Hỗ trợ Cá nhân: Chặng đường Phục hồi

  1. Hiện thời Trước khi quý vị nộp đơn
  2. Nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa của FEMA
  3. Kiểm tra nhà
  4. Nhận được quyết định của FEMA
  5. Nộp đơn xin với U.S. Small Business Administration

Trước khi quý vị nộp đơn

  1. Chụp ảnh ngôi nhà và đồ đạc bị hư hỏng của quý vị để lưu hồ sơ của riêng quý vị
  2. Lập danh sách các đồ vật bị hư hỏng/mất mát, điều này có thể hữu ích khi làm việc với công ty bảo hiểm hoặc thảo luận về những tổn thất của quý vị với thanh tra viên của FEMA
alert - info

Nếu quý vị có bảo hiểm (chẳng hạn như bảo hiểm lũ lụt, chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, ô tô hoặc các loại bảo hiểm khác) thì vui lòng nộp đơn yêu cầu bồi thường với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị càng sớm càng tốt. Quý vị không phải nộp đơn yêu cầu bồi thường trước khi nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa của FEMA, nhưng sẽ phải cung cấp cho FEMA thông tin về khoản thanh toán hoặc quyết định từ chối bảo hiểm của quý vị trước khi được xem xét nhận một số loại hỗ trợ.

Cập nhật lần cuối