Các Yêu cầu về Quốc tịch và Tình trạng Nhập cư để Nhận các Quyền lợi Công cộng của Liên bang

FEMA và chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hoặc bộ lạc cung cấp hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ tài chính để khắc phục thảm họa cho công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân Hoa Kỳ và những người không phải công dân đủ điều kiện.

Hỗ trợ thảm họa có thể bao gồm tiền hỗ trợ trả chi phí thuê nhà tạm thời, sửa chữa nhà, mất mát tài sản cá nhân và các nhu cầu hoặc chi phí quan trọng khác liên quan đến thảm họa mà không được bảo hiểm hoặc các phương tiện khác chi trả.

Khi sẵn có, các nguồn trợ giúp để duy trì sự sống như nơi trú ẩn, thực phẩm và nước, tư vấn khủng hoảng, quản lý hồ sơ thảm họa và các dịch vụ pháp lý sau thảm họa được cung cấp cho những nạn nhân của thảm họa bất kể tình trạng quốc tịch và nhập cư của họ là gì.

alert - warning

Mọi người nên hỏi ý kiến các chuyên gia về nhập cư để xác minh liệu họ có đáp ứng được các yêu cầu nhập cư để nhận hỗ trợ thảm họa của FEMA hay không.

Các Định nghĩa

Công dân

Bất kỳ ai sinh ra ở Hoa Kỳ; một người sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ với ít nhất một phụ huynh Hoa Kỳ; hoặc một công dân nhập tịch.

Người không phải là công dân

Một người ở một lãnh thổ xa xôi của Hoa Kỳ (ví dụ Samoa thuộc Mỹ hoặc Đảo Swain) vào hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành được quyền sở hữu, hoặc một người có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ không phải là công dân. Tất cả công dân Hoa Kỳ đều thuộc quốc gia, nhưng không phải mọi người sống ở Hoa Kỳ là có quốc tịch.

Bao gồm người không phải là Thường trú nhân đủ điều kiện

  • Thường trú nhân có (thẻ xanh)
  • Người Tị nạn không phải Thường trú nhân
  • Người tị nạn
  • Người nước ngoài cótình trạng trục xuất đang bị hoãn lại trong ít nhất một năm
  • Những người không phải là công dân được tạm tha vào Hoa Kỳ trong ít nhất một năm vì các mục đích nhân đạo khẩn cấp hoặc lợi ích công cộng quan trọng
  • Người Cu ba/Hai ti
  • Một số người không phải là công dân hoặc vợ/ chồng hoặc con cái của họ bị đánh đập
  • Một số nạn nhân của hình thức buôn người nghiêm trọng, bao gồm cả những người có thị thực “T” hoặc “U”
Graphic
Một nhóm người đa chủng tộc đang đứng.

Nếu người nộp đơn không đáp ứng tình trạng công dân hoặc nhập cư tại thời điểm nộp đơn, hộ gia đình vẫn có thể nộp đơn xin một số hình thức hỗ trợ liên bang nếu:

  • Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, người không phải là công dân hoặc người không phải là công dân đủ điều kiện nộp đơn xin hỗ trợ thay mặt cho trẻ vị thành niên, miễn là họ sống trong cùng một gia đình. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải nộp đơn với tư cách là người đồng nộp đơn và trẻ vị thành niên phải dưới 18 tuổi vào thời điểm thảm hoạ xảy ra.

Tất cả các cá nhân, bất kể tình trạng công dân và nhập cư, bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ lớn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tư vấn khủng hoảng, dịch vụ pháp lý thảm hoạ, quản lý trường hợp thảm hoạ, chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung sau thảm hoạ và các chương trình cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp phi tiền tệ khác. Chúng bao gồm chăm sóc y tế, nơi trú ẩn, thực phẩm
và nước.

Cập nhật lần cuối