Làm Thế nào để Tôi Kháng nghị Quyết định Cuối cùng?

alert - info

Thông tin trên trang này không phản ánh thông tin cập nhật về Khoản hỗ trợ Cá nhân cho thảm họa được tuyên bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiện có.

Nếu quý vị nhận được một lá thư cho biết rằng quý vị không đủ điều kiện nhận hỗ trợ hoặc đơn của quý vị không hoàn chỉnh, quý vị vẫn có thể hoàn thành đơn hoặc kháng nghị quyết định đó trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thư thông báo quyết định. Thư này được gửi cho quý vị qua đường bưu điện hoặc tải lên tài khoản Disaster Assistance Center (Trung tâm Hỗ trợ Thảm họa) của quý vị, nếu quý vị đã lập một tài khoản.

Kháng nghị là một yêu cầu bằng văn bản để FEMA xem xét lại hồ sơ của quý vị, và một cơ hội để cung cấp thông tin mới hoặc bổ sung chưa được nộp trước đó mà có thể ảnh hưởng đến quyết định. Quý vị có thể kháng nghị bất kỳ quyết định nào của FEMA về đơn của quý vị cho Hỗ trợ Cá nhân, chẳng hạn như quyết định không hội đủ điều kiện ban đầu, số tiền hay loại hỗ trợ cung cấp cho quý vị, đơn nộp muộn, yêu cầu trả lại tiền, hoặc từ chối Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Tiếp diễn.

Nếu quý vị có thắc mắc về thư mà quý vị nhận được hoặc cách nộp kháng nghị, quý vị có thể liên hệ một đại diện Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 1-800-621-3362 (FEMA), hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Quý vị cũng có thể chọn yêu cầu một bản sao hồ sơ của mình từ FEMA để giúp quý vị hiểu lý do tại sao quý vị nhận được quyết định mà quý vị muốn kháng nghị.

Cách Kháng nghị một Quyết định

Giải thích bằng văn bản lý do tại sao quý vị cho rằng quyết định về số tiền hay loại hỗ trợ mà quý vị nhận được là không đúng. Quý vị, hay người đồng đứng tên, phải ký vào lá thư.

Nếu quý vị chọn để một bên thứ ba nộp đơn kháng nghị thay mặt cho quý vị, thư kháng nghị phải có chữ ký của bên thứ ba đó. Ngoài ra, bao gồm một tuyên bố có chữ ký của quý vị, cho phép bên thứ ba đó kháng nghị quyết định thay mặt cho quý vị, trừ khi những tài liệu đó đã có sẵn trong hồ sơ.

Để lấy một bản sao hồ sơ của quý vị, quý vị phải nộp một yêu cầu bằng văn bản trong đó ghi tên đầy đủ của quý vị, mã số đơn FEMA, mã số thảm họa, địa chỉ của bất động sản bị hư hại và địa chỉ nhận thư hiện tại của quý vị, ngày sinh của quý vị và chữ ký của quý vị với một trong những thứ sau:

  • Con dấu công chứng, hoặc
  • Một tuyên bố với nội dung, “Theo nội dung hình phạt khai man, tôi xin tuyên bố rằng những thông tin trên là đúng sự thật và chính xác”. 

Gửi kèm yêu cầu kháng nghị của quý vị bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, chẳng hạn như báo giá của nhà thầu hay thư từ chối bảo hiểm của công ty bảo hiểm.

Cách Nộp Đơn Kháng nghị của Quý vị

Quý vị có thể nộp kháng nghị của quý vị và tài liệu hỗ trợ qua mạng, đích thân tới nộp, qua thư hay fax.

Trực tuyến

Có thể quản lý kháng nghị qua mạng. Truy cập DisasterAssistance.gov để tạo một tài khoản và tải lên tất cả tài liệu hỗ trợ bằng cách sử dụng Tính năng "Upload Center” (Trung tâm Tải lên Tài liệu)     

Trực tiếp

Có thể quản lý kháng nghị qua mạng. Truy cập DisasterAssistance.gov để tạo một tài khoản và tải lên tất cả tài liệu hỗ trợ bằng cách sử dụng Tính năng "Upload Center” (Trung tâm Tải lên Tài liệu)    

Qua Thư

Gửi thư kháng nghị của quý vị và tài liệu hỗ trợ tới:

FEMA - Individuals & Households Program National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Qua Fax

Gửi Fax kháng nghị của quý vị và tài liệu hỗ trợ tới:

(800) 827-8112
Attention: FEMA - Individuals & Households Program

alert - info

Để được cân nhắc, thư kháng nghị của quý vị phải được đóng dấu bưu điện trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thư báo quyết định.

Sau khi Nộp Kháng nghị

Tất cả kháng nghị sẽ được xem xét. Thông thường quyết định sẽ được đưa ra trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được kháng nghị, tuy nhiên, có thể cần đến 90 ngày để ra quyết định.

Có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin từ quý vị nếu FEMA không có đủ thông tin để ra quyết định.

Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản về câu trả lời đối với kháng nghị của quý vị, qua thư hay qua tài khoản DisasterAssistance.gov mà quý vị đã lập khi quý vị làm đơn với FEMA.

Cập nhật lần cuối