Pwogram Endividi ak Kay

alert - info

Enfòmasyon ki figire nan paj sa pa reflete mizajou Asistans Endividyèl pou katastwòf ki deklare nan dat kap 22 mas 2024 la.

Kounye a, pran plis sou sa ki disponib yo.

Pwogram Endividi ak Kay (Individuals and Households Program, IHP) bay sèvis finansye ak dirèk bay endividyèl ki kalifye ak fwaye ki afekte nan yon katastwòf, ki pa gen asirans oswa ki pa gen asirans depans nesesè ak bezwen grav. Asistans IHP se pa yon ranplasan pou asirans epi li pa kapab konpanse pou tout pèt ki te koze pa yon dezas. Asistans la gen entansyon satisfè bezwen debaz yo epi konplete efò rekiperasyon aprè katastwòf.

Graphic
Fanm ak gason ap siyen

FEMA pran angajman pou l bay aksè egal nan resous ak asistans pou rekiperasyon apre katastwòf. Fè FEMA konnen si oumenm oswa nenpòt moun lakay ou gen yon andikap oswa yon bezwen lang.

Asistans IHP ka gen ladan:

Lwa sou Konfidansyalite a egzije FEMA pou l jwenn konsantman alekri nan men aplikan an pou l pataje dosye asistans pou katastwòf yo ak yon twazyèm pati. Aplikan ki vle otorize FEMA pou pataje enfòmasyon yo ak yon twazyèm pati dwe ranpli  FÒM FEMA FF-104-FY-21-118: Otorizasyon pou Divilgasyon Enfòmasyon Dapre Lwa sou Konfidansyalite  a epi retounen li bay FEMA.

Aprann Sou Asistans IHP FEMA a

alert - info

Aplikan ki bezwen Asistans pou Lojman Tanporè Kontinye ka mande èd adisyonèl lè yo ranpli Fòm FEMA FF-104-FY-21-115: Aplikasyon pou Asistans pou Lojman Tanporè Kontinye epi retounen li bay FEMA ansanm ak dokiman sipò yo.

Lòt Pwogram Asistans

Graphic
Yon fèy Deklarasyon Dezas sou Amerik sou yon glòb.

Anplis de lojman an, FEMA gen lòt pwogram Asistans Endividyèl ki fèt pou sipòte sivivan katastwòf yo, tankou Asistans Chomaj pou Katastwòf, Konsèy pou Kriz, Sèvis Legal pou Katastwòf ak plis ankò.

Dènye mizajou