နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ဘယ်လို အယူခံနိုင်သလဲ။

alert - info

ဤစာမျက်နှာရှိအချက်အလက်သည် ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အတွက် တစ်ဦးချင်းအကူအညီ အပ်ဒိတ်များကို မတ်လ 22၊ 2024 တွင် သို့မဟုတ် ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ကြေညာပြီးနောက်။

ယခုရရှိနိုင်သောအရာများအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာပါ။

အကယ်၍ သင်သည် အကူအညီရယူရန် သတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီကြောင်း သို့မဟုတ် သင့်လျှောက်လွှာ မပြည့်စုံကြောင်း စာတစ်စောင် လက်ခံရရှိစေကာမူ လျှောက်လွှာကို ပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်စာ ရပြီး ရက် ၆၀ အတွင် အယူခံဝင်နိုင်သည်။ သင် အကောင့်ဖွင့်စဉ်က သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သင့်ထံ စာတိုက်မှ စာပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်၏Disaster Assistance Center  အကောင့်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

FEMA အယူခံကို စာရေးသားတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ဖိုင်ကို ပြန်လည်စိစစ်ရန်နှင့် ယခင်က မပေးထားသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် သက်ရောက်နိုင်သည့် အခြားလိုအပ်သည့် အချက်အလက်အသစ် သို့မဟုတ် ထပ်ဆောင်း အချက်အလက်များကို ပေးနိုင်သည်။ FEMA ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်သော တစ်ဦးချင်း အကူအညီ လျှောက်ထားခြင်း အတွက် ကနဦး သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ပမာဏ သို့မဟုတ် အကူအညီအမျိုးအစား၊ နောက်ကျသည့် လျှောက်လွှာ၊ ငွေပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ယာယီနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကူအညီ ဆက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း စသည့် မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဆို သင်က အယူခံဝင်နိုင်သည်။

သင်လက်ခံရရှိသည့် စာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ အယူခံဝင်ရမည်ကို မေးမြန်းလိုပါက FEMA အကူအညီအေးဂျင့်ကို ၁-၈၀၀-၆၂၁-၃၃၆၂ တွင် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်က အယူခံဝင်လိုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နားလည်ရန် အကူအညီလိုပါက FEMA ထံမှ သင့်ဖိုင်၏ မိတ္တူကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ဘယ်လို အယူခံဝင်မလဲ

သင်ရရှိသည့် အကူအညီ၏ ပမာဏ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ဘာကြောင့် မမှန်ကန်ကြောင်းကို စာဖြင့် ရေးသားရှင်းပြရမည်။ သင် သို့မဟုတ် သင်၏ ပူးတွဲလျှောက်ထားသူတို့သည် စာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

သင့်ကိုယ်စား အခြားသူတစ်ဦးကို အယူခံဝင်ခိုင်းပါက အယူခံစာကို ယင်းပုဂ္ဂိုလ်က လက်မှတ်ထိုးရမည်။ ထို့အပြင် ယခင်က ယင်းသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲထားကြောင်း စာကို သင့်ဖိုင်တွဲတွင် ထည့်သွင်းခြင်း မရှိသေးပါက သင်သည် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်အား သင့်ကိုယ်စား အယူခံခွင့်ပြုကြောင်း စာရေးသားပြီး သင်က လက်မှတ်ထိုးရမည်။

သင့်ဖိုင်မိတ္တူကို ရယူရန်အတွက် သင်က စာဖြင့်ရေးသားတောင်းဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး စာတွင် သင့်အမည်အပြည့်အစုံ၊ FEMA လျှောက်လွှာနံပါတ်၊ ဘေးဒဏ်ဆိုင်ရာ နံပါတ်၊ ပျက်စီးသည့် နေရာ၏လိပ်စာ၊ သင့်လက်ရှိ စာလက်ခံနိုင်သည့်လိပ်စာ၊ သင့် မွေးနေ့နှင့် အောက်ပါ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်-

  • နိုထရီတံဆိပ် သို့မဟုတ် နိုထရီချိတ်
  • “ကျွန်ုပ်သည် မုသားသက်သေခံခြင်း ပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အောက်ပါတို့ မှန်ကန်တိကျပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်” ဟု စာတွင် ရေးသားရမည်။

