Các Chương Trình Hỗ Trợ Những Người Sống Sót Sau Thảm Họa

alert - info

Thông tin trên trang này không phản ánh thông tin cập nhật về Khoản hỗ trợ Cá nhân cho thảm họa được tuyên bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiện có.

Cơ quan FEMA có một số chương trình Hỗ trợ Cá nhân được thiết kế để hỗ trợ những người sống sót sau thảm họa. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký tại trang mạng DisasterAssistance.gov hoặc xem xét các loại hỗ trợ sau đây để xác định loại nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa

Hỗ trợ Thất nghiệp Do Thảm họa cung cấp trợ cấp thất nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ việc làm lại cho những người sống sót bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các phúc lợi thường được trả cho tối đa 26 tuần sau khi tuyên bố thảm họa. Hỗ trợ này chỉ dành cho những người sống sót không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp thông thường của tiểu bang. Luật tiểu bang xác định số tiền hỗ trợ tài chính mà một người sống sót có thể nhận được, do đó, số lượng dịch vụ thay đổi theo từng tiểu bang và theo từng thảm họa. Tải xuống Tờ Thông Tin Của Chương Trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa để tìm hiểu thêm.

Các cá nhân có thể liên hệ với Chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Thảm họa theo số 1-866-487-2365 hoặc cơ quan bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang tại địa phương của họ.

Chăm Sóc Khẩn Cấp Hàng Loạt Và Hỗ Trợ Khẩn Cấp

Dịch vụ Chăm sóc Hàng loạt và Hỗ trợ khẩn cấp được cung cấp ngay lập tức trước khi xảy ra sự cố và trong quá trình ứng phó ngay lập tức với sự cố. Các nhân viên và nguồn lực hỗ trợ được triển khai đến các trung tâm phản ứng tại địa phương đến các khu vực bị ảnh hưởng. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: nơi ở tạm; cung cấp thức ăn; phân phối vật tư khẩn cấp; hỗ trợ cho người khuyết tật và những người khác có nhu cầu tiếp cận và chức năng; dịch vụ đoàn tụ cho người lớn và trẻ em; hỗ trợ cho vật nuôi trong gia đình, động vật phục vụ và động vật hỗ trợ; và hỗ trợ sơ tán hàng loạt. Tất cả những người sống sót bị ảnh hưởng đều đủ điều kiện nhận các dịch vụ này.

Sử dụng công cụ Xác Định Trung Tâm Hồi Phục Sau Thảm Họa (DRC) để tìm một trung tâm cung cấp các tài nguyên hỗ trợ này.

Xem xét hướng dẫn và cân nhắc lập kế hoạch của chúng tôi để cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng loạt trong một đại dịch.

Chương Trình Quản Lý Ca Bệnh Do Thảm Họa

Quản Lý Ca Bệnh Do Thảm Họa liên quan đến sự hợp tác giữa người quản lý trường hợp và người sống sót sau thảm họa. Mục đích của chương trình này là đánh giá và giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng của người sống sót thông qua kế hoạch khắc phục thảm họa. Kế hoạch khắc phục thảm họa này bao gồm các nguồn lực, các ưu tiên ra quyết định, cung cấp hướng dẫn và các công cụ để hỗ trợ những người sống sót sau thảm họa.

Xem xét bộ công cụ để tìm hiểu cách đăng ký Chương trình Quản lý Ca Bệnh Do Thảm Họa.

Chương Trình Đào Tạo Và Hỗ Trợ Tư Vấn Khủng Hoảng

Chương Trình Đào Tạo Và Hỗ Trợ Tư Vấn Khủng Hoảng cung cấp thêm kinh phí để hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng do thảm họa trong việc phục hồi sau các thảm họa lớn thông qua các dịch vụ giáo dục tâm lý và tiếp cận cộng đồng. Mục tiêu là hỗ trợ những người sống sót trong việc phục hồi sau các phản ứng bất lợi trước thảm họa và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tài trợ cho tư vấn khủng hoảng mang tính hỗ trợ, giáo dục tâm lý, phát triển kỹ năng đối phó và liên kết với các nguồn lực thích hợp.

Tìm hiểu về cách đăng ký Trợ Cấp Hỗ Trợ Tư Vấn Và Đào Tạo Khủng Hoảng.

Dịch Vụ Pháp Lý Thảm Họa cung cấp trợ giúp pháp lý cho những nạn nhân sống sót bị ảnh hưởng bởi một thảm họa lớn được tuyên bố chính thức. Những dịch vụ này có sẵn cho những người sống sót đủ điều kiện là người có thu nhập thấp và bị giới hạn trong các trường hợp thông thường không phải chịu phí pháp lý. Thông thường, các loại hỗ trợ pháp lý được cung cấp bao gồm trợ giúp về yêu cầu bảo hiểm (ví dụ: sức khỏe, tài sản hoặc tính mạng), phục hồi hoặc sao chép các tài liệu pháp lý bị mất trong thảm họa, giúp sửa chữa nhà và các tranh chấp với nhà thầu và/hoặc chủ nhà, chuẩn bị giấy ủy quyền và tài liệu giám hộ và kháng cáo của Cơ quan FEMA.

Đăng ký Dịch vụ Pháp lý Thảm họa trên trang mạng Dịch vụ pháp lý của Trang mạng DisasterAssistance.gov.

Cơ Quan Điều Phối Tự Nguyện

Các cơ quan tự nguyện là một trong những người đầu tiên cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân sống sót sau thảm họa và tiếp tục hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng trong suốt thời gian phục hồi. Công việc của các tổ chức này bổ sung cho hỗ trợ của liên bang và có thể hỗ trợ các gián đoạn trong phạm vi bảo vệ. Các điều phối viên của Cơ Quan Điều Phối Tự Nguyện của Cơ quan FEMA hỗ trợ các cộng đồng thực hiện các đánh giá nhu cầu chưa được đáp ứng và tổ chức các nỗ lực phối hợp sớm, cũng như phát triển và hướng dẫn các nhóm phục hồi lâu dài tại địa phương được tạo ra để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi.

Các Nguồn Hỗ Trợ Nạn Nhân Sống Sót Khác

Có nhiều công cụ và tài nguyên hỗ trợ trên trang mạng Ready.gov để giúp chuẩn bị trước thảm họa hoặc nhận hỗ trợ sau thảm họa, bao gồm:

Vui Lòng Lưu Ý

Các chương trình hỗ trợ thảm họa thông qua chương trình Hỗ trợ Dành cho Cá nhân của Cơ Quan FEMA chỉ nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và không nhằm mục đích bù đắp mọi tổn thất. Một số cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ nhiều hơn một chương trình; quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ bổ sung từ các cơ quan liên bang và tình nguyện khác.

Cập nhật lần cuối