FEMA Mete ajou Pwogram Asistans Endividyèl la

Release Date:
March 22, 2024

FEMA te aplike aktyalizasyon ki pi enpòtan nan matyè asistans kont dezas nan 20 dènye ane yo. Mizajou sa yo ak aplike pou katastwòf yo deklare ofisyèlman ak prezidan apati 22 mas 2024:

Nouvo Avantaj:

 • Asistans pou Bezwen Grav yo tankou 
  Lajan pou ede w peye pou atik esansyèl tankou manje, dlo, lèt pou tibebe, medikaman, ak lòt founiti pou ijans.
 • Asistans pou Deplasman tankou 
  Lajan pou ede ak bezwen lojman imedya si ou pa kapab retounen lakay ou akoz katastwòf la. Lajan an ka itilize pou sejoune nan yon otèl, ak fanmi ak zanmi, oswa lòt opsyon pandan w ap chèche yon inite lokasyon.

Admisibilite Elaji:

 • Asistans nan senplifikasyon Lòt Bezwen  
  Pwopriyetè kay, lokatè ak pwopriyetè biznis ki bezwen asistans adisyonèl pou retabli yo ka aplike pou yon prè pou dezas ak enterè ki ba ak Administrasyon Ti Biznis Etazini an menm tan ak aplikasyon pou asistans nan men FEMA. 
 • Ede moun ki pa gen asirans 
  Si w te resevwa yon peman asirans ki pa kouvri depans pou domaj kay ou oswa pwopriyete w la, ou ka toujou kalifye pou resevwa lajan nan men FEMA. Gade nan lespri ou, asistans FEMA se pa yon ranplasman pou kay, lokasyon, oswa asirans inondasyon, epi li pa pral kouvri tout pèt ki koze nan yon katastwòf.
 • Kritè Elaji pou Asistans pou Reparasyon Kay Ou,
   ou ka resevwa lajan pou repare yon pati nan kay ou ki te andomaje nan katastwòf la kèlkeswa kondisyon ki te deja egziste. Ou ka fè reparasyon tou pou evite domaj similè nan pwochen dezas yo.
 • Jwenn lajan pou Amelyorasyon Aksesibilite pou 
  ede w fè reparasyon nan matyè aksesibilite lakay ou (tankou ranp eksteryè, travè sipò, ak chemen ki pave pou antre lakay ou) si w gen yon andikap. Reparasyon yo ka fè pandan atik sa yo te andomaje pandan yon katastwòf. Amelyorasyon nan kay la ka fèt lè karakteristik sa yo pa te prezan anvan katastwòf la, men yo nesesè akòz yon andikap ki te deja egziste oswa yon andikap dezas la te pwovoke. 
 • Asistans Senplifye pou Aplikan Travayè Endepandan yo. 
  Si w se yon travayè endepandan, FEMA ka ofri lajan pou repare oswa ranplase zouti ak ekipman ki andomaje akòz katastwòf la ki nesesè pou fè travay ou. 
 • Asistans elaji pou Aparèy Enfòmatik yo 
  Ou kapab resevwa kounye a lajan pou yon òdinatè pèsonèl oswa familyal ki te andomaje nan yon katastwòf. Ou ka resevwa lajan tou pou òdinatè adisyonèl ki nesesè pou travay, lekòl oswa aksè ak bezwen fonksyonèl.

Yon pwosesis aplikasyon senplifye:

 • Rasyonalize Aplikasyon pou Asistans Lojman Tanporè
  Redwi egzijans dokiman si w ap chèche asistans lojman tanporè kontinyè. Travayè sosyal endividyèl yo pral kolabore ak ou etwatman pou ofri sipò epi ogmante transparans. 
 • Yo retire obstak pou aplikan ki an reta yo 
  Si w ap mande apwobasyon pou yon aplikasyon ki retade, ou pa oblije bay dokiman ki montre rezon ki fè aplikasyon an retade.
 • Senplifye Pwosesis Rekou yo 
  Si w pa dakò ak yon desizyon FEMA epi ou vle fè yon Rekou, ou p ap bezwen bay yon lèt rekou alekri siyen ankò pou akonpaye dokiman sipò yo.
Dènye mizajou