Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
San Diego, Calif. – Ko e ‘Ofisi ‘a e Kovana Kalefonia ‘o e Sevesi Fakatamaki (Cal OES) mo e FEMA, fakataha mo e ngaahi hoa ngaue mei he siteiti, vahenga mo e Vahenga San Diego, kuo nau ngaue faivelenga ke toe fokotu’u ‘a e ngaahi ‘api mo e pisinisi ki he tu’unga kimu’a ‘o e fakatamaki matangi malohi mo e tafea ‘i Sanuali 21-23, 2024, ko e ‘Ofisi Pule Pisinisi Iiki U.S. (SBA), pehe mo e kau volentia, mo e ngaahi kautaha tokoni palaiveti kuo nau ngaue malohi ke totongi ‘a e fakalelei mo e feinga ke toe hoko atu e mo’ui. ‘Oku faka’ata atu ‘i lalo ha konga ‘o e feinga fakalelei mei he mahina ‘e ua kuo ‘osi talu mei hono Tala Fakapalesiteni ‘o e Fakatamaki Lahi ‘i Fepueli 19, 2024
illustration of page of paper
San Diego. Calif. – Kiate kinautolu ne uesia mei he matangi malohi mo e tafea he Vahenga San Diego ‘i Sanuali 21-23, 2024, ‘oku tuku atu ki he tu’apoo ‘o e pooni, ‘Epeleli 19, ke fai ha tohi kole tokoni ki he FEMA ki ha nofo’anga fakataimi, ngaohi ha fiema’u ki ho ‘api, mole ha koloa fakataautaha pea mo ha toe fakamole ‘oku fekaunga’aki mo e fakatamaki.
illustration of page of paper
San Diego. Calif. – Ko e ‘aho faka’osi ke fai ai ha tohi kole tokoni ki he FEMA ko e Falaite, ‘Epeleli 19. Ko e tokoni ‘a e FEMA ki ha nofo’anga fakataimi, ngaohi ha fiema’u ki ho ‘api, mole ha koloa fakataautaha pea mo ha toe fakamole ‘oku fekaunga’aki mo e fakatamaki matangi malohi mo e tafea ne hoko ‘i Sanuali 21-23, 2024 he Vahega San Diego.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – ‘Oku toe pe ha uike ‘e taha kiate kinautolu ne uesia mei he matangi malohi mo e tafea fakatamaki ‘i Sanuali 21-23 he Vahenga San Diego ke nau fakafonu ha tohi kole ki he tokoni ‘a e FEMA ki ha nofo’anga fakataimi, ngaohi ha fiema’u ki ho ‘api, mole ha koloa fakataautaha pea mo ha toe fakamole ‘oku fekaunga’aki mo e fakatamaki. Ko e ‘aho faka’osi ke fakafonu ha tohi kole ko e Falaite, ‘Epeleli 19.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – ‘I he ofi ‘a e ‘aho faka’osi ke fakafonu ai ha tohi kole, ‘Oku kei ‘i heni pe ‘a e FEMA ke tokoni kiate kinautolu ne uesia ‘i Sanuali 21-23, 2024 mei he matangi malohi mo e tafea he Vahenga San Diego. ‘E tapuni ‘a e ngaahi Senitaa Fakalelei’i Fakatamaki he 7 p.m Falaite, ‘Epeleli 19. ‘I he ‘osi e tapuni ‘a e Senitaa Fakalelei’i Fakatamaki, ‘oku kei faingamalie pe ‘a e tokoni FEMA he telefoni, ‘initaneti pea mo e polokalama mopaila (mobile app). Ko e ‘aho faka’osi ke fai ha lesisita tokoni FEMA ko e Falaite, ‘Epeleli 19.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – ‘Oku fa’a lahi ‘a e ngaahi ‘ekitiviti kaakaa he ‘osi ‘o ha fakatamaki. ‘Oku feinga ‘a e kau kaakaa ke ma’u ha pa’anga me’iate koe pe ko ha ‘eke’i ho ngaahi fakamatala fakafo’ituitui ko ha feinga ke kaiha’asi ho fakamatala fakafo’ituitui.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – Lahi he 78% ‘o e kau ‘ouna ‘api kuo nau tohi kole ki he tokoni fakatamaki ‘a e FEMA ‘i he ‘osi ‘o Sanuali 21-23, 2024 he matangi malohi mo e tafea he Vahenga San Diego ke nau toe ma’u ha pa’anga ke fakasi’isi’i ‘o ha ngaahi ‘ekitiviti. Ko e pa’anga ko ‘eni ‘oku faingamalie kiate kinautolu ke ngaohi ho nau ‘api ke toe malohi ange ki he ngaahi matangi he kaha’u.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – Ko kinautolu ne uesia ‘i Sanuali 21-23, 2024 mei he matangi malohi mo e tafea he Vahenga San Diego ‘oku toe pe ha uike ‘e ua ke fai ha tohi kole ki ha tokoni fakapa’anga ke totongi ha nofo’anga fakataimi, ngaohi ngaahi fiema’u ‘o e ‘api, koloa fakafo’ituitui ne mole pea mo ha fakamole kehe ‘oku fekaunga’aki mo e fakatamaki. Ko e ‘aho faka’osi ki he tohi kole ko e Falaite, ‘Epeleli 19, 2024.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – FEMA ngaue fakataha mo e Sevesi Fakatamaki ‘o e ‘Ofisi Kovana Kalefonia (Cal OES), fakataha mo e fetulolo, siteiti mo e kau ngaue hoa he ‘elia, kuo nau fakahoko ha ngaue lahi ke tokoni’i ‘a kinautolu he komiuniti katoa ‘o e Vahenga San Diego ‘i he ‘enau feinga ha fakalelei mei he matangi malohi mo e tafea fakatamaki ‘i Sanuali 21-23, 2024. ‘I he ‘ahoni, kuo tufaki ha tokoni he FEMA mo e SBA ‘o lahi hake he $20 miliona kiate kinautolu ne uesia mei he fakatamaki.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. – Kiate kinautolu ne uesia ‘i Sanuali 21-23, 2024, mei he matangi malohi mo e tafea ‘i San Diego pea na’a nau tohi kole ki ha tokoni fakatamaki mei he FEMA ‘e lava ke fai ha fakaongoongo lelei ki he U.S. Small Business Administration ((SBA) ‘Ofisi Pule Pisinisi iiki U.S.) mo ha fakamatala ki he founga hono fai ai ha tohi kole ki ha teemi-loloa, ‘initulesi-si’isi’i ki ha noo fakatamaki. ‘Oku mahu’inga ke fakahu ‘a e tohi kole he vave taha
illustration of page of paper