Paano Ko Iaapela ang Final na Desisyon?

alert - info

Ang impormasyon sa pahina na ito ay hindi sumasalamin sa mga update sa Indibidwal na Tulong para sa mga kalamidad na idineklara noong o pagkatapos ng Marso 22, 2024.

Matuto pa tungkol sa kung ano ang available na ngayon.

Kung nakatanggap ka ng sulat na nagsasaad na hindi ka karapat-dapat para sa tulong o hindi kumpleto ang iyong aplikasyon, maaari mo pa ring kumpletuhin ang aplikasyon o iapela ang desisyon sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang sulat ng desisyon. Ang sulat ay maaaring ipapadala sa iyo o ilalagay sa iyong Disaster Assistance Center  account, kung nag-set up ka ng account.

Ang apela ay isang nakasulat na kahilingan sa FEMA na suriin muli ang iyong file, at may pagkakataon na magbigay ng bago o karagdagang impormasyon na hindi pa naisumite na maaaring makaapekto sa desisyon. Maaari kang mag-apela sa anumang desisyon ng FEMA tungkol sa iyong aplikasyon para sa Indibidwal na Tulong, tulad ng iyong paunang desisyon sa pagiging karapat-dapat, ang halaga o uri ng tulong na ibinigay sa iyo, mga nahuling aplikasyon, mga kahilingang para isauli ang pera, o pagtanggi sa Continued Temporary Housing Assistance.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa sulat na iyong natanggap o kung paano maghain ng apela, maaari kang makipag-ugnayan sa ahente ng Helpline ng FEMA sa 1-800-621-3362. Maaari mo ring piliing humiling ng kopya ng iyong file mula sa FEMA upang matulungan kang maunawaan kung bakit mo natanggap ang desisyon na gusto mong mag-apela. Maaari mo ring piliing humiling ng kopya ng iyong file mula sa FEMA upang matulungan kang maunawaan kung bakit mo natanggap ang desisyon na gusto mong mag-apela

Paano Mag-apela ng Desisyon

Ipaliwanag sa sulat kung bakit sa tingin mo ay mali ang desisyon tungkol sa halaga o uri ng tulong na iyong natanggap. Ikaw, o ang iyong kapwa-aplikante, ay dapat pumirma sa sulat.

Kung pipiliin mong magsumite ang ikatlong partido (third party) ng apela para sa iyo, ang sulat ng apela ay dapat pirmahan ng ikatlong partido. Bilang karagdagan, isama ang pahayag na nilagdaan mo, na nagpapahintulot sa ikatlong partido na mag-apela ng desisyon para sa iyo, maliban kung ang mga dokumentong iyon ay nasa file na.

pang makakuha ng kopya ng iyong file, dapat kang magsumite ng nakasulat na kahilingan na kasama ang iyong buong pangalan, numero ng aplikasyon ng FEMA, numero ng kalamidad, address ng nasirang ari-arian at ang iyong kasalukuyang address sa koreo, petsa ng iyong kapanganakan at iyong lagda sa isa sa mga sumusunod:

  • Notaryo na selyo o selyo, o
  • Isang pahayag na nagsasabing, "Ipinapahayag ko sa ilalim ng nagpaparusa sa pagsisinungaling na ang nabanggit ay totoo at tama."

Isama ang anumang mga sumusuportang dokumento, tulad ng mga pagtatantya ng kontratista o mga sulat ng pagtanggi mula sa mga kompanya ng insurance kasama ng iyong kahilingan sa apela.

Paano Isumite ang Iyong Apela

Maaari mong isumite ang iyong apela at pansuportang dokumentasyon online, nang personal, sa pamamagitan ng koreo o sa pamamagitan ng fax.

Online

Maaaring pangasiwaan ang mga apela sa online. Bisitahin ang DisasterAssistance.gov upang gumawa ng account at i-upload ang lahat ng sumusuportang dokumento gamit ang Correspondence "Upload Center." 

Sa Personal

Maaari mong dalhin ang iyong kahilingan sa apela sa Disaster Recovery Center. Ang mga sentro ay nagpapatakbo sa ilalim ng mahigpit na mga protocol ng COVID-19. Ang mga mask o panakip sa mukha ay kinakailangan para sa serbisyo.

Sa pamamagitan ng Koreo

Ipadala ang iyong sulat ng apela at mga sumusuportang dokumento sa:

FEMA - Individuals & Households Program National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Sa pamamagitan ng Fax

I-fax ang iyong sulat ng apela at mga sumusuportang dokumento sa:

(800) 827-8112
Attention: FEMA - Individuals & Households Program

alert - info

Upang maisaalang-alang, ang iyong sulat ng apela ay dapat na naka-postmark sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng liham ng desisyon.

Pagkatapos Isumite ang Iyong Apela

Lahat ng apela ay sinusuri. Karaniwang ginagawa ang mga desisyon sa loob ng 30 araw pagkatapos matanggap ang apela, gayunpaman, maaaring tumagal ng hanggang 90 araw para sa desisyon.

Maaaring hilingin sa iyo ang karagdagang impormasyon kung walang sapat na impormasyon ang FEMA para makagawa ng desisyon.

Aabisuhan ka sa pamamagitan ng pagsulat ng tugon sa iyong apela, alinman sa pamamagitan ng koreo o sa pamamagitan ng DisasterAssistance.gov account na iyong ginawa noong nag-apply ka sa FEMA.

Huling na-update noong