Individual Assistance Resource Library

The Individual Assistance (IA) Resource Library contains general information about policies, guidance and publications related to FEMA’s IA programs.

View Fact Sheets

View Documents

Frequently Used Fact Sheets

Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp của FEMA có thể hỗ trợ các chính quyền bị ảnh hưởng bởi thảm họa và sở tại bằng cách cung cấp dịch vụ duy trì sự sống và các nguồn hỗ trợ cho nạn nhân thảm họa/người sơ tán và thú cưng gia đình cũng như là động vật trợ giúp của họ. Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp cung cấp hỗ trợ dưới dạng hỗ trợ kỹ thuật, điều phối, liên lạc và các nguồn hỗ trợ đã xác định.

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang, nạn nhân thảm họa phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch hoặc người nước ngoài đủ điều kiện. Nạn nhân không đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang vẫn có thể bị gọi cho Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để được giới thiệu đến các cơ quan tình nguyện.

Chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Sau Thảm Họa (DUA) có sẵn cho chính quyền tiểu bang, bộ tộc và lãnh thổ (STT) theo thảm họa nghiêm trọng được Tổng thống công bố, bao gồm Hỗ trợ Cá nhân và cho phép DUA theo mục 410 của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford, Luật Công 93-288, đã được luật hóa tại 42 U.S.C. § 5177. DUA cung cấp quyền lợi thất nghiệp và các dịch vụ tìm việc cho các cá nhân bị thất nghiệp do hậu quả trực tiếp của sự cố được công bố và không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang.

Thuộc sự cam kết giúp các cộng đồng mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn của FEMA, FEMA cung cấp sự hỗ trợ cho các chủ sở hữu nhà hội đủ điều kiện bị Công báo Thảm họa của Tổng thống ảnh hưởng để hỗ trợ sửa chữa hoặc xây lại nhà ở vững chắc hơn, bền hơn được cho phép theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford

Document Library

You can keyword search for a document by its title, or filter the collection to browse by:

  • Topic: Cost evaluations, private nonprofits, emergency protective measures, etc.
  • Document Type: Fact sheet, policy, infographic, etc.
alert - info

FEATURED DOCUMENT

The Individual Assistance Program and Policy Guide (IAPPG) version 1.1 consolidates information on Individual Assistance (IA) programs offered by FEMA to a state, local, territorial or tribal governments affected by a disaster.

To view previous versions of the IAPPG, use the "Filter by Topic" dropdown and select "Archived."

alert - warning

Sorry, there were no results based on your filter selections.
Please reset the filter or change your selections and try again.