Nag-apply ako para sa Tulong. Ano ang Susunod?

alert - info

Ang impormasyon sa pahina na ito ay hindi sumasalamin sa mga update sa Indibidwal na Tulong para sa mga kalamidad na idineklara noong o pagkatapos ng Marso 22, 2024.

Matuto pa tungkol sa kung ano ang available na ngayon.

Balik-aralan ang Iyong Aplikasyon

Pagberipika sa Pagkakakilanlan

Magsumite ng Dokumentasyon

Inspeksyon sa Tirahan

Kung mayroon kang insurance, dapat kang agad na maghain ng claim sa kumpanya ng iyong insurance kapag mag-apply ka para sa tulong sa FEMA. Ang paghahain ng claim sa kumpanya ng iyong insurance sa lalong madaling panahon ay makakatulong sa pag-iwas sa mga pagkaantala sa pagtanggap ng tulong ng FEMA. Hindi maaaring tumulong ang FEMA sa mga pagkawala ng mga pag-aaring saklaw na ng insurance. Kung hindi saklaw ng iyong insurance ang lahat ng pagkawala ng iyong mga pag-aari o kung naantala ang iyong insurance, maaari kang maging karapat-dapat sa tulong ng FEMA hinggil sa iyong mga pangangailangang hindi natugunan.

Maaari kang ma-iskedyul para sa inspeksyon sa tirahan. Batay sa iyong ninanais na paraan ng komunikasyon sa panahon ng iyong aplikasyon, tatanggap ka ng liham o elektronikong komunikasyon. Ipapaliwanag sa liham kung ikaw ay karapat-dapat sa tulong, kung magkanong tulong ang matatanggap mo, kung paano dapat gamitin ang tulong, at kung paano iaapela ang desisyon ng FEMA kung hindi ka sumasang-ayon dito.

Pagpapasyahan ang iyong tulong sa pamamagitan ng paghahambing sa iyong nakarekord na pagkawala ng iyong mahahalagang pag-aari at mga napakahalagang pangangailangan sa mga uri ng tulong na mayroon sa loob ng mga programa at serbisyo. Ang tulong galing sa FEMA ay hindi kagaya ng insurans at hindi nito kayang gawin buo muli ang mga nakaligtas. Ang pederal na tulong mula sa FEMA ay nagkakaloob lamang ng mga pondo para sa mga pangunahing pagkukumpuni para maging ligtas, malinis at matitirhan ang tirahan. Maaari ka ring mai-refer sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan sa Maliit na Negosyo ng Estados Unidos), o SBA, para sa mga disaster loan (utang na pansakuna) na may mababang interes para higit pang tumulong sa iyong pagbangon.

Pagbabalik-aral sa Iyong Aplikasyon sa DisasterAssistance.gov

Maaari kang lumikha ng online na account sa FEMA Disaster Assistance Center (DAC) sa DisasterAssistance.gov. Aatasan kang lumikha ng katangi-tanging Personal Identification Number (PIN, Personal na Numero ng Pagkakakilanlan) para sa ligtas na pag-access sa iyong impormasyon sa aplikasyon para sa tulong sa sakuna.

Sa iyong online account, maaari mong:

 • Balik-aralan ang iyong impormasyon sa aplikasyon para sa tulong sa sakuna
 • Magbigay ng mga update hinggil sa iyong personal na impormasyon at mga pangangailangan
 • Tingnan ang mga liham at pagmemensaheng ipinadala sa iyo ng FEMA
 • Kunin ang mga detalye sa mga karagdagang dokumento na kailangan ng FEMA upang iproseso ang pagtulong sa iyo
 • I-upload ang mga dokumento sa iyong file
 • Balik-aralan ang impormasyon na natanggap ng FEMA mula sa iyo

Pagberipika sa Pagkakakilanlan

Kung hindi maberipika ng FEMA ang iyong pagkakakilanlan sa panahon ng proseso ng aplikasyon, aatasan kang muling magsumite ng mga sumusuportang dokumento.

Mga Sumusuportang Dokumento para sa Pagberipika sa Pagkakakilanlan

Dokumentasyon upang beripikahin ang iyong pagkakakilanlan

 • Dokumentasyon mula sa Social Security Administration (Pangasiwaan sa Seguridad na Panlipunan), o ibang pederal na entidad na naglalaman ng buo o huling apat na numero ng iyong Social Security Numero (Itinalagang Numero para sa Seguridad na Panlipunan)
 • Social Security card kung ipinadala kasama ang pederal o kung ipinadala kasama ang pagkakakilanlang inisyu ng pederal na pamahalaan o ng estado
 • Ang dokumento ng pagpapasuweldo ng employer na naglalaman ng buo o huling apat na numero ng iyong SSN
 • Identipikasyon galing sa Militar
 • Ang iyon lisensya ng kasal upang makompirma ang iyong pangalan nang ikaw ay dalaga pa
 • Pasaporte sa Estados Unidos

Kung nag-apply ka para sa tulong sa ngalan ng isang mamamayan ng Estados Unidos na menor de edad para sa iyong sambahayan, dapat mong ipadala sa FEMA ang mga sumusunod:

Alinman sa mga dokumentong nakalista sa kaliwa, kung nasa pangalan ng bata O

Birth certificare ng bata AT kopya ng Social Security card ng bata o dokumentasyon mula sa Social Security Administration, o iba pang pederal na entidad na naglalaman ng buo o huling apat na numero ng SSN ng bata.

