Na’e Tataki mai au ‘o fakahinohino ki he Va’a Tokangaekina ‘o e Ngaahi Pisinisi Iiki ‘o ‘Amelika (U.S. Small Business Administration)

alert - info

ʻOku ʻikai fakahā atu ʻi he peesi ko ʻeni ʻa e fakaikiiki fakamuimuitaha ʻo e tokoni fakafoʻituitui ki he ngaahi fakatamaki naʻe fakaha ʻi he ʻaho 22 ʻo Maʻasi 2024.

Toe fekumi ange ki he ngaahi me'a 'oku ma'u 'i he taimi ni.

‘Oku fengāue’aki ‘a e FEMA mo e ngaahi ngāue’anga kehe, ke feau ‘a e ngaahi fiema’u ‘o kinautolu ‘oku hao mo’ui mei ha fakatamaki. ‘Oku ngāue fakataha ‘a e FEMA mo e Va’a Tokangaekina ‘o e Ngaahi Pisinisi IIki ‘o ‘Amelika (U.S. Small Business Administration [SBA]) ke ‘oatu ha ngaahi nō tupu ma’ulalo ki he taimi fakatamaki, ma’a kinautolu ‘oku ma’u ‘api pe nofo totongi ‘i ha feitu’u kuo faka’ilonga’i ko e ‘ēlia kuo ‘i ai ha fakatamaki lahi. ‘Oku tokoni ‘a e ngaahi noo ni ke ne tokanga’i ‘a e ngaahi maumau mei he fakatamaki pe mateuteu ke tokoni hono faka’ehi’ehi mei ha fakatamaki afaa ‘i he kaha’ú. ‘Oku ‘ikai fiema’u ke ‘i ai ha’o pisinisi ka ke toki lava ‘o kole nō fakatamaki. ‘E malava pē ke tataki mai ko e ki he SBA hili ha’o kole tokoni ki he FEMA ‘i he taimi fakatamaki.

Kapau ‘oku tataki mai ko e ki he SBA, kuopau ke ke fakakakato ‘a e tohi kole nō fakatamaki ‘a e SBA ‘i he uepisaiti ‘o e SBA pe ‘i ha Senita Fakaakeake mei ha Fakatamaki.

Kapau ‘oku tali ho’o nō, ‘oku ‘ikai fakamālohi’i ke ke fakahoko ‘a e noo ni. Kapau ‘oku ke kole, pea ‘ikai ke ke taau mo ha nō tupu ma’ulalo ki he taimi fakatamaki, ‘e lava ke fakaava atu heni ha matapā ke toe tokonia ai koe mei he FEMA.

Kapau ‘e ‘ikai ke ‘oatu ‘e he SBA ha’o nō pe ‘oatu pē ha nō konga, ‘e fakahā leva ‘e he SBA ki he FEMA. ‘E lava ke mau toe siofi ho’o tohi kole ke sio pe te ke taau mo ha toe tokoni makehe ki he taimi fakatamaki, hangē ko e Tokoni ki he Koloa Taautaha, Tokoni ki he Fefononga’aki mo e/pe ko e Tu’utu’uni Ngāue Malu’i ‘o ha Kulupu ‘i he Tāfea (Group Flood Insurance Policy [GFIP]).

‘E lava ke tokoni ‘a e FEMA ‘i he ngaahi tafa’aki ko eni, neongo ‘oku ‘ikai ke ke kole nō mei he SBA:

  • Fakalelei’i pe Fetongi ‘o ha ‘Api
  • Tokoni Nofo Totongi
  • Fakafaito’o
  • Fakafaito’o nifo
  • Ngaahi Fiema’u Vivili
  • Tokangaekina ‘o e Fānau
  • Putu
  • Fakama’a mo Fakasanisani
  • Fetukutuku mo Tauhi
  • Ngaahi Naunau Kehekehe

Koe’uhi ko e ‘ikai ke ‘ave tokoni fakapa’anga ‘a e Polokalama ki he Taautahá mo e Ngaahi Fāmilí ‘a e FEMA ki he ngaahi pisinisi pe nofo’anga nofo totongi ‘oku ‘ikai ke nofo ai ‘a e tokotaha ‘oku ‘a’aná ko hano ‘api nofo’anga tu’uma’u, ‘oku ‘ave hangatonu pē ‘a e ngaahi kole tokoni FEMA peheni ki he SBA ke fakakau ‘i he kole nō.

Ki ha ngaahi fehu’i fekau’aki mo e polokalama nō fakatamaki ‘a e SBA, kātaki ‘o fetu’utaki ki he SBA ‘i he 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). ‘Oku toe ma’u foki ‘a e ngaahi fakamatala ‘a e SBA ‘i he www.SBA.gov/disaster pe ‘īmeili ‘i he disastercustomerservice@sba.gov.

‘Oku malava ma’u pē kiate kinautolu kuo hao mo’ui ‘oku ‘i ai ha’anau ngaahi fehu’i ki he FEMA pe fiema’u ha ngaahi fakamatala ke ‘a’ahi ki he www.DisasterAssistance.gov pe fetu’utaki ki he fika telefoni Tokoni ‘a e FEMA ‘i he 800-621-3362.

Last updated