Mga Indibidwal at Mga Programa sa Sambahayan

alert - info

Ang impormasyon sa pahina na ito ay hindi sumasalamin sa mga update sa Indibidwal na Tulong para sa mga kalamidad na idineklara noong o pagkatapos ng Marso 22, 2024.

Matuto pa tungkol sa kung ano ang available na ngayon.

Ang Mga Indibidwal at Sambahayan na Programa (Individuals and Households Program - IHP) ay nagbibigay ng pinansiyal at direktang mga serbisyo sa mga karapat-dapat na indibidwal at sambahayan na naapektuhan ng isang sakuna, na may hindi nakaseguro o kulang sa insurance na mga kinakailangang gastos at seryosong pangangailangan. Ang tulong ng IHP ay hindi pamalit para sa insurance at hindi nito mababayaran ang lahat ng pagkawalang dulot ng isang sakuna. Ang layon ng tulong ay ang matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan at dagdagan ang mga pagsisikap sa pagbangon sa sakuna.

Graphic
Man and woman signing

Ang FEMA ay nakatuon sa pagbibigay ng pantay na pag-access sa mga mapagkukunan at tulong sa pagbawi ng sakuna. Ipaalam sa FEMA kung ikaw o sinuman sa iyong sambahayan ay may kapansanan o pangangailangan sa wika.

Maaaring kasama sa Tulong IHP ang:

Inaatas ng Batas sa Privacy sa FEMA na kumuha ng nakasulat na pahintulot mula sa aplikante para ibahagi ang kanilang mga tala sa tulong sa sakuna sa isang ikatlong partido. Ang mga aplikanteng nais na bigyan ng pahintulot ang FEMA na ibahagi ang kanilang impormasyon sa isang ikatlong partido ay dapat na kumpletuhin ang FORM NG FEMA NA FF-104-FY-21-118: Pahintulot sa Paglalabas ng Impormasyon sa Ilalim ng Batas sa Privacy at ibalik ito sa FEMA.

Matuto Tungkol sa FEMA

alert - info

Ang mga aplikanteng kailangan ng Ipinagpatuloy na Tulong sa Pansamantalang Pabahay ay maaaring humiling ng karagdagang tulong sa pammaagitan ng pagkumpleto ng Form ng FEMA na FF-104-FY-21-115: Aplikasyon para sa Ipinagpatuloy na Tulong sa Pansamantalang Pabahay at dapat itong ibalik sa FEMA kasama ang sumusuportang dokumentasyon.

Iba Pang Programa para sa Tulong

feature_standalone img

Dagdag sa pabahay, ang FEMA ay may iba pang programa sa Tulong sa Indibidwal na idinisenyo para suportahan ang mga nakaligtas sa sakuna, gaya ng Tulong sa Kawalan ng Trabaho Dahil sa Sakuna, Pagpapayo sa Krisis, Mga Legal na Serbisyo sa Sakuna at higit pa.

Huling na-update noong