Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
HONOLULU – Koe longa'i fanau ne nau a'usia 'a e fakatamaki koia ne hoko 'i Maui, e uasia 'e nau mo'ui 'i he ta'u lahi. Fakatatau ki he fakamatala 'a e kau mataotao, 'e malava ke fakahoko he ngaahi famili uesia ha tokoni ki honau fanau, 'i ha tu'unga ke fakalelei'i ai e fakakaukau moe ongo'i ke molia atu e kafo ne hoko.
illustration of page of paper
Kapau ko ha taha koe naʻá ke hao meí he vela vao ʻo ʻAokosi 8 ʻi Mauí pea naʻá ke maʻu ʻa e tokoni nofo totongi ʻa e FEMA, fakapapauʻi ʻokú ke felōngoaki vāofi mo e FEMA. ʻE lava ké ke kau ki he hokohoko atu hono maʻu ʻo e tokoni nofo totongi ki he nofoʻanga fakataimí ʻi ha feituʻu pē ʻa ia ʻoku puleʻi-ʻe-ʻAmelika.
illustration of page of paper
Kapau ko ho nofoʻangá tefitó ko ha vaka pea naʻe maumau koeʻuhí ko e ngaahi vela vao ʻi he ʻAokosi 8 ʻi Mauí, ʻe lava ke tokoni atu ʻa e FEMA ke toe maʻu mai ʻa e niʻihi ʻo e ngaahi mole ko iá.
illustration of page of paper
ʻOku toe ʻa e uike ʻe ua kia kinautolu ʻoku ʻi ai honau ngaahi ʻapí mo e kakai nofo totongí ke kole ki he tokoni ʻa e FEMA ki he fakatamakí ʻo kapau naʻe hoko ha maumau pe mole ki ho ʻapí mei he vela vao ʻo ʻAokosi 8 ʻi Mauí. Té ke lava foki ʻo kole ki ha nō koeʻuhi ko ha fakatamaki meí he Pule ʻo e Pisinisi Iiki ʻa ʻAmeliká, ko e hoangāue ʻo e FEMA ʻi he fakaakeake ʻa Mauí.
illustration of page of paper
ʻE lava ke ʻi ai ha ngaahi palopalema fakalao ʻoku fakatuʻupakē ʻa ia ʻe lava ʻo uesia ai ʻa e taha fakafoʻituituí mo e ngaahi fāmilí. Kapau ʻokú ke fehangahangai mo ha ngaahi palopalema fakalao koe tupu meí he ngaahi vela vao ʻi ʻAokosi naʻe hoko ʻi Mauí, té ke lava ʻo maʻu ha faleʻi fakalao.
illustration of page of paper
ʻOku toe ʻa e uike ʻe taha - ʻo ngata ki he Pulelulu, ʻOkatopa 25 – ke fakahū atu ai ha Kole ki he Tokoni Fakapuleʻanga meí he FEMA ʻa e ngaahi kautaha ʻikai fakatupu paʻangá, kau ki ai ʻa e ngaahi fale faiʻanga lotu, kuo hoko kia kinautolu ha ngaahi mole ko e tupu meí he ngaahi vela vao mo e ngaahi matangi mālohi ʻi Mauí.
illustration of page of paper
LĀHAINĀ, Hawaiʻi – Í hono toe fakaava á e kolo ki hono ngaahi foha moe ngaahi ófefine, koe toko lahi taha naá nau omai tautau toko ua koeúhi ko ha faingamalie ke fakamāvae mo toe fekumi holo he efu.
illustration of page of paper
HONOLULU –Ko e ngaahi sino fakapuleánga, ngaahi kautaha fakapuleánga pea mo e ngaahi kautaha taau taha íkai fakapisinisi ó hangē ko e ngaahi fale lotu, é ngata í he áho 25 Ókatopa á énau fakaū mai á énau ngaahi kole ki he paánga Tokoni á e Puleánga ki he Hawai‘i Emergency Management Agency felaveí mo e ngaahi maumau naé fakatupunga é he ngaahi vela vao í he áho 8 Áokosi.
illustration of page of paper
HONOLULU – ‘E malava ke Taau ‘a e ngaahi Kautaha Ta’efakapule’anga Taautaha, Kau ki ai e Ngaahi Falelotu Hūfia ke kole ki he Tokoni fakatamaki ‘a e pule’angá ke tokoni ki he fakaakeake mei he vela ‘o ‘Aokosi 8 ‘i Maui mo e Fonua Lahi.
illustration of page of paper