Barnaamijka Shaksiyaadka iyo Qoysaska

alert - info

Macluumaadka boggani kama turjumayo cusboonaysiinta Caawinta Qofka ee masiibooyinka lagu dhawaaqay Maarso 22, 2024 ama ka dib.

Wax badan ka baro waxa hadda la hayo.

Barnaamijka Shakhsiyaadka iyo Qoysaska (IHP) wuxuu siiyaa adeegyo lacageed ama toos ah shakhsiyaadka iyo qoysaska u qalma oo ay saameysay musiibada, kuwaas oo leh kharashaad lagama maarmaaan ah iyo baahiyo daran oo aan la caymin ama si gaabis ah loo caymiyey. Gargaarka IHP ma ahan bedelka caymis mana ka magdhow bixin karo dhammaan khasaaraha ay musiibo sababtay. Gargaarka waxaa loo sameeyey inuu daboolo baahidaada aasaasiga ah uuna kabo dadaaladaada kasoo-kabasho musiibo.

Graphic
Man and woman signing

FEMA waxaa ka go'an bixinta helitaan loo simayahay ee agabyada gargaar iyo kasoo-kabashada musiibo. FEMA ha ogaato haddii adiga ama qofkale ee qoyskaaga ah uu qabo naafanimo ama baahi luuqadeed.

Gargaarka IHP waxaa kamid ahaan kara:

Sharciga Asturnaanta wuxuu FEMA uga baahanyahay oggolaansho qoraal ah ee laga helo codsadaha si diiwaankooda gargaarka musiibo loola wadaagi karo qolo sadexaad. Codsayaasha rajeynaya iney u fasaxaan FEMA iney la wadaagto macaluumaadkooda qolo sadexaad waa iney dhamestiraan FOOMKA FEMA FF-104-FY-21-118: Oggolaansho Siideynta Macaluumad sida Hoos timaada Sharicag Asturnaanta oo u celi FEMA

Wax badan ka baro Gargaarka IHP ee FEMA

alert - info

Codsadayaasha u baahan Gargaar Guriyeyn Ku-meel-gaar ah ee sii socota waxey codsan karaan gargaar dheeraad ah iyagoo buuxinaya Foomka FEMA FF-104-FY-21-115: Codsiga Gargaar Guriyeyn Ku-meel-gaar ah oo sii socda oo u soo celi FEMA iyadoo wehlisa dukumintiyo taageera.

Barnaamijyada Kale ee Gargaar

feature_standalone img

Dheeri ku ah guriyeynta, FEMA waxey leedahay barnaamijyo kale ee Gargaar Shakhsiyeed oo loo naqshadeeyey iney taageeraan ka-badbaadayaasha musiibo, sida Gargaar Shaqo-la'aan Musiibo-sababtay, La-talin Dhibaatom Adeegyo Sharci ee Musiibo iyo kuwo kale.

La cusbooneysiiyey markii ugu dambeysay