Malava á e Tokoni ki he Fale Hufanga mo e Nofoʻanga maʻa e Kau Hao Moʻui mei ha Fakatamaki

ʻE lava ke maʻu ʻe he kau hao moʻui mei ha fakatamaki naé hoko á e maumau ki honau ʻuluaki nofoʻanga kenau kau ki he Tokoni á e FEMA ki he Fale Hufanga pe Nofoʻanga.

Tokoni ki he Fale Nofo Totongi

Tokoni ki he Fetongi Fale Hufanga

Fakalelei/Fetongi Ápi

Ápi Nofoánga Fakataimi í he Taimi pe ko ia

Tokoni ki he Fale Nofo Totongi

ʻE lava ke maʻu ha paʻanga maʻa e kau hao moʻui ʻoku nau fiemaʻu ha feituʻu ke nau nofo fakataimi ai lolotonga hono fakaleleiʻi honau ʻapi, pe óleva ke maʻu ha nofoʻanga tuʻumaʻu.

Ko hai é lava ke kole tokoni?

Ko ha taha naé hao mei ha fakatamaki:

  • Ko e ápi óku íkai lava ha nofo ai í he ola ó e fakatamaki
  • Ko hai ʻoku loto ke hiki
  • Ko éne fiemaú fakafalenofoʻanga ʻoku ʻikai ke kau ia ʻi he maluʻi

Ako ki he kole tokoni

Graphic
An apartment building.

Tokoni ki he Fetongi Fale Hufanga

Kapau ʻe fakangofua ki he fakatamaki, ʻe lava é he FEMA ó ʻomi ha fale malu fakataimi ʻo ngaueáki ʻa e ngaahi hotele ki ha kau hao mei ha fakatamaki óku nau kau ai.

Ko hai é lava ke kole tokoni?

Ko ha taha naé hao mei ha fakatamaki:

  • Ko hai ʻoku tukuhausia mo kumi hufanga ʻi he ngaahi feituʻu hufangaʻanga ki he meʻa fakatuʻupakee
  • Ko hono ápi óku íkai ke lava ke fai ha nofo pe álu ki ai koeʻuhi ko e fakatamaki

Kapau kuo teʻeki ai ke ke kole tokoni, ako ʻa e founga ki he kole tokoni.

Graphic
A hotel.
alert - info

Kapau kuo ke fakakakato ha tohi kole tokoni ki ha fakatamaki ki he FEMA, é fakakauí koe ki he tokoni ki he Fetongi Fale Hufangaánga (TSA) kapau ʻoku fakangofua ʻa e polokalama ʻe ho Siteiti, vahefonua, pe feituú fakamatakali. ʻE fakaha atu ʻe he FEMA kapau ʻoku ke kau ki he polokalama.

Fakalelei/Fetongi Ápi

ʻE lava ke maʻu ʻa e tokoni fakapaʻanga é he kau maú ápi óku kau feʻunga ke toe langa pe fai ha ngaahi monomono tefito koeʻuhi ke malu honau ʻapi, maá mo ngaue lelei.

Ko hai é lava ke kole tokoni?

Tokotaha maú ápi:

  • Ko e úluaki ápi óku fakapapauʻi ʻoku íkai ke nofoʻi hili ha ááhi á e FEMA
  • Ko éne fiemaú fakafalenofoʻanga ʻoku ʻikai ke kau ia ʻi he maluʻi.

Ako ʻa e founga ki he kole tokoni.

Graphic
A house with a cloud over it with water in front of it.

Ápi Nofoánga Fakataimi í he Taimi pe ko ia

ʻOku ʻomi ʻe he faʻahinga tokoni ko ʻeni ke ngaueáki á e fanga kií fale fakataimi ka óku malava ó feáveáki fakataimi ki he kau hao moʻui óku nau kau.

Ko hai é lava ke kole tokoni?

Ko ha taha naé hao mei ha fakatamaki:

  • Ko hono úluaki ʻapi ʻoku fakaʻauha pe íkai lava nofoí ko e ola ia ʻo ha maumau lahi naʻe fakatupu ʻe he fakatamaki
  • Óku ʻikai ke toe faingamalie fakafale fakataimi é átaa ke maʻu ʻi ha va mamaʻo ofi pe koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga fale nofo totongi mo e ngaahi ala meá pehe

Ako ʻa e founga ki he kole tokoni.

Graphic
A trailer.
Last updated