Ngaahi Makatu’unga ke Kau ai ki he Tokoni ‘a e FEMA

‘Oku toe siofi ‘e he FEMA ‘a e ngaahi tohi kolé ke fakapapau’i ‘oku ma’u ‘a e ngaahi makatu’ungá, ke mahino ‘oku taau ‘a e taha kolé ke ma’u tokoni mei he Polokalama Taautaha mo e Ngaahi Fāmilí.

Kuopau ke fakahoko mei he tokotaha kolé ‘i he taimi kole ki he tokoni ‘a e FEMA ‘oku mo’oni kotoa ‘a e fakamatala ‘oku ne foakí. ‘Oku hoko ‘a e tohi kolé ko e tohi fakalao pea ko e ngaahi tukupaa kotoa ‘e malava ke tautea’i ko e hia.

‘Ilo lahi ange ki he ngaahi makatu’unga fakalao ‘a e FEMA.

feature_mini img

Download ‘a e Tohi ‘o e ngaahi Mo’oni’i Me’a ki he Polokalama Taautaha mo e ngaahi Fāmilí fekau’aki mo e ngaahi makatu’unga mo e tu’unga taau.

Ngaahi makatu’unga ke Ma’u Tokoni ‘a e Polokalama Taautaha mo e ngaahi Fāmilí

‘Oku fiema’u ‘e he fa’ahinga tokoni kotoa pē ‘i he polokalama ke fakamo’oni’i ‘a e ngaahi fiema’u ta’efeau tupu mei he fakatamakí ke Tokoni’i Taautaha. Kaekehe, kuopau ke ma’u ‘a e ngaahi makatu’unga ko ení kimu’a pea toki ma’u ‘e ha taha ha tokoni mei he Polokalama Taautaha mo e Ngaahi Fāmilí.

Tu’unga Fakasitiseni

‘E fiema’u ke ke fakapapau’i mai ko e sitiseni ‘Amelika, nofo Fonua ta’esitiseni pe tokotaha ta’esitiseni ‘oku taau koe ke ke kole ki he ngaahi monū’iá.

alert - info

‘Ilo ki he ngaahi makatu’unga ki he tu’unga fakasitiseni mo ‘imikuleisoní ki he ngaahi monū’ia fakapule’angá.

Fakamo’oni’i Koe

Kuopau ke lava ‘e he FEMA ‘o fakamo’oni’i ‘a e tokotaha kole tokoní mo ha fika Social Security ‘oku kei ngāue.

 • ‘Oku fa’a fakamo’oni’i ‘e he FEMA ‘a e tokotaha kolé ‘i he taimi kolé ‘o fakafou ‘i hono fekumi ‘a e ngaahi lekooti ‘a e kakaí mo ha ngaahi fehu’i felāve’i mo e faile ‘a e tokotaha kolé pe lekooti ‘a e kakaí.
 • Ko e taimi ‘oku ‘ikai lava ai ‘e he FEMA ‘o fakamo’oni’i ‘a e tokotaha kolé ‘i he founga ko ení, ‘e ‘eke atu leva ki he tokotaha kolé ke ‘omi ha ngaahi pepa tanaki mai.
alert - info

Toe siofi ‘a e ngaahi kalasi tohi ‘e lava ke ke ‘omai ke fakamo’oni’i koé.

Fakamo’oni’i ‘o e Ma’u ‘Api/Nofo ‘Api

Kuopau ke lava ‘o fakamo’oni’i ‘e he FEMA ‘a e kau kolé pe ‘oku nau ma’u ‘api pe nofo pē ‘i he ‘apí.

 • Kuopau ke lava ‘e he ni’ihi kolé ‘o fakamo’oni’i ko e ‘api nofo’anga tu’uma’ú na’e maumau ‘i he fakatamakí.
 • Kuopau ke fakamo’oni’i foki ‘e kinautolu ‘oku ma’u ‘apí ‘a e tohi fakamo’oni ‘o ‘enau ma’u ‘a e ‘api kuo maumaú.
 • ‘Oku fa’a fakamo’oni’i ‘e he FEMA ‘a e tokotaha ma’u ‘api pe nofo he ‘apí ‘i he taimi kolé ‘o fakafou ‘i hono fekumi ‘a e ngaahi lekooti ‘a e kakaí mo ha ngaahi fehu’i felāve’i mo e faile ‘a e tokotaha kolé pe lekooti ‘a e kakaí. Ko e taimi ‘oku ‘ikai lava ai ‘e he FEMA ‘o fakamo’oni’i ‘a e ma’u ‘api pe nofo ‘api ‘a e tokotaha kolé ‘i he founga ko ení, ‘e lava leva ke ‘omi ‘e he tokotaha kolé ha ngaahi tohi ke fakamo’oni’i.
alert - info

Toe siofi ‘a e kalasi ‘o e ngaahi tohi ‘e lava ke ke ‘omi ke ne fakamo’oni’i ho’o nofo he ‘apí/pe ma’u ‘apí.

