Isinangguni Ako sa Small Business Administration

Maaari kayong makatanggap ng tawag sa telepono para payuhan kayo sa mga paraan para mag-apply para sa Small Business Administration (SBA). Kung isinangguni sa SBA, ang loan application ay dapat makumpleto at ibalik para isaalang-alang sa loan, gayundin para sa ilang tiyak na uri ng tulong ng FEMA.

Kapag napag-alaman na hindi ninyo kayang mag-loan, awtomatikong isasangguni kayo sa Individuals and Households program ng FEMA. Ang inyong file ay susuriin para malaman kung kwalipikado kayo para sa karagdagang pagbibigay ng tulong.

Para matugunan ang pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna, ang FEMA ay nakipagtulungan sa ibang mga ahensiya. Ang FEMA ay nakikipagtulungan sa U.S. Small Business Administration (SBA) para mag-alok ng mababang interes na loan sa sakuna para sa mga may-ari ng bahay at nagrerenta sa dineklarang lugar ng sakuna. Hindi na ninyo kailangang magkaroon ng sariling negosyo para makapag-apply para sa disaster loan. Maaari kayong makatanggap ng tawag para payuhan kayo ng mga paraan para mag-apply para sa Small Business Administration.

Kapag isinangguni sa SBA, ang loan application ay dapat makumpleto at maibalik para maisaalang-alang para sa loan, gayundin para sa tiyak na mga uri ng tulong ng FEMA, tulad ng personal na ari-arian at pagkukumpuni ng sasakyan o pagpapalit. Kapag natukoy ng SBA na hindi kayo kwalipikado para sa loan, awtomatikong isasangguni ka nilasa Individuals and Households program ng SBA batay sa kanilang desisyon. Ang inyong file ay ire-review para matukoy kung kwalipikado kayo para sa anumang karagdagang kaloob (hindi loan) na tulong.

Dahil hindi nagbibigay ng kaloob na tulong sa mga negosyo, o mga property sa pagpaparenta ang FEMA Individuals and Households Program na hindi inookupahan ng may-ari bilang pangunahing naninirahan, ang mga ganitong uri ng aplikasyon sa FEMA ay awtomatikong isasangguni sa SBA para sa pagsaalang-alang sa disaster loan.

alert - info

Alamin pa ang tungkol sa pag-apply sa disaster loan o tungkol sa tulong na available mula sa ibang mga kasosyo ng FEMA sa DisasterAssistance.gov.

Huling na-update noong October 11, 2022