Chương trình Trợ giúp Cá nhân và Hộ gia đình

alert - info

Thông tin trên trang này không phản ánh thông tin cập nhật về Khoản hỗ trợ Cá nhân cho thảm họa được tuyên bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiện có.

Chương trình Trợ giúp Cá nhân và Hộ gia đình (Individuals and Households Program hay IHP) cung cấp các dịch vụ tài chính và trực tiếp cho các cá nhân và hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi thảm họa, những người có các chi phí cần thiết và nhu cầu cấp thiết không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm không đầy đủ. Hỗ trợ IHP không thay thế cho bảo hiểm và không thể bồi thường cho mọi tổn thất do thảm họa gây ra. Sự hỗ trợ là nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của quý vị và bổ sung cho các nỗ lực khắc phục thảm họa.

Graphic
Một người đàn ông và một người phụ nữ ký tên

FEMA cam kết mang lại khả năng tiếp cận bình đẳng đối với các nguồn hỗ trợ và khắc phục thảm họa. Hãy báo cho FEMA biết nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong gia đình bị khuyết tật hoặc có nhu cầu về ngôn ngữ.

Hỗ trợ của IHP có thể bao gồm:

Privacy Act (Đạo luật về Quyền riêng tư) yêu cầu FEMA phải có được sự đồng ý bằng văn bản của người nộp đơn để chia sẻ hồ sơ hỗ trợ thảm họa của họ với bên thứ ba. Những người nộp đơn muốn ủy quyền cho FEMA chia sẻ thông tin của họ với bên thứ ba phải điền đầy đủ mẫu FEMA FORM FF-104-FY-21-118: Authorization for the Release of Information Under the Privacy Act (Ủy quyền Tiết lộ Thông tin theo Đạo luật về Quyền riêng tư) và nộp lại cho FEMA.

Tìm hiểu về Hỗ trợ IHP của FEMA

alert - info

Những người nộp đơn cần Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Tiếp tục có thể yêu cầu hỗ trợ thêm bằng cách điền vào mẫu FEMA Form FF-104-FY-21-115: Application for Continued Temporary Housing Assistance (Đơn xin Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Tiếp tục) và gửi lại cho FEMA cùng với tài liệu hỗ trợ.

Các chương trình hỗ trợ khác

Graphic
Tờ Tuyên Bố Thảm Họa trên khắp nước Mỹ trên một quả địa cầu.

Ngoài nhà ở, FEMA còn có các chương trình Hỗ trợ Cá nhân khác được thiết kế để hỗ trợ những người sống sót sau thảm họa, chẳng hạn như Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa, Tư vấn Khủng hoảng, Dịch vụ Pháp lý về Thảm họa và nhiều hơn thế.

Cập nhật lần cuối