Tokoni Fakafoítuitui

ʻE lava ke tokoni ʻa e FEMA ke poupouʻi hoʻo fakaakeake mei ha fakatamaki lahi.

Graphic
Family and FEMA staff standing in front of a house

Naʻe fakahoko ʻe he FEMA ʻa e fakamatala fakamuimuitaha fekau'aki moe ngaahi tokoni ki he fakatamaki ʻi he taʻu ʻe 20 kuo hili. Ko e ngaahi fakaikiiki ni 'oku kau ai 'a e:

  • 'Oatu hangatonu ʻa e paʻanga ʻoku ala ngaue'aki ki he kau hao moʻui ʻi he taimi ʻoku nau fiemaʻu lahi taha ai.
  • Toe lahi ange 'a e faingamalie kiate kinautolu 'oku fiema'u tokoni ke fakavave'i e fakaakeake 'enau mo'ui.
  • Ko ha founga faingofua hono fakaʻaongaʻi ke feau ʻaki e ngaahi fie maʻu fakafoʻituitui ʻa e kau hao moʻui.

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi liliu ko ʻeni ki he ngaahi fakatamaki ʻoku na'e hoko pe 'o ka hili ʻa e 'aho 22 'o Ma'asi, 2024.

Ko e ha á e Faáhinga Tokoni óku ke Fiemaú?

Óku ou fiemaú á e tokoni vave taha

Ko ‘emau ngaahi hoa ngaue ’i ha fakatamaki ’oku nau lava ke fakahoko ha tokoni ki he ngaahi fiema’u vivili fakavavevave, ’a ia ’oku ’ikai ke ngofua ki he FEMA kenau fakahoko.

  • Tokoni Fakafeitoó Fakavavevave: Kataki ó ta ki he 9-1-1.
  • Fale Hufangaánga ki he meá fakatuúpake: Kumi ʻa e ngaahi meʻa ke fili mei ai ʻi he fika fakakolo ʻaki haʻo ʻaʻahi ki he Kolosi Kula ʻa ʻAmelika, pe Kau Tau Fakamoʻui, pe ko e tohi á e SHELTER ʻi he telefoni toʻotoʻo mo hoʻo fika fakakolo (hange ko ʻeni, "SHELTER 01234") ki he 4FEMA (43362). Ki he fakamatala faka-Sipeini, tohi á e REFUGIO mo hoʻo fika fakakolo. (ʻOku kei totongi angamaheni pe á e tohi ko eni he telefoni toótoó.)  Te ke lava foki ʻo ngaueáki á e Polokalama Telefoni ʻa e FEMA ke maʻu ha ngaahi fale hufangaánga ʻoku áta.
  • Ngaahi Fiemaú Fakavavevave: Fetuʻutaki ki hoʻo kautaha ki hono tokangaʻi ʻo e meʻa fakatuʻupakee fakalotofonua ke maʻu ha tokoni. ʻE lava ke tokoni á e laine tokoni á e FEMA (800-621-3362) ki ha ngaahi fakafetuʻutaki kehe. Kapau ʻoku ke fakaʻaongaʻi ʻa e tokoni vitio ki he kau faingataáía (VARS), pe tokoni telefoni ki he kau tuli pe noa pe ngaahi tokoni kehe, ʻoange ki he FEMA hoʻo fika ki he ngaue tokoni ko ia.

ʻOku mau toe tokoni foki ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻoku faingataʻaʻia fakaesinó, pe maʻu mo e ngaahi fiemaʻu ʻoku moúi óku lelei.

alert - info

ʻOku ke aʻusia nai ha faingataʻa pe ngaahi hohaʻa kehe ki he moʻui lelei fakaʻatamai fekauʻaki mo e ngaahi fakatamaki fakanatula pe fakatupu ʻe he tangata? ʻAʻahi ki he Laine Tokoni ki he Lomekina Fakaátamai

Tokoni ki he Niʻihi Fakafoʻituituí mo e Ngaahi Fāmilí

ʻOku ʻomi ʻe he Polokalama Fakafoʻituitui mo e Ngaahi Famili ʻa e FEMA (IHP) ʻa e ngaahi tokoni fakapaʻanga mo fakahangatonu ki he niʻihi fakafoʻituitui mo e ngaahi famili óku fili ʻoku uesia ʻe ha fakatamaki, ʻa ia óku í ai á e ngaahi fakamole totonu fekauáki mo e maluʻi pe íkai aú e maluí mo e ngaahi fiemaʻu mamafa.

Ngaahi Sitepu Hoko Hili á e Kole Tokoni

Te ke maʻu ha ngaahi tohi fanongonongo mei FEMA ʻi he meili ʻa e U.S. pe ʻi he fetohiʻaki fakaʻilekitulonika. Mahalo naʻa fie maʻu ke ke fakapapauʻi ko hai koe pe fakakakato ha sivi ʻi ʻapi.

Tokoni ki he Fanga Kiʻi Pisinisi Iiki

Te ke lava ʻo maʻu ha telefoni ke faleʻi koe ʻi ha ngaahi founga ke kole ai ki he Tafa’aki Tokanga’i Pisinisi Iiki (SBA). Kapau ʻoku ʻuhinga ki he SBA, kuopau ke fakakakato ha tohi kole no pea fakafoki kae lava ke kau ’i he no ’e siofi, pea pehe ki ha faʻahinga tokoni pau ’a e FEMA.

Vakai lahi ange ki he ngaahi no SBA.

Ngaahi Nāunau ke Poupou ki he Tokoni Fakafoʻituituí

Tuʻutuʻuni, Fakahinohino mo e Fakamatala Mo’oni ’i he Ngaahi Pepa

ʻOku ʻi he peesi ko ʻeni ha fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi tuʻutuʻuni, fakahinohino, mo e ngaahi fakamatala mo’oni fakapepa ʻo fekau’aki mo e Polokalama Tokoni Fakafoʻituitui ’a e FEMA, kau ai ʻa e Polokalama Tokoni Fakafoʻituitui mo e Fakahinohino ki he Fuʻutuʻuni (IAPPG) ’a e FEMA.

ʻAʻahi ki he Tuʻutuʻuni, Fakahinohino mo e Fakamatala Mo’oni ’i he Ngaahi Pepa kuo tanaki.

Last updated