên nhận về các đợt sửa chữa hoặc hoạt động bảo trì lớn trong vòng 5 năm trước khi xảy ra thảm họa.
 • Thư được chuẩn bị sau thảm họa từ chủ sở hữu hoặc quản lý bãi đặt nhà di động hoặc viên chức công cộng đạt yêu cầu của FEMA.

Đa số tài liệu có thể đề ngày trong 1 năm trước khi xảy ra thảm họa hoặc trong thời gian 18 tháng hỗ trợ.

alert - info

Cách nhanh nhất và dễ nhất để gửi tài liệu của quý vị cho FEMA nhằm chứng minh quyền cư trú hoặc quyền sử hữu của quý vị chính là đăng tải chúng trực tuyến tại DisasterAssistance.gov.

Linh hoạt Mở rộng

Mặc dù chúng tôi dự kiến những thay đổi gần đây chúng tôi đã đưa ra để chấp nhận nhiều loại tài liệu nhằm thực hiện công tác hỗ trợ thảm họa dễ dàng hơn, FEMA hiểu rằng các nạn nhân thảm họa trong một vài tình huống có thể gặp phải thêm khó khăn khi thu thập các tài liệu cụ thể. Vì vậy, FEMA đã đưa ra các thay đổi chính sách gần đây để cung cấp thêm sự linh hoạt nhằm cho phép những người đăng ký không thể cung cấp các loại tài liệu tiêu chuẩn cung cấp các tuyên bố tự chứng bằng văn bản như một biện pháp cuối cùng trong một số tình huống cụ thể.

Bằng chứng Cư trú

Nếu nơi cư trú trước thảm họa của quý vị là nhà di động hoặc khoang kéo du lịch và quý vị không có bất kỳ một bằng chứng cư trú nào có thể được chấp nhận, FEMA có thể chấp nhận một tuyên bố tự chứng bằng văn bản như biện pháp cuối cùng, do các thách thức trong việc có được các tài liệu về các loại nhà ở này.

FEMA cũng có thể chấp nhận tuyên bố tự chứng bằng văn bản từ những người đăng ký sống trong các vùng quốc hải, hải đảo, hoặc các khu đất bộ lạc, nhưng tuyên bố phải được cung cấp cho FEMA dưới dạng văn bản và không thể chỉ được xem bởi một thanh tra.

Mt tuyên b t chng cho bng chng v vic lưu trú phi bao gm các mc dưới đây:

 1. Địa chỉ của nơi cư trú bị hư hại do thảm họa.
 2. Khoảng thời gian quý vị đã sống trong ngôi nhà bị hư hại do thảm họa, như là nơi cư trú chính của quý vị, trước tuyên bố thảm họa của Tổng thống.
 3. Tên và chữ ký của quý vị hoặc người cùng đăng ký với quý vị.
 4. Các yếu tố chính của nhận định sau và giải thích bổ sung:

“Tôi đã thực hiện nỗ lực hợp lý phối hợp cùng với FEMA để có được và cung cấp bản sao của tài liệu quyền cư trú có thể được chấp nhận. Tôi đã không thể có được văn bản này bởi vì [cung cấp lời giản thích về các trường hợp ngăn cản việc xác nhận quyền cư trú theo tiêu chuẩn để bao gồm lý do người đăng ký không có các loại tài liệu khác hoặc lý do các tài liệu sẵn có không đạt yêu cầu của FEMA]. Theo nội dung hình phạt khai man, tôi xin tuyên bố rằng những thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.”

Bằng chứng quyền sở hữu

Nếu quý vị sở hữu một ngôi nhà, sống trong khu vực quốc hải, hải đảo hoặc các khu đất bộ lạc hoặc nhà di động và không có bất kỳ bằng chứng quyền sở hữu nào được chấp nhận, FEMA, như là một biện pháp cuối cùng, sẽ chấp nhận một tuyên bố tự chứng bằng văn bản như bằng chứng quyền sở hữu.

Mt tuyên b t chng cho bng chng quyn s hu phi bao gm các mc dưới đây:

 1. Địa chỉ của nơi cư trú bị hư hại do thảm họa.
 2. Khoảng thời gian quý vị đã sống trong ngôi nhà bị hư hại do thảm họa, như là nơi cư trú chính của quý vị, trước Tuyên bố thảm họa của tổng thống.
 3. Tên và chữ ký của quý vị hoặc người cùng đăng ký với quý vị.
 4. Các yếu tố chính của nhận định sau và giải thích bổ sung:

“Tôi đã thực hiện nỗ lực hợp lý phối hợp cùng với FEMA để có được và cung cấp bản sao của tài liệu quyền sở hữu có thể được chấp nhận. Tôi có đạt định nghĩa của FEMA về chủ sở hữu-người cư trú bởi vì tôi là (A) người sở hũu hợp pháp của ngôi nhà. (B) không phải trả tiền thuê nhưng chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế hoặc bảo trì cho nơi cư trú, hoặc (C) nắm quyền cư trú trọn đời. Tôi không thể có được tài liệu này bởi vì [cung cấp lời giải thích về trường hợp ngăn cản việc xác định quyền sở hữu theo tiêu chuẩn theo hạng mục chủ sở hữu-người cư trú phù hợp]. Theo nội dung hình phạt khai man, tôi xin tuyên bố rằng những thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.”

Nếu quý vị sở hữu một ngôi nhà được truyền lại qua quyền thừa kế và không có bất kỳ bằng chứng quyền sở hũu nào có thể được chấp nhận, FEMA, như là một biện pháp cuối cùng, sẽ chấp nhận một tuyên bố tự chứng bằng văn bản như bằng chứng quyền sở hữu.

Mt tuyên b t chng cho bng chng quyn s hu được truyn li qua quyn tha kế phi bao gm các mc dưới đây:

 1. Địa chỉ của nơi cư trú bị hư hại do thảm họa.
 2. Khoảng thời gian quý vị đã sống trong ngôi nhà bị hư hại do thảm họa, như là nơi cư trú chính của quý vị, trước Tuyên bố thảm họa của tổng thống.
 3. Tên và chữ ký của quý vị hoặc người cùng đăng ký với quý vị.
 4. Bản sao giấy chứng tử vong của người quá cố.
 5. Các yếu tố chính của nhận định sau và giải thích bổ sung:

“Tôi đã thực hiện nỗ lực hợp lý phối hợp cùng với FEMA để có được và cung cấp bản sao của tài liệu quyền sở hữu có thể được chấp nhận. Tôi không thể có được tài liệu này bởi vì [cung cấp lời giải thích về trường hợp ngăn cản việc xác định quyền sở hữu theo tiêu chuẩn].”

VÀ, các yếu tố chính của nhận định sau:

“Với tư cách là người thân gần nhất của người quá cố trong dòng kế vị, quyền sở hữu của tôi bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của người quá cố. Tên của người quá cố là ____ và họ mất vào ____. Tôi hiểu rằng tôi phải nộp giấy chứng tử cùng với tuyên bố này. Theo nội dung hình phạt khai man, tôi xin tuyên bố rằng những thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.”

Cập nhật lần cuối