ဆောက်လုပ်ရေး ကွန်ထရက်တာ၏ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်စာ သို့မဟုတ် အာမခံကုမ္ပဏီက လျော်ကြေးကို ငြင်းဆိုထားသည့် သာကဲ့သို့သော အထောက်အကူပြုသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲပါ။

သင့်အယူခံကို ဘယ်လို တင်သွင်းမလဲ

သင့်အယူခံနှင့် အထောက်အကူ စာရွက်စာတမ်းများကို အွန်လိုင်း၊ လူကိုယ်တိုင်၊ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ဖက်စ်ဖြင့် ပေးပို့တင်သွင်းနိုင်သည်။

အွန်လိုင်း

အယူခံကို အွန်လိုင်းမှ တင်သွင်းနိုင်သည်။ DisasterAssistance.gov သို့သွားပြီး အကောင့်ဖွင့်ပါ။ အထောက်အကူ စာရွက်စာတမ်းများကို စာအဆက်အသွယ် “အပ်လုဒ်စင်တာ” ကို သုံးပြီး ပေးပို့နိုင်သည်။

လူကိုယ်တိုင်

Disaster Recovery Center တစ်ခုသို့ သင့်အယူခံကို သွားပေးနိုင်သည်။

စာတိုက်မှတစ်ဆင့်

အယူခံစာနှင့် အထောက်အကူပြုမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့နိုင်သည်-

FEMA - Individuals & Households Program National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

ဖက်စ်ဖြင့်

သင့်အယူခံစာနှင့် အထောက်အကူ စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါနံပါတ်သို့ ဖက်စ်ဖြင့် ပေးပို့တင်သွင်းနိုင်သည်-

(၈၀၀) ၈၂၇-၈၁၁၂
သို့- FEMA - တစ်ဦးချင်း နှင့် အိမ်ထောင်စုများ အစီအစဉ်
[Attention: FEMA - Individuals & Households Program]

alert - info

သင့်အယူခံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် အယူခံကို ဆုံးဖြတ်ချက်စာပေါ်ပါသည့် ရက်စွဲမှ ရက် ၆၀ အတွင်း ပေးပို့ကြောင်း စာတိုက်နေ့စွဲပါရမည်။

သင့်အယူခံစာ တင်ပြီးနောက်ပိုင်း

အယူခံများအားလုံးကို ပြန်ကြည့်ပါသည်။ အယူခံစာလက်ခံရရှိပြီး အများအားဖြင့် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော်လည်း ရက် ၉၀ အထိလည်း ကြာနိုင်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် အချက်အလက် မလုံလောက်ပါက FEMA သည် သင့်ထံမှ နောက်ထပ် အချက်အလက်များ တောင်းဆိုနိုင်သည်။

သင့်အယူခံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်ချက်ကို စာတိုက်မှသော် လည်းကောင်း၊ သင် FEMA ၌ လျှောက်ထားချိန်တွင် ဖွင့်ထားသော DisasterAssistance.gov  အကောင့်မှသော် လည်းကောင်း ပေးပို့ပါမည်။

တစ်ဦးချင်း နှင့် အိမ်ထောင်စုများ အစီအစဉ် အကြွေးတောင်းခံခြင်း (ပြန်လည်ပေးလျော်ခြင်း) အယူခံ

အကယ်၍ “ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြွေးတောင်းခံခြင်း နို့တစ်” စာကို လက်ခံရရှိပါက ယင်းစာကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည် ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြားနာပေးရန် တောင်းဆိုလိုပါက စာရရှိပြီး ရက် ၆၀ အတွင်း စာရေးသား တောင်းဆိုရမည်။ ကြားနာမှုတစ်ခုသည် သင့်ပြောဆိုမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် အချက်အလက် အထောက်အထားများ (ဥပမာ- သက်သေထွက်ဆိုချက် သို့မဟုတ် ထပ်ဆောင်း စာရွက်စာတမ်းများ) ပြသနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ FEMA က အကြွေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်သွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းဖြင့်သာ ဆုံးဖြတ်၍ မရနိုင်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက နှုတ်ဖြင့် ကြားနာရန် စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်း နှင့် အိမ်ထောင်စုများ အစီအစဉ် အကြွေးတောင်းခံခြင်း (ပြန်လည်ပေးလျော်ခြင်း) အယူခံစာမျက်နှာ သို့သွားပြီး ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးအချက်အလက်