Tokoni ki he Fale Nofo’anga mo e Ngaahi Fiema’u Kehe

alert - info

ʻOku ʻikai fakahā atu ʻi he peesi ko ʻeni ʻa e fakaikiiki fakamuimuitaha ʻo e tokoni fakafoʻituitui ki he ngaahi fakatamaki naʻe fakaha ʻi he ʻaho 22 ʻo Maʻasi 2024.

Toe fekumi ange ki he ngaahi me'a 'oku ma'u 'i he taimi ni.

ʻOku tokoni ʻa e FEMA ki he niʻihi fakafoʻituitui mo e ngaahi famili kuo fakatupu ha maumau ki honau ngaahi ʻapi ko e ola ʻo ha fakatamaki lahi ‘o fakatatau ki he lao. Te mau lava ʻo tokoni ʻi he ngaahi fiemaʻu tokoni kehe, hange ko e ngaahi tokoni ki he fanau tupu mei he fakatamaki, ngaahi fakamole fakafaitoʻo pe ngaahi meʻa ʻoku fiemaʻu ke fakamaʻa ‘api.

ʻOku ʻikai ʻoatu ʻe he FEMA ha tokoni ki he fanga kiʻi pisinisi iiki ʻoku uesia ʻe ha fakatamaki. Ko homau hoa ngaue, ’a e Tafa’aki Tokanga’i ’o e Pisinisi Iiki (SBA), ’oku nau faka’ata ha ngaahi no totongi tupu si’isi’i ki he maumau fakapisinisi. ʻOku ʻikai foki kemau fai ha tokoni fakafale ki he ngaahi ʻapi ’oku ua, ka ki hoʻo ʻuluaki nofoʻanga pe.

Ko e ha ‘a e ngaahi me’a ‘oku fakahoko ‘e he FEMA?

Ngaahi Famili

Tokoni ki he Ngaahi Fiema’u Kehe

ʻE lava ’e he FEMA ke fai ha tokoni ki he ngaahi meʻa ʻoku ʻikai kau ʻi he maluʻi ki he kau ma’u ’api mo e totongi fale nofo totongi.

He ʻikai lava ke ke maʻu ha tokoni mei hoʻo kautaha maluʻi pea mo e FEMA ki he maumau tatau. Ko hono fai ia ’e tu’oua leva ’a ho’o ngaahi monuu pea ko e malu’i ta’efakalao ia ’i he kaakaa.

Kole ki he Tokoni ’a e FEMA tokoni ʻi he DisasterAssistance.gov

External Link Arrow

Ngaahi Fāmilí

ʻE lava ke ʻoatu ʻa e faʻahinga tokoni ko ʻeni ʻi he Polokalama ki he Ni’ihi Fakafoʻituitui mo e Ngaahi Famili ʻa e FEMA.

 • Tokoni Fakataimi ki he Fale Nofoʻanga: Tokoni fakapaʻanga ki he kau ma’u ‘api pe kau totongi fale nofo totongi ha feituʻu fakataimi ke nofo ai ‘o hange pe ‘oku ‘ikai ke lava ha nofo ‘i ho ʻapi koeʻuhi ko e fakatamaki, pea ʻoku ʻikai haʻo maluʻi ki he fale nofoʻanga fakataimi. Kapau ʻoku ʻikai maʻu ha ngaahi fale nofo totongi ‘e ‘ataa, ko e faingamalie fakaʻosi pe ia, ʻe lava ke ʻoatu ha fale nofoʻanga fakapuleʻanga ʻi ha ngaahi feituʻu ʻe niʻihi.
 • Totongi Fakafoki ʻo e Ngaahi Fakamole ki he Fale Nofoʻanga: Totongi fakafoki ʻo e ngaahi fakamole ki he hotele ki he kau ma’u ‘api pe totongi fale nofo totongi ʻi ha ngaahi vahaʻataimi nounou koeʻuhi ko e ʻikai ke ʻi ai ha meʻa pe ko e mate ‘uhila/vai, kapau ʻoku ʻikai ke kau ia ‘i he maluʻi pe ha toe polokalama kehe.
 • Fakaleleiʻi ʻo e ʻApi: Tokoni fakapaʻanga ki he kau ma’u ‘api ke fakaleleiʻi ʻaki e maumau ne fakatupu ʻe he fakatamaki ki honau ʻapi nofoʻanga tefito, ʻi he taimi ʻoku ʻikai ke kau ai ʻa e maumau ʻi he maluʻi, ke malu ʻa e ʻapi, maʻa, mo feʻunga ke nofo ai. ʻE lava ke kau ʻi he tokoni ko ʻeni ʻa e paʻanga ki he ngaahi meʻa ke ta’ofi ai ha ngaahi fakatuʻutamaki, hange ko e ʻato, tofunanga afi, meʻa fakamafana vai, pe tefitoʻi penolo ʻuhila, ke tokoni ke fakasiʻisiʻi ʻa e lahi ʻo e maumau ki he ʻapi ʻi he ngaahi fakatamaki ʻi he kahaʻu, kapau naʻe maumauʻi ʻa e ngaahi meʻa ko  ia ʻi he fakatamaki.

