Indibidwal na Tulong: Daan sa Pagbawi

  1. Current Bago Ka Mag-aplay
  2. Mag-aplay para sa FEMA Disaster Assistance
  3. Inspeksyon sa Bahay
  4. Tanggapin ang Desisyon ng FEMA
  5. Mag-aplay sa U.S. Small Business Administration

Bago Ka Mag-aplay

  1. Kumuha ng mga larawan ng iyong nasirang bahay at mga ari-arian para sa iyong sariling mga rekord
  2. Gumawa ng listahan ng mga nasira/nawala na mga item, na maaaring makatulong kapag nagtatrabaho sa iyong insurance o tinatalakay ang iyong mga pagkalugi sa isang inspektor ng FEMA
alert - info

Kung mayroon kang insurance (tulad ng baha, may-ari ng bahay, umuupa, sasakyan o iba pang uri ng insurance), mangyaring maghain ng claim sa iyong tagapagbigay ng insurance sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang ihain ang iyong claim bago mag-aplay para sa tulong sa sakuna ng FEMA, ngunit kakailanganin mong ibigay sa FEMA ang iyong insurance settlement o pagtanggi bago isaalang-alang para sa ilang uri ng tulong.

Huling na-update noong