Hỗ trợ về Nơi Trú ẩn và Nhà ở Có thể có Dành cho các Nạn nhân của Thảm Họa

alert - info

Thông tin trên trang này không phản ánh thông tin cập nhật về Khoản hỗ trợ Cá nhân cho thảm họa được tuyên bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiện có.

Các nạn nhân thảm họa chịu thiệt hại đối với nơi ở chính của mình có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Nơi Trú ẩn và Nhà ở của FEMA.

Rental Assistance

Trợ cấp Tạm trú Chuyển tiếp

Sửa chữa hoặc Thay thế Nhà ở

Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp

Hỗ trợ Tiền thuê nhà

Có thể có hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân đủ điều kiện cần một nơi tạm trú trong khi chờ sửa nhà của họ, hoặc cho đến khi họ tìm được nơi ở lâu dài.

Những Ai Có thể Đủ Điều kiện?

Nạn nhân của thảm họa:

  • Có nhà bị thảm họa làm cho không thể ở được
  • Đồng ý chuyển chỗ
  • Nhu cầu về nhà ở của họ không được bảo hiểm đài thọ

Tìm hiểu cách đăng ký.

Graphic
Một tòa nhà chung cư.

Trợ cấp Tạm trú Chuyển tiếp

Nếu được chấp thuận cho thảm họa, FEMA có thể cung cấp chỗ trú ẩn tạm thời tại các khách sạn tham gia chương trình dành cho các nạn nhân đủ điều kiện.

Những Ai Có thể Đủ Điều kiện?

Nạn nhân của thảm họa:

  • Bị mất chỗ ở và đang trú ẩn tại các địa điểm tạm trú khẩn cấp
  • Có nhà bị thảm họa làm cho không thể ở được hoặc không thể tiếp cận được

Tìm hiểu cách đăng ký.

Graphic
Một khách sạn.

Sửa chữa hoặc Thay thế Nhà ở

Có thể có hỗ trợ tài chính cho các chủ nhà đủ điều kiện để xây lại hoặc sửa chữa cơ bản để nhà của họ trở nên an toàn, đủ vệ sinh, và hoạt động tốt.

Những Ai Có thể Đủ Điều kiện?

Chủ nhà:

  • Có nơi ở chính được một cuộc thẩm định của FEMA kết luận là không thể ở được
  • Có nhu cầu về nhà ở không được bảo hiểm đài thọ

Tìm hiểu cách đăng ký.

Graphic
Một ngôi nhà bị mây bao phủ và có nước lũ ở phía trước.

Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp

Loại hỗ trợ này cho phép các nạn nhân đủ điều kiện sử dụng các căn nhà di động tạm thời của FEMA.

Những Ai Có thể Đủ Điều kiện?

Nạn nhân của thảm họa:

  • Có căn nhà chính bị phá hủy hoặc không thể ở được do thiệt hại lớn mà thảm họa gây ra
  • Không có lựa chọn nhà ở tạm thời thực tế nào khác ở trong phạm vi đi lại bình thường trong ngày do không có đủ nguồn nhà cho thuê

Tìm hiểu cách đăng ký

Graphic
Một xe đầu kéo.
Cập nhật lần cuối