Maaari Kang Makakuha ng Tulong sa Sakuna

Maaaring magbigay ang FEMA at ang pamahalaan ng estado, teritoryo o tribo ng direktang tulong at pampinansyal na tulong sa sakuna sa mga mamamayan ng U.S., hindi mamamayang nasyonal at kwalipikadong hindi mamamayan.

Maaaring kasama sa tulong ang pera para sa pansamantalang tulong sa upa, mga pagkukumpuni sa tirahan, pagkawala ng personal na ari-arian, medikal na gastusin, gastusin sa pagpapalibing at iba pang malulubhang pangangailangan o gastusing nauugnay sa sakuna na hindi saklaw ng insurance o iba pang mga mapagkukunan.

Kapag available, mayroong mga mapagkukunang tumutulong sa pagpapanatili ng buhay gaya ng matutuluyan, pagkain at inumin, pagpapayo sa krisis, pamamahala ng sitwasyon sa sakuna at mga legal na serbisyo sa sakuna sa mga nakaligtas sa sakuna anuman ang katayuan ng pagkamamamayan at imigrasyon.

alert - warning

Dapat kumonsulta ang mga indibidwal sa isang eksperto sa imigrasyon para kumpirmahin kung natutugunan nila ang mga kinakailangan sa katayuan ng imigrasyon para sa tulong sa sakuna ng FEMA.

Mga Kahulugan

Mamamayan

Sinumang ipinanganak sa U.S.; isang taong ipinanganak sa labas ng U.S. sa kahit isang magulang na taga-U.S.; o isang na-naturalize na citizen.

Nasyonal na Hindi Mamamayan

Isang taong nasa lugar na pag-aari ng U.S. (iyon ay, American Samoa o Swain’s Island) noong o pagkatapos ng petsang makuha ng U.S. ang lugar, o isang indibidwal na ang mga magulang ay mga hindi citizen na national ng U.S. Ang lahat ng citizen ng U.S. ay mga national ng U.S., ngunit hindi lahat ng national ng U.S. ay citizen.

Kabilang sa Kuwalipikadong Hindi-citizen ang

  • Mga Legal na Permanenteng Residente (mga may hawak ng “Green Card”m
  • Mga hindi citizen na binigyan ng asylum
  • Mga refugee
  • Mga hindi citizens na ang deportation status (nasa katayuan na pinaaalis sa Estados Unidos) ay kasalukuyang hinahawakan ng hindi bababa sa isang taon
  • Mga hindi citizen na naka-parole sa U.S. ng hindi bababa sa isang taon para sa mga layuning pangkawanggawa o malaking kapakinabangan sa lipunan
  • Mga pumasok sa bansa na Taga-Cuba/Taga-Haiti
  • Mga partikular na hindi mamamayan na nakakaranas ng karahasan o kanilang mga asawa o anak
  • Mga partikular na biktima ng malulubhang uri ng human trafficking (pagkalakal ng tao), kabilang ang mga taong may visa na “T” o “U”
Graphic
Mixed group of people standing.

Kung hindi natutugunan ng aplikante ang pagkamamamayan o katayuang pang-imigrasyon sa panahon ng aplikasyon, maaari pa ring mag-apply ang sambahayan para sa ilang uri ng pederal na tulong kung:

Ang magulang o legal na tagapag-alaga ng menor na bata na isang citizen ng U.S., hindi citizen na national o kuwalipikadong hindi citizen ay mag-a-apply para sa tulong sa ngalan ng menor na bata, hangga't nakatira sila sa parehong sambahayan. Kailangang mag-apply ng magulang o legal na tagapag-alaga bilang kasamang aplikante, at ang menor na bata ay kailangang wala pang 18 taong gulang noong nangyari ang sakuna.

Lahat ng indibidwal, anuman ang pagkamamamayan at katayuang pang-imigrasyon, na apektado ng malaking sakunaay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong ng pagpapayo sa panahon ng krisis, mga legal na serbisyo sa sakuna, pamamahala ng kaso sa panahon ng sakuna, programa ng karagdagang tulong sa nutrisyon sa panahon ng sakuna at iba pang mga programang hindi pera na ibinibigay na tulong pang-emerhensya sa sakuna. Kabilang sa mga ito ang medikal na pangangalaga, masisilungan, pagkain at tubig.

Huling na-update noong