Tulong sa Posibleng Matutuluyan at Pabahay para sa Mga Nakaligtas sa Sakuna

alert - info

Ang impormasyon sa pahina na ito ay hindi sumasalamin sa mga update sa Indibidwal na Tulong para sa mga kalamidad na idineklara noong o pagkatapos ng Marso 22, 2024.

Matuto pa tungkol sa kung ano ang available na ngayon.

Ang mga nakaligtas sa sakuna na may pinsala sa kanilang pangunahing tahanan ay maaaring kwalipikado para sa Tulong sa Posibleng Matutuluyan at Pabahay para sa Mga Nakaligtas sa Sakuna ng FEMA.

Tulong sa Upa

Tulong sa Transisyonal na Matutuluyan

Pagsasaayos/Pagpapalit ng Tahanan

Direktang Pansamantalang Pabahay

Tulong sa Upa

Maaaring available ang pinansyal na tulong para sa mga kwalipikadong nakaligtas na kailangan ng lugar para pansamantalang tirhan habang inaayos ang kanilang tahanan, o hanggang sa makakuha sila ng permanenteng pabahay.

Sino Ang Maaaring Kwalipikado?

Isang nakaligtas sa sakuna na:

  • Hindi matitirhan ang tahanan bilang resulta ng sakuna
  • Sumang-ayong lumipat
  • Hindi saklaw ng insurance ang mga pangangailangan sa pabahay

Alamin kung paano mag-apply.

Graphic
An apartment building.

Tulong sa Transisyonal na Matutuluyan

Kung inaprubahan para sa sakuna, maaaring magbigay ang FEMA ng pansamantalang matutuluyan gamit ang mga nakikilahok na hotel para sa mga kwalipikadong nakaligtas sa sakuna.

Sino Ang Maaaring Kwalipikado?

Isang nakaligtas sa sakuna na:

  • Inilikas at nanunuluyan sa mga lokasyon para sa pang-emergency na matutuluyan
  • Hindi matitirhan o hindi maa-access ang tirahan dahil sa sakuna

Alamin kung paano mag-apply.

Graphic
A hotel.

Pagsasaayos/Pagpapalit ng Tahanan

Maaaring available ang pinansyal na tulong para sa mga kwalipikadong may-ari ng tahanan para muling magtayo o gumawa ng mga pangunahing pagsasaayos para maging ligtas, malinis at nagagamit ang kanilang tahanan.

Sino Ang Maaaring Kwalipikado?

Isang may-ari ng tahanan na:

  • Ang pangunahing tahanan ay tinukoy na hindi matitirhan pagkatapos ng inspeksyon ng FEMA
  • May pangangailangan sa pabahay na hindi saklaw ng insurance

Alamin kung paano mag-apply.

Graphic
A house with a cloud over it with water in front of it.

Direktang Pansamantalang Pabahay

Nagbibigay ang uri ng tulong na ito sa mga kwalipikadong nakaligtas ng pansamantalang paggamit ng mga pansamantala at naililipat na yunit ng pabahay na ibinigay ng FEMA.

Sino Ang Maaaring Kwalipikado?

Isang nakaligtas sa sakuna na:

  • Nasira o hindi matitirhan ang pangunahing tahanan bilang resulta ng malaking pinsalang dulot ng sakuna
  • May ibang opsyon sa praktikal na pansamantalang pabahay sa makatuwirang layo ng biyahe dahil sa kakulangan ng mga available na mapagkukunan para sa pag-upa

Alamin kung paano mag-apply.

Graphic
A trailer.
Huling na-update noong