Aninisin Emon me Emon

FEMA a tongeni anisi aninisin eomuwe pwaksefan seni ew watten katano.

Graphic
Family and FEMA staff standing in front of a house

FEMA a efisi ew watten ekesiwin faniten aninisin watten osukosuk non ukukun 20 ier. Ekei ekesiwin mei pachenong:

  • Koukun aninis ren moni mei amecheresino an epwe tourngeni ekewe mei manaw non watten osukosuk inet ra need.
  • Apwan mecheresino ion epwe tongeni tufichngeni aninis an epwe mecheres ar repwe niwiniti ussur memwen ewe osukosuk.
  • Ew anen amasou taropwe mei ekis mecheres mei kawor faniten epwe anisi ekewe mei manaw me non ei osukosuk.

Ekei ekesiwin mei applyngeni ekewe watten osukosuk non me mwirin March 22, 2024.

Met Sakkun Aninis En Ka Mochen?

Ngang Ua Mochen Mutirin Aninis

Ach kewe chiechien aninisin katano ra tongeni awora aninis ren mutirin mochen kena FEMA ese kan amumuta ren an epwe awora.

  • Atepwanepwanen Aninisin Safei: Kose mochen dialeni 9-1-1.
  • Atepwanepwanen Nenien Tumun: Kuuta finin kena seni zip code seni eom churi ewe American Red Cross, ika Salvation Army, ika seni eom texting SHELTER me pwan eomuwe zip code (ren awewe, “SHELTER 01234”) ngeni 4FEMA (43362). Ren Kapasen Spein text REFUGIO me pwan eomuwe zip code. (Awukukun mon text message kena ra aeoeo ngeni.) En ka kan pwan tongeni download ewe FEMA Mobile App ren eom kopwe kuut nenien tumun kena remi suuk.
  • Mutirin Mochenir kena: Kori eomuwe ofesin nemenemen atepwanepwan non nenieom ren aninis. Ewe FEMA Fonen Aninis (800-621-3362) epwene tongeni an epwe awora apachenongen atotono kena. Ika pwe en ka eaea video relay service (VRS), fonen aninisin captioned ika pwan ekkoch kena, ngeni FEMA noum nampa ren ena aninis.

Kich sia pwan awora aninis ren emon me emon aramas kena fiti terir kena, ika atotongeni me pwan foforunon mochenir kena.

alert - info

Met en ka kan memefi noninengino ika pwan ekkoch noninengin semwenin non mokur kena a riri ngen katano kena ra poputa seni nature ika aramas? Churi ewe Fonen Aninisin Noninenginon Katano.

Aninis ren Emon me Emon me pwan Chon Non Imw kena

An FEMA we Programen Emon me Emon me pwan Chon Non Imw kena (IHP) a kan awora moni me pwan wenecharen aninis kena ngeni emon me emon me pwan chon non imw kena ra naf ir ra ngaweno seni ew katano, ina ir a wor ar ese insured ika mi kukun insure ren fichin momo kena me pwan auchean mochenir kena.

Met Kopwe Fori Murin Aeoeon ren Aninis

En kopwene angei taropwen arongorong seni FEMA ika seni U.S. mail ika seni kakapas fengen seni electronic. En kopwene mochen eom kopwe afatano aiititum ika awasano ew chekin imwomw.

Aninis ren Kukun Bisinis kena

En kopwene angei ew kokon fon ren ar repwe afanefana ngonuk ren ekkewe sakkun ren eom kopwe aeoeo ren ewe Small Business Administration (SBA). Ika pwe atotono ngeni ewe SBA, echo aeoeon niwinimang epwe kan awasino me pwan aniwinino ren ar repwe tongeni ekkieki ren ew niwinimang, me pwan usun chok ren ekkoch sakkun ren aninisin FEMA.

Kuuna chomong usun niwinimangen SBA kena.

Mettoch kena ren an epwe Aninis Aninisin Emon me Emon

Annuk, Amwenin me pwan Taropwen Pungun kena

Ei peich a kan masow ren porau usun annuk kena, amwen, me pwan taropwen pung kena ren ewe FEMA Aninisin Emon me Emon Program, mi pachenong ewe FEMA Individual Assistance Program and Policy Guide (IAPPG).

Churi ewe ionin Annuk, Amwen, me pwan Taropwen Pungun kena.

Graphic
Survivors’ Road to Recovery Graphic

Fetaneno ngeni Pwaksefan

Nupwen esapw meinisin anen chon menaweno seni katano ngeni pwaksefan ra kan wewefengen, ei pisekin angangen fofor fengen a uwaikenong seni non ewe sakkun fofor kena me pwan met kena kopwe fofori ren eom kopwe tapwei ina epwene kan tongeni anisi an epwe angaii ewe aninis en ka mochen muri an fis ngonuk ew katano.

Kopwene Poputa won ewe An ngeni Pwaksefan

Nasenon asofonon