Na’a ku Kole Tokoni. Ko e hā ‘a e hoko atú?

alert - info

ʻOku ʻikai fakahā atu ʻi he peesi ko ʻeni ʻa e fakaikiiki fakamuimuitaha ʻo e tokoni fakafoʻituitui ki he ngaahi fakatamaki naʻe fakaha ʻi he ʻaho 22 ʻo Maʻasi 2024.

Toe fekumi ange ki he ngaahi me'a 'oku ma'u 'i he taimi ni.

Toe siofi ho’o Tohi Kolé

Fakamo’oni ho’o Nofo’angá

Fakamo’oni’i koe

Fakahū ‘a e ngaahi Pepá

‘A’ahi ‘api

Kapau ‘oku ‘i ai ha’o malu’i, ‘oku tonu ke ke faile ki ho’o kautaha malu’í ‘i ho’o kole tokoni ki he FEMA. ‘Oku ‘ikai ke lava ‘e he FEMA ‘o tokoni ki ha fakamole kuo ‘osi totongi ‘e ho’o malu’í. Kapau ‘oku ‘ikai ke fua kotoa ‘e he malu’í ‘a e ngaahi fakamolé pe ‘oku toloi, ‘e malava pē ke ke kau ki he tokoni ‘a e FEMA ki ho’o ngaahi fiema’u ‘oku ‘ikai feau.

Kapau na’e maumau ho’o ‘api nofo’anga tu’uma’ú ‘i he fakatamakí pea ‘oku ‘ikai toe lava ha nofo ai, ‘ikai ma’a mo malu, ‘e malava ke fokotu’utu’u ha savea ‘api ke fakamo’oni’i ‘a e maumaú. Tupu mei he ngaahi me’a ‘oku faka’asi ho’o tohi kolé, ‘e ‘oatu ha’o tohi pe ‘īmeili. ‘E fakamatala atu ‘e he tohí pe ‘oku ke taau mo e tokoní, lahi ‘o e tokoni ‘e ‘oatú, ngaahi me’a ‘e ngāue’aki ki ai ‘a e tokoní, mo e founga tohi tangi ‘o e tu’utu’uni ‘a e FEMA kapau ‘oku ‘ikai ke ke tali ‘a e tu’utu’uní.

‘E makatu’unga ho’o tokoní ‘i hono fakatatau ‘a e ngaahi mole mo e fiema’u vivili kuo lekootí ki he fa’ahinga polokalama mo e sēvesi tokoni ‘oku ma’u mei he FEMA. ‘Oku ‘ikai tatau ‘a e tokoni ‘a e FEMA mo e malu’í pea ‘e ‘ikai ke ne lava ‘o fakakakato ‘a e ni’ihi kuo hao mo’uí. ‘Oku tokoni pē ‘a e tokoni fakapule’anga mei he FEMA ke ne fakapa’anga ‘a e ngaahi me’a tefito ke ne ‘ai ha ‘api ke malu, ma’a mo lava ‘o mo’ui ai. ‘E malava foki ke tataki ko e ki he Va’a Tokangaekina ‘o e Ngaahi Pisinisi Iiki ‘o ‘Amelika (U.S. Small Business Administration [SBA]) ki ha ngaahi nō tupu-ma’ulalo ki he fakatamakí ke tokoni atu ki ho’o fakaakeaké.

Toe siofi ho’o Tohi Kolé ‘i he DisasterAssistance.gov

‘E lava ke ke fa’u ha’o ‘akauni Senitā Tokoni Fakatamaki ‘a e FEMA (FEMA Disaster Assistance Center [DAC]) ‘i he DisasterAssistance.gov. ‘E fakahoko atu ke ke fa’u ha Fika Taautaha makehe (Personal Identification Number [PIN]) ke malu ho’o sio ki ho’o ngaahi fakamatala ki he tohi kole tokoni fakatamakí.

‘I loto ho’o ‘akauní, ‘e lava ke ke:

 • Toe siofi ‘a e ngaahi fakamatala ki ho’o tohi kole tokoni fakatamaki
 • ‘Oatu e ngaahi fakamatala fakamuimui taha fekau’aki mo ho’o ngaahi fiema’u mo e fakamatala
 • Sio ki he ngaahi tohi mo e fekau mei he FEMA kiate koe
 • Ma’u e ngaahi fakaikiiki ‘i he ngaahi pepa ‘oku fiema’u ‘e he FEMA ke feinga’i’aki ho’o tokoní.
 • Fakahū e ngaahi tohi ki ho failé
 • Toe siofi e fakamatala kuo ma’u ‘e he FEMA meiate koe.

