U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Tôi Đã Được Giới Thiệu Đến Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ

Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi tư vấn cho quý vị về các cách đăng ký với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA). Nếu được giới thiệu đến SBA, phải điền đơn xin vay và gửi lại để được xem xét cho vay, cũng như các loại hình trợ cấp nhất định của FEMA.

Nếu SBA thấy rằng quý vị không đủ điều kiện được vay, họ sẽ tự động giới thiệu quý vị đến chương trình Dành Cho Cá Nhân và Hộ Gia Đình của FEMA. Hồ sơ của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp bổ sung hay không.

Để đáp ứng nhu cầu của người sống sót sau thảm họa, FEMA hợp tác với các cơ quan khác. FEMA hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) Hoa Kỳ để cung cấp các khoản vay khắc phục thảm họ, lãi suất thấp, cho chủ nhà và người thuê nhà trong một khu vực có tuyên bố thảm họa. Quý vị không phải sở hữu một doanh nghiệp ở đăng ký vay khắc phục thảm họa. Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi tư vấn cho quý vị về các cách đăng ký với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ.

Nếu được giới thiệu đến SBA, phải điền đơn xin vay và gửi lại để được xem xét cho vay, cũng như các loại hình trợ cấp nhất định của FEMA, chẳng hạn như sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân hoặc xe. Nếu SBA xác định rằng quý vị không đủ điều kiện vay, họ sẽ tự động giới thiệu quý vị đến chương trình Dành Cho Cá Nhân và Hộ Gia Đình của FEMA dựa trên quyết định của họ. Hồ sơ của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp bổ sung nào (không phải khoản vay) hay không.

Vì Chương Trình Dành Cho Cá Nhân và Hộ Gia Đình của FEMA không tài trợ cho các doanh nghiệp, hay nhà cho thuê mà chủ nhà không sử dụng như chỗ ở chính, nên đơn đăng ký FEMA loại này sẽ được tự động chuyển sang SBA để xem xét cho vay khắc phục thảm họa.

alert - info

Tìm hiểu thêm về cách đăng ký vay khắc phục thảm họa hoặc về trợ cấp khả dụng từ các đối tác khác của FEMA tại DisasterAssistance.gov.

Last updated Aug 11, 2020