Taau mo e Tokoni Fakatamaki ‘a e FEMA: Ngaahi Makatu’unga ki he Tu’unga fakasitiseni mo ‘Imikuleisoni

‘Oku lava ke foaki ‘e he FEMA mo e siteiti, pule’anga fakavāhengá pe ha’á ha ngaahi tokoni fakatamaki fakapa’anga hangatonu ki he kakai sitiseni ‘Amelika, nofo fonua ta’esitiseni, mo e kakai ta’esitiseni ‘oku taau.

‘E malava ke kau ‘i he tokoni fakatamakí ha pa’anga ke tokoni ki he totongi ‘o ha nofo’anga totongi fakataimi, fakalelei ‘api, koloa taautaha kuo mole, mole fakafaito’o, fakamole ki he putu, mo e ngaahi fiema’u vivili pe fakamole felāve’i mo e fakatamakí ‘oku ‘ikai kau ‘i he malu’í pe totongi mei ha feitu’u kehe.

‘I he taimi ‘oku ma’u aí, ‘e ‘ataa ‘a e ngaahi naunau ke tokonia ‘a e mo’uí hangē ko e nofo’anga, me’akai mo e vai, fale’i he taimi fakatamaki, tokangaekina ‘o e ngaahi keisi he taimi fakatamaki, polokalama tokoni fakame’akai mo’ui lelei mo e ngaahi sēvesi fakalao ki he kakai kuo nau hao mo’ui mei ha fakatamaki, ‘o tatau ai pē pe ko e hā ‘enau tu’unga fakasitiseni pe fakapepa nofo fonua.

Ngaahi Faka’uhingá

Sitiseni ‘Amelika

Ko ha tokotaha ‘oku fā’ele’i ‘i ‘Amelika; tokotaha fā’eke’i ‘i tu’a ‘i ‘Amelika ki ha mātu’a ‘Amelika ‘e taha; pe tokotaha kuo ‘osi sitiseni.

Nofo Fonua Ta’esitiseni

Tokotaha fā’ele’i ‘i ha taha ‘o e ngaahi kolonia ‘o ‘Amelika (i.e., Samoa ‘Amelika pe ko e motu ko Swain’s Island) ‘i he ‘aho pe hili ‘a e ‘aho na’e ma’u ai ‘e ‘Ameliká, pe ko ha taha ‘oku nofo Fonua ta’esitiseni ‘enau ongo mātu’á. Ko e kau sitiseni ‘Amelika kotoa pē ‘oku nau nofo Fonua, ka koe kau nofo Fonua kotoa pē ‘oku ‘ikai ke sitiseni.

Tokotaha Ta’esitiseni ‘oku Taau

  • Kau nofo tu’uma’u fakalao (ma’u kaati “Green Card”)
  • Kau ta’esitiseni kuo foaki hūfanga ki ai
  • Kakai kumi hūfanga
  • Kau ta’esitiseni ‘oku lolotonga toloi hono tīpota’í ‘i ha ta’u ‘e taha pe lahi ai
  • Kau ta’esitiseni na’e tukuange malu’i mai ki ‘Amelika ‘i ha ta’u ‘e taha pe lahi ai ki ha ngaahi ngāue tokoni pe ko e lelei fakalukufua ‘a e kakaí.
  • Kakai hū mai mei Cuba/Haiti
  • Ni’ihi ta’esitiseni kuo uesia pe ko ‘enau ngaahi hoa mo e fānau
  • Ni’ihi kuo uesia mei ha kalasi kaiha’a kakai faingat’a, kau ai ‘a e kakai ‘oku visa “T” pe “U”
Graphic
Mixed group of people standing.

Kapau ‘oku ‘ikai ke ma’u’e he tokotaha kolé ‘a e Ngaahi Makatu’unga ki he Tu’unga fakasitiseni mo ‘Imikuleisoni ‘i he taimi ‘o e tohi kolé, ‘e kei lava pē ‘a e fāmilí ‘o kole ki he ngaahi tokoni fakapule’anga ‘e ni’ihi kapau:

‘Oku kole ‘e he mātu’a pe tauhi fakalao ‘o ha tamasi’i/ta’ahine ta’u si’isi’i ‘oku sitiseni ‘Amelika, nofo Fonua ta’esitiseni pe ta’esitiseni kae taau ha tokoni ‘o fakafofonga’i ‘a e leká, koloa ke nau nofo ‘i he ‘api ‘e taha. Kuopau ke tohi kaungākole ‘a e mātu’á, pea kuopau ke ‘i lalo ‘a e leká ‘i he ta’u 18 ‘i he taimi ‘oku hoko ai ‘a e fakatamakí.

‘E malava ke taau ‘a e taha kotoa, tatau ai pē hono tu’unga fakasitiseni pe ‘imikuleison kuo uesia ‘e ha fakatamaki lahi ki ha tokoni fale’i fakatamaki, sēvesi fakalao ki he fakatamaki, tokangaekina ‘o e ngaahi keisi he taimi fakatamaki, polokalama tokoni me’akai ki he fakatamaki mo e ngaahi polokalama ‘ikai fakapa’anga ‘i he taimi fakatu’upakē. ‘Oku kau heni ‘a e tokoni fakafaito’o, nofo’anga, me’akai mo e vai.

Ngaahi Naunau ke Tokoni

alert - warning

‘Oku tonu ke kumi fale’i ‘a e kakaí ki ha mataotao ‘imikuleisoni ke fakapapau’i pe ‘oku nau ma’u ‘a e ngaahi makatu’unga faka’imikuleisoni ki he tokoni fakatamaki ‘a e FEMA.

Tānaki atu ki ai, ‘oku foaki tokoni ‘a e ngaahi kautaha polé ‘o tatau ai pē pe ko e hā ‘a e tu’unga fakasitiseni pe ‘imikuleisoní.

‘E malava ke taau ‘a e taha kotoa, tatau ai pē hono tu’unga fakasitiseni pe ‘imikuleison kuo uesia ‘e ha fakatamaki lahi ki ha tokoni fale’i fakatamaki, sēvesi fakalao ki he fakatamaki, tokangaekina ‘o e ngaahi keisi he taimi fakatamaki, polokalama tokoni me’akai ki he fakatamaki mo e ngaahi polokalama ‘ikai fakapa’anga ‘i he taimi fakatu’upakē. ‘Oku kau heni ‘a e tokoni fakafaito’o, nofo’anga, me’akai mo e vai.

‘A’ahi ki he Peesi ‘o e Ngaahi Kautaha Pole Ngāué ki ha ngaahi fakamatala lahi ange.

Last updated