Các Tiêu chí Điều kiện Hội đủ để nhận Hỗ trợ của FEMA

Trước khi một đương đơn được xác định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình, FEMA xem xét đơn để đảm bảo các điều kiện chung được đáp ứng.

Khi làm đơn xin nhận Hỗ trợ của FEMA, một đương đơn phải tuyên bố, theo hình phạt của tội khai man, rằng thông tin được cung cấp là đúng. Đơn xin là một tài liệu pháp lý. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu Pháp lý của FEMA.

Graphic
Một tài liệu tập tin điển hình.

Tải về trang thông tin Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình vềđiều kiện hội đủ và các yêu cầu.

Các điều kiện để Nhận Hỗ trợ của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình

Mỗi kiểu hỗ trợ trong chương trình đều yêu cầu xác minh nhu cầu không được đáp ứng cụ thể và nhu cầu đó phải là do một thảm họa được công bố cho Hỗ trợ Cá nhân. Tuy nhiên, các điều kiện chung này phải được đáp ứng thì một đương đơn mới có thể nhận hỗ trợ trong Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình.

Tư cách công dân

Để làm đơn xin quyền lợi, quý vị sẽ cần phải xác nhận quý vị là công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân hay người không phải công dân đủ điều kiện.

alert - info

Tìm hiểu các yêu cầu về quốc tịch và tình trạng nhập cư để nhận các quyền lợi công cộng của liên bang.

Xác minh Thông tin Nhận dạng


FEMA phải xác minh được danh tính của đương đơn bằng một số An sinh Xã hội hợp lệ.

 • FEMA thường xác minh danh tính của một đương đơn tại thời điểm nộp đơn thông qua một phép tìm kiếm hồ sơ công cộng tự động và thông qua một chuỗi các câu hỏi gắn với hồ sơ tín dụng của đương đơn hay các hồ sơ công cộng.
 • Khi FEMA không thể xác minh danh tính của một đương đơn thông qua các phương pháp này, đương đơn có thể phải nộp tài liệu để xác minh danh tính.
alert - info

Xem kiểu tài liệu mà quý vị có thể cung cấp để xác minh danh tính của quý vị.

Xác minh Quyền Sở hữu/Cư ngụ


FEMA phải xác minh được quyền sở hữu và/hoặc cư ngụ của đương đơn.

 • Đương đơn phải chứng minh được căn nhà bị thiên tai làm cho hư hại là nơi ở chính của họ.
 • Những chủ nhà trước thiên tai cũng phải chứng minh quyền sở hữu của họ đối với căn nhà bị thiên tai làm cho hư hại.
 • FEMA xác minh việc cư ngụ và sở hữu tại thời điểm đơn được nộp thông qua một phép tìm kiếm hồ sơ công cộng tự động. Khi FEMA không thể xác minh việc cư ngụ hay sở hữu của một đương đơn, đương đơn có thể cung cấp cho FEMA tài liệu để xác minh.
alert - info

Xem các kiểu tài liệu mà quý vị có thể cung cấp để xác minh việc cư ngụ và/hoặc sở hữu.

Nhu cầu Không được Đáp ứng Sau Bảo hiểm

Khi quý vị làm đơn xin Hỗ trợ của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình, thì việc đó phải diễn ra sau khi bảo hiểm của quý vị, hoặc các dạng dịch vụ hỗ trợ thiên tai khác, không đủ để trang trải các chi phí và các nhu cầu nghiêm trọng do một thảm họa được công bố trực tiếp gây ra.

 • Đương đơn phải thông báo cho FEMA về tất cả các bảo hiểm có thể sẵn có cho họ để đáp ứng các nhu cầu của họ do thiên tai gây ra.
 • Các đương đơn có bảo hiểm phải cung cấp tài liệu xác định khoản dàn xếp bảo hiểm hay quyền lợi, đối với thiệt hại do thiên tai gây ra được một hợp đồng bảo hiểm đài thọ, trước khi FEMA cân nhắc điều kiện hội đủ của họ để nhận hỗ trợ.
alert - info

Tìm một trung tâm gửi tài liệu gần chỗ quý vị.

Đăng ký Nhận Hỗ trợ

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện trên đây, quý vị có thể hoàn thành một đơn đăng ký nhận hỗ trợ của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA tại DisasterAssistance.gov.

Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại.

FEMA phải đảm bảo rằng hỗ trợ được cung cấp không phải là khoản trùng lặp với một nguồn khác, được chi tiêu thích hợp cho các chi phí và nhu cầu nghiêm trọng do thiên tai gây ra và không phải có được thông qua các thủ đoạn lừa đảo.

Các cơ quan liên bang phải hành động để xác định và lấy lại các khoản thanh toán sai do lừa đảo, theo các luật liên bang sau:

 • Đạo luật Cải thiện Thu Nợ năm 1996
 • Đạo luật về các Khoản Thanh toán và Thông tin Sai năm 2002
 • Đạo luật về Xóa bỏ và Lấy lại các Khoản Thanh toán Sai năm 2010
 • Đạo luật về Cải thiện việc Xóa bỏ và Lấy lại các Khoản Thanh toán Sai năm 2012

Khi làm đơn xin nhận Hỗ trợ của FEMA, một đương đơn phải tuyên bố, theo hình phạt của tội khai man, rằng thông tin được cung cấp là đúng. Đơn xin là một tài liệu pháp lý. FEMA có thể sử dụng các nguồn bên ngoài để xác minh tính chính xác của thông tin được nhập. Nếu đương đơn chủ động đưa ra tuyên bố sai hoặc che giấu thông tin hòng nhận được hỗ trợ, thì việc đó là vi phạm các luật liên bang và tiểu bang.

Nhân viên của FEMA phải báo cáo nghi ngờ lừa đảo cho Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) Bộ Nội An. OIG điều tra các vụ lừa đảo tiềm năng và, khi phù hợp, giới thiệu các vụ đó cho Bộ Tư Pháp để tiến hành thủ tục pháp lý phù hợp. FEMA cũng sẽ khởi xướng việc thu nợ tiềm năng, bất kể giá trị khoản nợ, khi cần thiết để tích cực đòi lại bất kỳ khoản hỗ trợ nào có được do các thủ đoạn lừa đảo.

Cập nhật lần cuối