Pagsusumite ng Dokumentasyon

You can Bisitahin ang DisasterAssistance.gov to submit documentation and alamin ang kalagayan ng iyong aplikasyon online.

Ang pagkakaroon lamang ng sistemang online ay maaaring hindi makatugon sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna, nagtakda rin ang FEMA ng mga Documentation Drop-off Center (Tanggapang Paghuhulugan ng Dokumentasyon) kung saan maaaring mag-apply para sa tulong ang mga nakaligtas sa sakuna, magtanong, o magpa-scan ng kanilang mga dokumento sa kanilang case file at maipabalik sa kanila sa tanggapan. Ang tanggapan ay pinapatakbo sa ilalim ng mahihigpit ng protokol hinggil sa COVID-19. Iniaatas ang mga mask at pantakip sa mukha para sa serbisyo at na manatili sa kanilang mga sasakyan ang mga nakaligtas sa sakuna habang sinasagot ng espesyalista ng FEMA ang mga katanungan at pinangangasiwaan ang mga papeles.

Hanapin ang Disaster Recovery and Document Drop-off Center (Tanggapan para sa Pagbangon sa Sakuna at Paghuhulugan ng Dokumentasyon

External Link Arrow

Video: Ang mga Document Drop Off Center ng FEMA ay Tumutulong sa mga Nakaligtas sa Sakuna sa Michigan

Panoorin ang video (sa Ingles) upang makita ang halimbawa ng isa sa aming mga document drop-off center, na naitatag upang patuloy magkaloob ng mga serbisyo sa ligtas na paraan sa mga aplikante sa panahon ng pandemyang ito na maaaring walang access sa Internet.

Inspeksyon sa Tirahan

Pagkatapos mong mag-apply sa FEMA, ang iyong kahilingan para sa tulong ay pag-aaralan upang mapagpasyahan kung ang inspeksyon sa tirahan ay kailangan upang maberipika ang pagkasirang dulot ng sakuna sa iyong tirahan at ari-arian. Upang protektahan ang kalusugan ng mga nakaligtas sa sakuna at inspektor sa isang kapaligirang may COVID-19, nagsimulang magsagawa ng mga remote na inspeksyon ang FEMA.

Kung iniulat mo sa panahon ng pagpaparehistro na nagkaroon ka ng kaunting pagkasira at maaaring manirahan sa iyong tirahan, hindi ka awtomatikong ma-iiskedyul para sa inspeksyon sa tirahan. Sa halip, tatanggap ka ng liham na nagpapaliwanag kung paano tatawagan ang FEMA Helpline upang humiling ng inspeksyon kung nakakita ka ng malaking pagkasirang dulot ng sakuna sa iyong tirahan pagkatapos mong mag-apply.

Remote na Inspeksyon

Para sa mga remote na inspeksyon, makikipag-ugnay ang mga inspektor ng FEMA sa mga aplikante sa pamamagitan ng telepono upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa uri at abot ng pagkasirang naidulot.

Ang mga remote na inspeksyon ay nagkakaloob ng bagong paraan ng pagsusuri sa pagkasira; at ang sa katunayan, pinabibilis ng prosesong remote ang paghahatid ng tulong sa pagbangon sa nakaligtas sa sakuna.

I-download ang fact sheet ng remote na inspeksyon.

Graphic
Nag-apply ako para sa Tulong. Ano ang Susunod?

Impormasyong Lilikumin para sa Iyong Inspeksyon

Dapat kang magkaroon ng mga sumusunod na nakahandang impormasyon sa panahon ng inspeksyon:

 • Ang iyong ID na may larawan
 • Katibayan ng pagmamay-ari/pag-okupa sa nasirang tirahan
 • Mga dokumento ng insurance para sa iyong tirahan at/o sasakyan
 • Listahan ng mga umookupa sa sambahayan na nakatira sa tirahan sa panahon ng sakuna
 • Ang lahat ng pagkasirang dulot ng sakuna sa parehong real property at personal na ari-arian.

Ang mga inspektor ng FEMA ay may kasanayang makilala ang pagkasirang dulot ng sakuna, ngunit hindi sila ang magpapasya kung tatanggap ka ng tulong. Oobserbahan at irerekord nila ang pagkasirang maaaring maging karapat-dapat sa loob ng Individuals and Households Program (Programa para sa mga Indibidwal at Sambahayan), na naiiba sa mga pagtatasang isinasagawa ng mga adjuster ng insurance o ng iba pang mga programang tumutulong sa sakuna, gaya ng U.S. Small Business Administration. Mangyaring tandaan na hindi pisikal na pupuntahan ng mga inspektor ng FEMA ang mga partikular na lugar sa iyong tirahan, gaya ng mga espasyong ginagapangan, mga attic at bubong.

Huling na-update noong