Ini-refer Ako sa Small Business Administration

alert - info

Ang impormasyon sa pahina na ito ay hindi sumasalamin sa mga update sa Indibidwal na Tulong para sa mga kalamidad na idineklara noong o pagkatapos ng Marso 22, 2024.

Matuto pa tungkol sa kung ano ang available na ngayon.

Para matugunan ang pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna, nakikipagtulungan ang FEMA sa iba pang mga ahensiya. Nakikipagtulungan ang FEMA sa U.S. Small Business Administration (SBA) para mag-alok ng mga disaster loan na may mababang interes para sa mga may-ari ng tirahan at nangungupahan sa dineklarang pangunahing lugar ng sakuna. Nakakatulong ang mga loan na ito na sagutin ang pagkasirang dulot ng sakuna o mitigasyon upang makatulong sa pag-iwas sa pagkasirang dulot ng bagyo sa hinaharap. Hindi mo kailangang magmay-ari ng sariling negosyo para makapag-apply para sa disaster loan. Maaaring ini-refer ka sa SBA pagkatapos ng unang pag-apply para sa tulong sa sakuna ng FEMA.

Kung ikaw ay ini-refer sa SBA, kailangan mong kumpletuhin ang aplikasyon para sa disaster loan sa SBA sa website ng SBA o sa isang Disaster Recovery Center.

Kung ikaw ay naaprubahan para sa loan, hindi ka obligadong tanggapin ito. Kung nag-apply ka at hindi ka karapat-dapat para sa disaster loan na may mababang interes, maaari itong magbukas ng pinto sa karagdagang gawad mula sa FEMA.

Kung hindi nag-aalok sa iyo ang SBA ng loan o bahagi lamang ng loan ang iniaalok, aabisuhan ng SBA ang FEMA. Maaari naming repasuhin ang iyong aplikasyon upang makita kung kuwalipikado ka para sa karagdagang tulong na pansakuna, tulad ng Personal Property Assistance (Tulong sa Personal na Ari-arian), Transportation Assistance (Tulong sa Transportasyon) at/o Group Flood Insurance Policy (GFIP, Panggrupong Polisa ng Seguro para sa Baha).

Maaaring makatulong ang FEMA sa mga sumusunod kahit na hindi ka mag-apply para sa loan mula sa SBA:

  • Pagpapaayos ng Tirahan o Pagpapalit
  • Tulong sa Upa
  • Medikal
  • Sa Ngipin
  • Mga Kritikal na Pangangailangan
  • Pagpapaalaga sa Anak
  • Pagpapalibing
  • Paglilinis at Pagsa-sanitize
  • Paglilipat at pag-iimbak
  • Iba pang mga Bagay

Dahil hindi nagbibigay ang FEMA Individuals and Households Program ng gawad na tulong sa mga negosyo, o para sa mga ari-ariang pinauupahan na hindi inookupahan ng may-ari bilang pangunahing tirahan, ang mga ganitong uri ng aplikasyon sa FEMA ay awtomatikong ire-refer sa SBA para sa konsiderasyon sa disaster loan.

Para sa mga tanong tungkol sa programang disaster loan ng SBA, mangyaring tawagan ang SBA sa 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Makukuha ang impormasyon ng SBA sa www.SBA.gov/disaster o sa pamamagitan ng email sa disastercustomerservice@sba.gov.

Ang mga nakaligtas sa sakuna na may mga tanong para sa FEMA o nangangailangan ng impormasyon ay laging makakabisita sa www.DisasterAssistance.gov o makakatawag sa FEMA Helpline sa 800-621-3362.

Huling na-update noong