alert - warning

This page has not been translated into Tongan. Visit the Tongan page for resources in that language.

Fact Sheets

ʻOku ʻomi ʻe he polokalama tokoni kehe ʻa e FEMA ha tokoni fakapaʻanga ki he ngaahi fie maʻu mahuʻinga fekauʻaki mo e fakatamaki. Ki he kau hao moʻui ʻi he ʻaho 8 ʻo ʻAokosi ʻi Maui ne, ʻoku ʻufiʻufi ʻe he polokalama ʻa e ngaahi meʻa fakatautaha mo fakaʻapi.

illustration of page of paper Release Date:

Kapau kuó ke maʻu ha tohi meí he FEMA ʻo talaatu ʻoku ʻikai lava ké ke kau ʻi he tokoní, ʻoua té ke hohaʻá. ʻOku ʻuhinga pē ia ʻoku ala fie maʻu ʻe he FEMA ha fakamatala lahi ange. Kapau ʻoku ʻikai ké ke loto ki he tuʻutuʻuni ʻa e FEMA fekauʻaki mo hoʻo tohi kolé, té ke lava pē ʻo tangi. Ko hoʻo totonu ia ʻaʻau.

illustration of page of paper Release Date:

ʻOku ngaue vaofi ʻa E FEMA pea mo e Tafa’aki Tokanga’i ‘o e Pisinisi Iiki ‘o ‘Amelika, ʻa ia ʻoku ne ʻomi ha ngaahi no ki ha fakatamaki ki he kau ma’u ‘api, nofo ‘api nofo totongi, ngaahi pisinisi mo e ngaahi kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga. ʻE lava ke kau ‘i he ngaahi no fakatamaki ‘a e SBA ʻa e ngaahi mole ʻoku ʻikai ke totongi kakato ʻe he maluʻi pe ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe. Ko e SBA ko e maʻuʻanga tokoni lahi taha ia ʻo e tafa’aki paʻanga fakaakeake ʻa e pule’anga maʻa e kau hao moʻui. • ʻE lava ʻe he ʻikai ke fakafoki ʻa e tohi kole no SBA ʻo taʻofi koe mei ha ngaahi tokoni fakapaʻanga kehe mei he FEMA pe ngaahi maʻuʻanga tokoni fakapaʻanga kehe.

illustration of page of paper Release Date:

Koeʻuhi ke fakasiʻisiʻi ʻa e efú mo e tafe atu ʻa e ngaahi kemikale koná meí he efuefu mo e veve ʻi he ngaahi ʻapi ʻi Lahaina naʻe uesia ʻe he vela vao ʻo ʻAokosi.8, ʻoku ngāue atu ʻaki ʻe he Kautaha Maluʻi ʻĀtakai ʻa ʻAmeliká ʻa e fakalelei kelekelé ki he efuefú mo e vevé. Ko e fakalelei kelekelé ʻoku ʻikai ke kona ʻi he taimi ʻoku pakupaku aí, pea ʻoku kole ai ki he kakai ʻo e koló kenau tatali ʻi ha houa ʻe 24 hili hono ngāue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé kimuʻa peá nau hū ki honau ʻapí.

illustration of page of paper Release Date:

Ko e me’a fakamamahi ka mole ha taha ‘oku te ‘ofa ai. ‘e malava ke ‘ataa atu ‘a e tokoni ‘a e FEMA ki ha ngaahi fakamole ki ha putu pe ko hono toe tanu fakalelei ‘o ha taha koe’uhi ko e vela ‘i Maui mei he ‘aho 8 ‘o ‘Aokosi.

illustration of page of paper Release Date: