Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
U.S. Small Business Administration (Doulul eo ej jibañ bejnej jidik ko ilo Amedka) enaj kõbellok juon Jikin Lelok Melele kin Loon ikijen Jorrāān Kauwõtata ilo joñoul ruo awa raelap ilo Tuje, Tijemba 19, ilo Kahului Public Library (Laibrarae eo ebellok ñan aoleb armij ilo Kahului) ñan jibañ armij ro rej jokwe ilo jikin eo im oner in bejnej ko im rekkar ioone jorrāān ko jen kijeek ko relab ilo Okwoj kanne aer ablikajon ñan loon ko ikijen jorrāān kauwõtata.
illustration of page of paper
– Ilo News pepa in an Honolulu ej kwalok nan in kakõl ñan aolep ro kijek ko ilo Maui ear jelet er, im rej kwalok kin jikin jokwe ko elap an dik wõnaer im rebellok ñan rent. Armej rar jab jelã, relak jelã tok elik ededelok aer kõllã jeen in jortoklik eo aer, im ear etal ñan eo ak ro rar riab.
illustration of page of paper
Emõj rõjañ an armij ro ilo Maui im rekkar ioone kijeek ko relab kejbarok aer kõkkāāl joñan claim in injuran eo aer ibben FEMA ñan jibañ ilo aer bõk jibañ ikijen jorrāān.
illustration of page of paper
Melel ko rõbõd ak rõjako ekõman bwe en rumij jerbal in jibañ ko an FEMA. Eñin unin an FEMA rejañ homeowner ro im ro rej rent im kijek eo elap ilo Maui ear jelet er bwe ren kebak wõt er im bõrainwot lelok melele ñe ewõr oktak in ijo rej bed ie
illustration of page of paper
HONOLULU – Ajiri ro rekkar ioone kijeek ko relab ilo Maui remaron eñjaake inebata ko relab iomwin iiõ ko tokelik. Ro ewõr aer kapeel in lale mantin armij rej ba baamle ko remaron kõmmane kultien wāween ko ñan jibañ ajiri ro kõmadmõde lomnak im inebata ñan jibañ aer jolok inebata im lomnak ko rejab emmon.
illustration of page of paper
HONOLULU – Raan eo āliktata ñan am kateruru ñan jibañ eo jen kein eo an federal ikijen jorrāān kauwõtata Raan eo āliktata ñan jibañ eo jen federal ikijen jorrāān kauwõtata emõj kaitoklok ñan bar 30 raan, melelein armij ro emõj aer wia em im ro rej reene moko mweir im ejellok aer injuran ne ejab edik injuran eo aer ikijen jorraan nan moko mweir jen kijeek ko relab ilo Maui ewor aer ien mae Jadede, Tijemba 9, nan kanne aer peba in jiban.
illustration of page of paper
Jikin Jibañ eo Ikijen Jorrāān Kauwõtata Ebed Iloan Maui enaj kilõk 6 awa jota Tuje Oktoba 31, botab rijerbal ro an FEMA renaj wõt maron jibañ kin ablikajon ko am im lelok kwe ñan burokraam in jibañ ko jen kien ko an jukjukinbed, state im federal.
illustration of page of paper
Ñe kwe juon eo kwar ioon kijeek ko relab ilo Okwoj 8 raan ilo Maui im kwar ebõk jibañ in reen jen FEMA. Kwõmaron tõbrak ñan an woñmaanlok jibañ in reen ñan imõn jokwe eo an kõtāān ien ilo jabdewõt jikin eo ej kakien iomwin Amedka.
illustration of page of paper
Ñe juon loon ekkar mweo elab am jokwe ie im ekkar jorrāān jen kijeek ko relablok ilo Okwoj 8 raan ilo Maui, FEMA emaron jibañ kwe kin jet mweiem ko rejako.
illustration of page of paper
Mõttan ruo wiik ñan armij ro rekkar wia em im ro rej reen em ñan kateruru ñan jibañ eo jen FEMA ikijen jorrāān kauwōtata elañe ekkar wõr jorrāān ak jako men ko mweiem jen kijeek ko relab ilo Okwoj 8 raan ilo Maui. Kwõmaron bar kateruru ñan loon ikijen jorrāān kauwõtata jen U.S. Small Business Administration (Doulul eo ej jibañ bejnej jidik ko ilo Amedka), juon jikin eo ej jerbal ibben FEMA ñan jibañ Maui.
illustration of page of paper