Polokalama Fakafoʻituituí mo e Ngaahi Fāmilí

ʻOku ʻomi ʻe he polokalama fakafoʻituitui mo e ngaahi famili (IHP) ha ngaahi tokoni fakapaʻanga mo fakahangatonu ki he niʻihi fakafoʻituitui mo e ngaahi famili ʻoku uesia ʻe ha fakatamaki, ʻa ia ʻoku ʻikai ke nau maluʻi pe maluʻi e ngaahi fakamole ʻoku fie maʻu mo e ngaahi fie maʻu mamafa. ʻOku ʻikai ko ha fetongi ʻa e tokoni IHP ki he maluʻi pea he ʻikai ke ne lava ʻo totongi huhuʻi ʻa e ngaahi mole kotoa pe naʻe fakatupu ʻe ha fakatamaki. ʻOku fakataumuʻa ʻa e tokoni ke feau hoʻo ngaahi tefitoʻi fie maʻu pea fakalahi atu ki he ngaahi ngaue ki he fakaakeake mei he fakatamaki.

Graphic
man and woman signing

ʻOku tukupa ʻa e FEMA ke lava ʻo maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni mo e tokoni ki he fakaakeake mei he fakatamaki. ʻAi ke FEMA ʻiloʻi pe ʻoku ʻi ai ha taha ʻi ho famili ʻoku faingataʻaʻia fakaesino pe fie maʻu ha lea fakafonua.

ʻE lava ke kau ʻi he tokoni IHP ʻa e:

ʻOku fiemaʻu ʻe he Lao ki he Totonu ó e Meá Fakafoítuitui ʻa e FEMA ke maʻu ha tohi fakangofua mei he tokotaha kole kae lava ke vahevahe ʻenau ngaahi lekooti tokoni ki he fakatamaki mo ha hoa ngaue hono tolu. Kuopau ke fakakakato ʻe he kau tohi kole ʻoku nau fie fakamafaiʻi á e FEMA ke vahevahe ʻenau fakamatala mo ha hoa ngaue hono tolu ʻa e FOOMU á e FEMA ko e FF-104-FY-21-118: Fakamafaiʻi ki hono Tuku atu ʻo e Fakamatala ʻi he Lao ki he Totonu ó e Meá Fakafoítuitui pea fakafoki ia ki FEMA.

Ako fekauʻaki mo tokoni á e IHP ó e FEMA

alert - info

Ko e kau tohi kole ʻoku nau fiemaʻu ke Hokohoko Atu á e Tokoni ki he Nofoʻanga Fakataimi tenau lava ó kole ha ngaahi toe tokoni í hano fakakakato á e Foomu á e FEMA ko e FF-104-FY-21-115: Tohi Kole ke Hokohoko atu e Tokoni ki he Nofoʻanga Fakataimi pea fakafoki ia ki he FEMA fakataha mo e meʻa fakapepa ke tokonia hoó tohi kole.

Ngaahi Polokalama Tokoni Kehe

feature_standalone img

Tanaki atu ki he fale nofoánga, ko e FEMA ʻoku ʻi ai á éne Polokalama Tokoni Fakafoʻituitui kehe ke poupouʻi ʻa e kau hao moʻui mei ha fakatamaki hange ko e tokoni ki he kau taémaú ngaue tupu mei he fakatamaki, Faleʻi ki he Palopalema, Ngaahi Tokoni Fakalao ki he Fakatamaki mo ha ngaahi meʻa lahi ange.

Last updated