Yo Te Refere m ak Administrasyon Ti Antrepriz (Small Business Administration) la

Ou ka resevwa yon apèl telefonik pou yo fè w konnen kijan w ka aplike pou Small Business Administration (SBA). Si yo refere w bay SBA, ou fèt pou ranpli yon aplikasyon pou ka prete lajan epi w dwe voye aplikasyon an tounen pou yo ka konsidere prè a, epi pou jwenn sèten tip asistans FEMA konn bay.

Si SBA wè ou paka peye yon prè, otomatikman y ap refere w ak Pwogram Endividyèl ak pou Fwaye FEMA a. N ap egzamine dosye w la pou detèmine si w kalifye pou yon sibvansyon asistans adisyonèl.

Pou reponn ak bezwen moun ki vivan apre yon dezas, FEMA antre nan patenarya ak lòt òganis. FEMA travay ak Administrasyon Ti Antrepriz yo (SBA) pou ofri pwopriyetè kay ak lokatè nan yon zòn sinistre deklare prè pou ka dezas ki gen enterè ki ba. Ou pa bezwen gen yon antrepriz pou w aplike pou yon prè pou dezas. Ou ka resevwa yon apèl telefonik pou yo fè w konnen kijan w ka aplike pou Small Business Administration.

Si yo refere w bay SBA, ou fèt pou ranpli yon aplikasyon pou ka prete lajan epi w dwe voye aplikasyon an tounen pou yo ka konsidere prè a, epi pou jwenn sèten tip asistans FEMA konn bay, tankou reparasyon oswa ranplasman byen pèsonèl ak machin. Si SBA detèmine ou pa elijib pou yon prè, otomatikman y ap refere w bay Pwogram Endividyèl ak pou Fwaye FEMA a selon desizyon yo. N ap egzamine dosye w la pou detèmine si w kalifye pou yon sibvansyon (pa yon prè) asistans adisyonèl.

Kòm Pwogram Endividyèl ak pou Fwaye FEMA a pa bay sibvansyon asistans pou antrepriz oswa pwopriyete ki lwe epi ki pa rezidans prensipal pwopriyetè yo, nou otomatikman refere tip aplikasyon FEMA sa yo bay SBA pou yo konsidere yo pou prè pou ka dezas.

alert - info

Pou plis enfòmasyon sou aplikasyon pou yon prè pou ka dezas oswa sou asistans ki disponib nan men lòt patnè FEMA, ale sou DisasterAssistance.gov.

Dènye mizajou August 11, 2020