Tôi đã được giới thiệu đến Small Business Administration (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ)

alert - info

Thông tin trên trang này không phản ánh thông tin cập nhật về Khoản hỗ trợ Cá nhân cho thảm họa được tuyên bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiện có.

Để đáp ứng nhu cầu của những người sống sót sau thảm họa, FEMA hợp tác với các cơ quan khác. FEMA làm việc với Small Business Administration (SBA) Hoa Kỳ để cung cấp các khoản vay thiên tai lãi suất thấp cho các chủ nhà và người thuê nhà trong khu vực thảm họa lớn đã được tuyên bố. Các khoản vay này giúp trang trải thiệt hại do thiên tai gây ra hoặc trả cho hành động giảm thiểu để giúp ngăn ngừa thiệt hại do bão trong tương lai. Bạn không cần phải sở hữu một doanh nghiệp để được nộp đơn xin khoản vay thiên tai. Bạn có thể đã được giới thiệu đến SBA sau khi lần đầu nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa của FEMA.

Nếu được giới thiệu đến SBA thì bạn phải hoàn thành đơn xin khoản vay thiên tai của SBA trên trang web SBA hoặc tại một Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa).

Nếu bạn được chấp thuận một khoản vay thì bạn không buộc phải nhận. Nếu bạn nộp đơn và không đủ điều kiện nhận khoản vay thiên tai lãi suất thấp thì điều này có thể mở ra cơ hội nhận được khoản trợ cấp bổ sung từ FEMA.

Nếu SBA không cho bạn vay hoặc chỉ cho vay một phần thì SBA sẽ thông báo cho FEMA. Chúng tôi có thể xem xét đơn xin của bạn để xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ thảm họa hay không, chẳng hạn như Hỗ trợ Tài sản Cá nhân, Hỗ trợ Chuyên chở và/hoặc Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (Group Flood Insurance Policy hay GFIP).

Có khả năng FEMA có thể trợ giúp những vấn đề sau ngay cả khi bạn không nộp đơn xin khoản vay từ SBA:

  • Sửa chữa hoặc thay thế nhà cửa
  • Hỗ trợ thuê nhà
  • Y tế
  • Nha khoa
  • Nhu cầu cấp thiết
  • Trông trẻ
  • Tang lễ
  • Làm sạch và vệ sinh
  • Chuyển nhà và lưu trữ đồ đạc
  • Nhiều thứ khác

Vì Individuals and Households Program (Chương trình dành cho Cá nhân và Hộ gia đình) của FEMA không cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc bất động sản cho thuê không được chủ sở hữu sử dụng làm nơi cư trú chính nên các đơn xin thuộc loại này của FEMA sẽ tự động được chuyển đến SBA để được xem xét cấp khoản vay thiên tai.

Nếu có thắc mắc về chương trình khoản vay thiên tai của SBA thì xin gọi cho SBA theo số 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Thông tin của SBA cũng có tại trang www.SBA.gov/disaster hoặc bằng cách gửi email đến disastercustomerservice@sba.gov.

Những người sống sót có câu hỏi cho FEMA hoặc cần thông tin luôn có thể truy cập www.DisasterAssistance.gov hoặc gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362.

Cập nhật lần cuối