Pamantayan sa Pagiging Kwalipikado para sa Tulong ng FEMA

Bago matukoy na kwalipikado ang isang aplikante para makatanggap ng tulong ng Programa sa Mga Indibidwal at Sambahayan, sinusuri ng FEMA ang mga aplikasyon para tiyaking natutugunan ang mga pangkalahatang kondisyon.

Kapag nag-a-apply para sa tulong ng FEMA, dapat ideklara ng aplikante, sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na totoo ang ibinigay na impormasyon. Ang aplikasyon ay isang legal na dokumento. Matuto pa tungkol sa mga legal na kinakailangan ng FEMA.

feature_mini img

I-download ang dokumento ng impormasyon sa Individuals and Households Program (Programa sa Mga Indibidwal at Sambahayan) tungkol sa pagiging kwalipikado at mga kinakailangan.

Mga Kondisyon para Makatanggap ng Tulong ng Individuals and Households Program

Graphic
Graphic listing the 3 steps FEMA takes to make sure people get assistance, while guarding against fraud: Verify identity, examine insurance, verify ownership and/or occupancy.

Kinakailangan ng bawat uri ng tulong sa programa ang pagpapatunay ng partikular na hindi natutugunang pangangailangan at na dulot ito ng sakunang idineklara para sa Indibidwal na Tulong. Gayunpaman, dapat matugunan ang mga pangkalahatang kondisyong ito para makatanggap ang isang aplikante ng anumang tulong sa Individuals and Households Program.

Katayuan ng Pagkamamamayan

Para mag-apply para sa mga benepisyo, kakailanganin mong kumpirmahing isa kang mamamayan ng Estados Unidos, nasyonal na hindi mamamayan o kwalipikadong hindi mamamayan.

alert - info

Alamin ang tungkol sa mga kinakailangan sa katayuan ng pagkamamamayan at imigrasyon para sa mga pederal na pampublikong benepisyo.

Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan

Dapat na mapatunayan ng FEMA ang pagkakakilanlan ng aplikante sa pamamagitan ng may bisang numero ng Social Security.

 • Karaniwang pinapatunayan ng FEMA ang pagkakakilanlan ng aplikante sa panahon ng aplikasyon sa pamamagitan ng awtomatikong paghahanap sa mga pampublikong tala at sa pamamagitan ng mga serye ng mga tanong na nauugnay sa file ng kredito o mga pampublikong tala ng aplikante.
 • Kapag hindi mapatunayan ng FEMA ang pagkakakilanlan ng aplikante sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito, maaaring hilingin sa mga aplikante na magsumite ng dokumentasyon para patunayan ang pagkakakilanlan.
alert - info

Suriin ang mga uri ng dokumentong maibibigay mo para patunayan ang iyong pagkakakilanlan.

Pagpapatunay ng Pagmamay-ari/Pag-okupa

Dapat na mapatunayan ng FEMA ang pag-okupa at/o pagmamay-ari ng mga aplikante.

 • Dapat na mapatunayan ng mga aplikante na ang tahanang napinsala ng sakuna ay ang kanilang pangunahing tirahan.
 • Ang mga may-ari ng tahanan bago ang sakuna ay dapat na patunayan din ang pagmamay-ari sa kanilang tahanang napinsala ng sakuna.
 • Pinapatunayan ng FEMA ang pag-okupa at pagmamay-ari sa panahon ng aplikasyon sa pamamagitan ng awtomatikong paghahanap sa mga pampublikong tala. Kapag hindi mapatunayan ng FEMA ang pag-okupa o pagmamay-ari ng aplikante, maaaring magbigay ang aplikante sa FEMA ng dokumentasyon para sa pagpapatunay.
alert - info


Suriin ang mga uri ng dokumentong maibibigay mo para patunayan ang pag-okupa at/o pagmamay-ari ng tahanan.

Hindi Natugunang Pangangailangan Pagkatapos ng Insurance

Kapag nag-apply ka para sa tulong ng Individuals and Households Program ng FEMA, ito ay dapat na pagkatapos na ang iyong insurance, o iba pang anyo ng mga serbisyo sa tulong sa sakuna, ay hindi naging sapat para saklawin ang mga gastos at matinding pangangailangang direktang dulot ng idineklarang sakuna.

 • Kailangang ipaalam ng mga aplikante sa FEMA ang lahat ng saklaw ng insurance na maaaring available sa kanila para matugunan ang kanilang mga pangangailangang dulot ng sakuna.
 • Dapat magbigay ang mga aplikanteng may insurance ng dokumentasyong tinutukoy ang kanilang mga napagkasunduan o benepisyo ng insurance, para sa pinsalang dulot ng sakuna na saklaw ng polisiya, bago isasaalang-alang ng FEMA ang kanilang pagiging kwalipikado para sa tulong.
alert - info

Maghanap ng sentro para sa pagsusumite ng dokumento na malapit sa iyo.

Mag-apply para sa Tulong

Kung natutugunan mo ang pamantayan sa pagiging kwalipikado sa itaas, maaari mong kumpletuhin ang isang aplikasyon para sa tulong ng Programa sa Mga Indibidwal at Samabahayan ng FEMA sa DisasterAssistance.gov.

Maaari ka ring mag-apply sa personal o gamit ang telepono.

Dapat tiyakin ng FEMA na ang ibinigay na tulong ay hindi dinodoble ang tulong mula sa ibang pinagmulan, ginastos nang tama sa mga kinakailangang gastos at matinding pangangailangang dulot ng sakuna at hindi nakuha sa pamamagitan ng mga mapanlokong paraan.

Kailangan ng mga pederal na ahensya na kumilos para tukuyin at bawiin ang mga hindi wastong pagbabayad na nakuha sa pamamagitan ng panloloko, alinsunod sa mga sumusunod na pederal na batas:

 • Batas sa Pagpapahusay ng Pagkolekta ng Buwis ng 1996
 • Batas sa Mga Hindi Wastong Pagbabayad at Impormasyon ng 2002
 • Batas sa Pagtatanggal at Pagbawi ng Mga Hindi Wastong Pagbabayad ng 2010
 • Batas sa Pagpapahusay ng Pagtatanggal at Pagbawi ng Mga Hindi Wastong Pagbabayad ng 2012

Kapag nag-a-apply para sa tulong ng FEMA, dapat ideklara ng aplikante, sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na totoo ang ibinigay na impormasyon. Ang aplikasyon ay isang legal na dokumento. Maaaring gumamit ang FEMA ng mga panlabas na pinagmumulan para patunayan ang pagiging tumpak ng inilagay na impormasyon. Kung sinasadya ng aplikante na gumawa ng mga maling pahayag o nagtago ito ng impormasyon para subukang makakuha ng tulong, paglabag ito sa mga pederal at pang-estadong batas.

Kailangang iulat ng tauhan ng FEMA ang hinihinalang panloloko sa Office of Inspector General (Tanggapan ng Inspektor Heneral, OIG) ng Department of Homeland Security (Kagawaran ng Seguridad ng Lupang Tinubuan). Iniimbestigahan ng OIG ang mga kaso ng posibleng panloloko at, kapag naaangkop, ay isinasangguni ang mga iyon
sa Department of Justice (Kagawaran ng Hustisya) para sa naaangkop na legal na aksyon. Sisimulan din ng FEMA ang pagkolekta ng posibleng utang, anuman ang halaga ng utang, kapag kinakailangan ito para agresibong hilingin ang pagbawi ng anumang tulong na nakuha sa pamamagitan ng mga mapanlokong paraan.

Huling na-update noong