  Vakai ki he Tohi ki hano Fakasi’isi’i ha Fakatu’utamaki ‘i he Polokalama ki he Ni’ihi Fakafo’ituitui mo e Ngaahi Famili.
 • Fetongi ʻo e ʻApi: Tokoni fakapaʻanga ki he kau ma’u ’api ke tokoni ʻi hono fetongi honau ʻapi na’e faka’auha ’e he fakatamaki, ʻi he taimi ʻoku ʻikai ke kau ai ʻa e maumau ʻi he maluʻi.
 • Langa ʻo e Fale Nofoʻanga Tuʻumaʻu: Tokoni fakahangatonu pe fakapaʻanga ki hono langa pe fakaleleiʻi ʻo ha ʻapi. ʻOku toki hoko pe ʻa e faʻahinga tokoni ko ʻeni ʻi ha ngaahi meʻa makehe ʻoku ʻikai lava ke maʻu ai ha faʻahinga tokoni kehe ki he nofoʻanga.

Ngaahi Fiema’u Tokoni Kehe

ʻOku lava ke maʻu ʻa e tokoni fakapaʻanga ki he ngaahi fakamole ʻoku fiemaʻu mo e ngaahi fiemaʻu mahu’inga naʻe fakatupu totonu ʻe he fakatamaki, kau ai ʻa e:

 • Ngaahi fakamole ki hono tokangaʻi ʻo e fanau
 • Ngaahi fakamole fakafaitoʻo mo e fakaenifo
 • ʻe lava ke fai ʻe he FEMA ha tokoni ki he tokoni fakahuhu peepee mo e meʻangaue ʻi he Tokoni Fakafaitoʻo mo e Nifo ʻi he taimi ʻoku ʻomi ai ʻe he tokotaha kole ʻa e fakamatala fakapepa totonu (ko ha fakamatala kuo tohi mo fakamoʻoni hingoa mei ha kautaha fakafaitoʻo ʻoku ne fakapapauʻi ʻa e fiemaʻu ʻo e meʻangaue fakafaitoʻo kimuʻa he fakatamaki.)
 • Ngaahi fakamole ki he me’afaka’eiki mo e telio
 • Maumau ki he ngaahi meʻa mahuʻinga ʻi he ʻapi (naunau loki, ngaahi meʻangaue); vala; ngaahi meʻangaue (makehe pe vala mo e meʻangaue maluʻi) ʻoku fiemaʻu ki hoʻo ngaue; ngaahi nāunau fakaako ʻoku fiemaʻú (ngaahi komipiuta, ‘u tohi ako, ngaahi nāunau)
 • Lolo ki he tefitoʻi maʻuʻanga mafana (lolo fakamafana, kasa)
 • Ngaahi meʻa ke fakamaʻa ’api (vekiume viviku/momoa, vekiume hahau)
 • Maumau ki ha meʻalele mahuʻinga
 • Ngaahi fakamole ki he fehikitaki mo e tukuʻanga koloa naʻe fakatupu ʻe he fakatamaki. Ko e fetuku mo e tuku ko eni ko mo tauhi ʻeni ke ’oua toe maumau, hange ko e hokohoko atu hono fakaleleiʻi, mo e fakafoki ʻo e koloa ki he ʻuluaki ’api nofo’anga.
 • Ngaahi fakamole kehe ʻoku fiemaʻu pe ngaahi fiemaʻu mamafa kuo fakapapauʻi ʻe FEMA
alert - info

Kapau ‘oku fiemaʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e Ngaahi Fiemaʻu Kehe Tokoni, kataki ʻo vakai ki he Vahe 3, Konga VI ʻi he Polokalama Tokoni Fakafoʻituitui mo e Fakahinohino ki he Tuʻutuʻuni (IAPPG).

Tokoni ki he Ngaahi Fiemaʻu Mahuʻinga

Kapau ʻoku kole mo fakamafaiʻi ʻa e Ngaahi Fiemaʻu Tokoni Mahuʻinga (CNA) ki ha fakatamaki pea feau ʻe he tokotaha kole ʻa e ngaahi fiemaʻu ʻoku feʻunga, te nau lava ʻo maʻu ha tokoni fakapaʻanga ki heʻenau ngaahi fiemaʻu fakavavevave mo mahuʻinga lolotonga ʻenau tukuhausia fakataimi mei honau ʻuluaki ’api nofoʻanga.

Ngaahi meʻa fakahaofi moʻui mo e moʻui ʻoku kau ai, ka ʻoku ʻikai fakangatangata pe ki he:

 • Vai
 • Meʻakai
 • ʻUluaki tokoni
 • Ngaahi Fakangofua ki ha fo’i’akau fakafalemahaki
 • Hu’akau peepee
 • Tokokoni ki he fakahuhu mo e meʻangaue
 • ‘U Taipa
 • Ngaahi meʻa ki he ma’a fakatautaha
 • Lolo/penisini ki he fefonongaʻaki
Last updated