Ngaahi fiema’u ta’efeau Hili ‘a e Malu’í

‘Oku ‘ikai lava ke liunga ua ‘e he FEMA ha tokoni kuo fakahoko ‘e ha ma’u’anga tokoni kehe, hangē ko e malu’i. Kaekehe, ‘e lava ke tokoni’i ‘a kinautolu ‘oku si’isi’i ‘a e malu’í kapau ‘oku si’isi’i mo e pa’anga tokoni mei ha ma’u’anga tokoni kehe ke ne fua ‘a e ngaahi fakamole mo e fiema’u vivili tupu mei ha fakatamaki.

 • ‘Oku fiema’u ke fakahoko ‘e he taha kolé ki he FEMA ‘a e kotoa ‘o e ngaahi me’a kotoa felāve’i mo e fakatamakí ‘oku fua ‘e he malu’í.
 • Kuopau ke ‘omi ‘e he ni’ihi ‘oku ‘i ai ‘a e malu’í ha tohi ‘oku fakahā mai ai ‘a e ngaahi monū’ia mo e malu’í, ki he ngaahi maumau mei he fakatamaki, kimu’a pea toki fili ‘e he FEMA pe ‘e kau ki he tokoní.
alert - info

‘E lava ke ‘ohake ‘a e ngaahi tohí ki ho’o ‘akauni DisasterAssistance.gov pe ‘a’ahi ki ha senitā tānaki’anga pepa ofi atu.

Kole Tokoni

Kapau ‘oku ke ma’u ‘a e ngaahi makatu’unga ‘i ‘olungá, te ke lava ‘o fakakakato ‘a e kolé ki he polokalama tokoni Taautaha mo e Ngaahi Fāmili ‘a e FEMA ‘i he DisasterAssistance.gov.

‘E lava foki ke ke toe kole a’u tonu mai pe ‘i he telefoní.

Kuopau ke fakapapau’i ‘e he FEMA ‘e ‘ikai liunga ua ‘a e tokoní mei ha ma’u’anga tokoni kehe, fakamole ki he ngaahi fakamole tupu mei he fakatamakí mo e ngaahi fiema’u vivili, pea ‘ikai ma’u ‘i ha founga loi..

‘Oku fiema’u ‘a e ngaahi ngāue’anga fakapule’angá ke nau ngāue ‘o ‘ilo’i mo fakata’e’aonga’i ‘a e ngaahi totongi ta’efe’unga tupu mei he loi, ‘o fakatatau ki he ngaahi lao ni:

 • Lao Fakalakalaka ‘o e Tanaki Mo’ua (Debt Collection Improvement Act of 1996)
 • Lao ki he ngaahi Totongi mo Fakamatala Ta’etaau (Improper Payments and Information Act of 2002)
 • Lao ki he ta’ofi mo fakafoki ‘o e ngaahi Totongi Ta’etaau (Improper Payments Elimination and Recovery Act of 2010)
 • Lao Fakalakalaka ki he ta’ofi mo fakafoki ‘o e ngaahi Totongi Ta’etaau (Improper Payments Elimination and Recovery Improvement Act of 2012)

Kuopau ke fakahoko mei he tokotaha kolé ‘i he taimi kole ki he tokoni ‘a e FEMA ‘oku mo’oni kotoa ‘a e fakamatala ‘oku ne foakí. ‘Oku hoko ‘a e tohi kolé ko e tohi fakalao pea ko e ngaahi tukupaa kotoa ‘e malava ke tautea’i ko e hia. ‘E lava ke ngāue’aki ‘e he FEMA ha ngaahi ma’ungatala mei tu’a ke fakamo’oni’i ‘a e totonu ‘o e ngaahi fakamatala kuo fakahū. Kapau ‘oku loi ‘a e tokotaha kolé ‘i he’e ne ‘ilo pau, pe fufuu ha fakamatala ke feinga ke ma’u ha tokoni, ko e maumau lao ia.

‘Oku fiema’u ‘a e kau ngāue ‘a e FEMA ke nau liipooti ‘a e ngaahi loi ki he ‘Ofisi Va’a Malu’i ‘o e ‘Inisipekita Seniale (Department of Homeland Security Office of Inspector General [OIG]). ‘Oku fakatotolo’i ‘e he OIG ‘a e ngaahi keisi loi pea tataki kinautolu ki he Potungaue Fakamaau’angá (Department of Justice) ki he ngaahi ngāue fakalao totonú ‘i he taimi ‘e fiema’u ai. Tatau ai pē pe koe hā ‘a e mo’ua, ‘e fakahoko leva ‘e he FEMA ‘a hono tanaki mai ‘o ha mo’ua ‘i he taimi ‘e fiema’u ai ke fakafoki fakamālohi’i mai ai ha ngaahi naunau pe totongi na’e ma’u ‘i he founga loi.  

Last updated