Ki ha tokoni ki hono fa’u pe ‘a’ahi ki ho ‘akauni, fetu’utaki ki he Tesi Tokoni ‘i he ‘initanetí, ‘a ia ‘oku ngāue mei he 7 a.m ET ki he 1 p.m ET, ‘aho ‘e 7 he uike: 800-745-0243.

Fakamo’oni’i ‘o e Ma’u ‘api mo e Nofo

‘Oku fiema’u ‘e he laó ke fakamo’oni’i ‘e he FEMA ‘a e ni’ihi ma’u ‘api ‘oku kolé mo e ni’ihi ‘oku nofo pē he ‘apí kapau ‘oku mou kole ki ha fa’ahinga tokoni fale nofo’anga pau.

Mamata’i ‘a e ngaahi Tohi kuo talí

Fakamo’oni’i Koe

Kapau ‘oku ‘ikai lava ‘e he FEMA ‘o fakamo’oni’i koe lolotonga ‘a e taimi kolé, ‘e fiema’u ke ke ‘omai mo ha ngaahi tohi poupou.

Ngaahi Tohi Poupou ki hono Faamo’oni’i Koe

Tohi ke fakamo’oni’i koe*

 • Tohi mei he Social Security Administration, pe sino fakapule’anga makehe, ‘o faka’asi ai ‘a e kotoa ‘o ho’o fika Social Security Number (SSN) pe ko e mata’ifika ‘e fā fakamuimuí.
 • Kaati Social Security kapau ‘oku ‘ave fakataha mo ha ID mei he pule’anga pe siteiti
 • Tohi vahe he ngāué ‘oku ‘asi ai ‘a e kotoa ‘o ho’o fika SSN pe ko e mata’ifika ‘e fā fakamuimuí
 • ID fakakautau pe sotia
 • Tohi Mali ke fakamo’oni’i ‘a e hingoa malí
 • Paasipooti ‘Amelika

*’E malava ke fakangofua ‘e he FEMA ‘i he keisi takitaha ki he ni’ihi ‘oku ofo he ngaahi koloniá ke ‘omi ha ngaahi tohi fakamo’oni pau, hangē ko e kaati lesisita fili, etc.

Kapau na’a ke kole tokoni koe’uhi ko ha ki’i leka sitiseni ‘Amelika ‘ikai ta’u fakalao ‘i ho’o ‘apí, kuopau ke ke ‘ave ki he FEMA ‘a e ngaahi me’a ni:

Taha ‘o e ngaahi tohi ‘oku lisi atu ‘i to’ohemá, kapau ko e tohi ‘i he hingoa ‘o e ki’i leká PE

Tohita’u ‘a e ki’i leká MOE tatau ‘o ‘ene kaati Social Security pe tohi mei he Social Security Administration, pe sino pule’anga kehe, ‘o faka’asi ai ‘a e kotoa ‘ene fika SSN pe ko e mata’ifika ‘e fā fakamuimuí.

Fakahū ‘a e Ngaahi Pepá

‘E lava ke ke ‘a’ahi ki he DisasterAssistance.gov ke fakahū ‘a e ngaahi pepá mo vakai ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ho’o tohi kolé.

Koe’uhi koe ‘ilo ‘e he FEMA ‘e ‘ikai lava ke feau e ngaahi fiema’u ‘a e ni’ihi kuo hao mo’uí ‘i he ‘initanetí ‘ata’ataa pē, kuo nau fokotu’u mo e Ngaahi Senitā Tānaki’anga pepa ‘e lava ‘a e ni’ihi kuo hao mo’uí ‘o kole tokoni ai, ‘eke fehu’i, scan ‘enau ngaahi pepá ki henau faile, pea fakafoki kiate kinautolu foki.

Kumi ha Senitā Fakaakeake Fakatamaki mo Tānaki’anga pepa

External Link Arrow

‘A’ahi ‘Api

‘I he hili ho’o kole ki he FEMA, ‘e toe siofi leva ho’o kole tokoní ke sio pe ‘e fiema’u ke fai ha ‘a’ahi ke fakamo’oni’i ‘a e ngaahi maumau felāve’i mo e fakatamakí ‘i ho ‘apí mo e naunau taautahá.

‘Oku fakahoko ‘a e ‘a’ahi ‘api ‘a e FEMA ‘i he a’u tonu. ‘Oku kei tu’u pē ‘a e mo’ui lelei mo e malu ‘a e ni’ihi kuo hao mo’uí ko e me’a mu’omu’a ia ke tokanga’i, ko ia ai ‘e fakahoko ‘a e Fatongia ki hono ‘a’ahi mo fakamo’oni’í mei tu’a, ‘o ‘ikai hū ki he ngaahi loto’apí lolotonga ‘a e teteki ‘a e ni’ihi ni koe’uhi ko e ta’epau ‘a e COVID-19.

‘Ilo lahi ange ki he ‘A’ahi ‘Apí

Last updated