Mga Kinakailangan sa Katayuan ng Pagkamamamayan at Imigrasyon para sa Mga Pederal na Pampublikong Benepisyo

Maaaring magbigay ang FEMA at ang pamahalaan ng estado, teritoryo o tribo ng direktang tulong at pampinansyal na tulong sa sakuna sa mga mamamayan ng U.S., hindi mamamayang nasyonal at kwalipikadong hindi mamamayan.

Maaaring kasama sa tulong sa sakuna ang pera para sa pansamantalang tulong sa upa, mga pagpapaayos ng bahay, kawalan ng personal na pag-aari at iba pang pangangailangan o gastos na nauugnay sa sakuna na hindi saklaw ng insurance o iba pang paraan.

Kapag available, mayroong mga mapagkukunang tumutulong sa pagpapanatili ng buhay gaya ng matutuluyan, pagkain at inumin, pagpapayo sa krisis, pamamahala ng sitwasyon sa sakuna at mga legal na serbisyo sa sakuna sa mga nakaligtas sa sakuna anuman ang katayuan ng pagkamamamayan at imigrasyon.

alert - warning

Dapat kumonsulta ang mga indibidwal sa isang eksperto sa imigrasyon para kumpirmahin kung natutugunan nila ang mga kinakailangan sa katayuan ng imigrasyon para sa tulong sa sakuna ng FEMA.

Mga Kahulugan

Mamamayan

Taong ipinanganak sa isa sa 50 estado, sa Distrito ng Columbia, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Guam o Northern Mariana Islands; isang taong ipinanganak sa labas ng U.S. sa kahit isang magulang sa U.S. o naturalisadong mamamayan.

Nasyonal na Hindi Mamamayan

Isang taong ipinanganak sa panlabas na pagmamay-ari ng U.S. (iyon ay ang American Samoa o Swain's Island) sa o pagkatapos ng petsa kung kailan nagkaroon ng pagmamay-ari ang U.S., o isang taong ang mga magulang ay mga nasyonal na hindi mamamayan ng U.S. Ang lahat ng mamamayan sa U.S. ay nasyonal ng U.S., pero hindi mamamayan ng U.S. ang bawat nasyonal ng U.S.

Sa Pangkalahatan, Kasama sa Kwalipikadong Hindi Mamamayan ang:

  • Mga indibidwal na permanenteng residente ayon sa batas (may "Green Card")
  • Mga humihiling ng asilo, refugee, o hindi mamamayang hindi pa ibinibigay ang katayuan ng deportasyon
  • Mga hindi mamamayang nakatanggap ng parol patungo sa U.S. nang hindi bababa sa isang taon
  • Mga hindi mamamayang nabigyan ng kondisyonal na pagpasok (alinsunod sa batas na ipinatupad bago ang Abril 1, 1980)
  • Pumasok na taga-Cuba/Haiti
  • Ilang partikular na hindi mamamayan na napapailalim sa labis na kalupitan
    o naging biktima ng malubhang anyo ng pangangalakal ng tao o human trafficking, kasama ang mga taong may "T" o "U" na visa
Graphic
a little boy, a mom and a dad

Kung hindi natutugunan ng isang aplikante ang katayuan ng pagkamamamayan o imigrasyon sa oras ng aplikasyon, maaari pa ring mag-apply ang samabahayan para sa ilang partikular na uri ng tulong ng IHP kung:

  • Natutugunan ng ibang miyembro ng sambahayan, kasama ang menor de-edad na bata, ang pamantayan sa pagiging kwalipikado sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro
  • Ang magulang o tagapangalaga ng menor de-edad na batang naninirahan sa parehong sambahayan ay maaaring mag-apply para sa tulong sa ngalan ng menor de-edad na bata na mamamayan ng U.S, nasyonal na hindi mamamayan, o kwalipikadong hindi mamamayan. Dapat na wala pang edad na 18 ang menor de-edad na bata sa unang araw ng panahon ng insidente o araw ng deklarasyon ng pagkakaroon ng sakun, alinman ang nauna
Huling na-update noong October 13, 2022