alert - warning

This page has not been translated into Lao. Visit the Lao page for resources in that language.

Fact Sheets

ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດເທນເນສຊີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ມີເວລາຮອດວັນອັງຄານທີ 6 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຈະສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄພພິບັດຈາກ FEMA. ນີ້ແມ່ນຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທີ່ຖາມກັນເປັນປະຈຳ:

illustration of page of paper Release Date:

ການກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອອອກຈາກສະຖານທີ່ທີ່ເປັນຊັບສິນສ່ວນຕົວ ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ນຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນຄືນພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະຂອງ FEMA. ບາງຄັ້ງ, FEMA ອາດຈະພິຈາລະນາວ່າ ການກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອອອກຈາກຊັບສິນສ່ວນຕົວ ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສະນັບສະໜູນໂຄງການ. ແຕ່ຕ້ອງມີປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈນັ້ນ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພພິບັດ ແລະ ເສດຂີ່ເຫຍື້ອໃນຊັບສິນສ່ວນຕົວກະຈ່າຍອອກໄປຈົນກາຍເປັນໄພທີ່ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ການຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ບໍ່. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, FEMA ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ສະເພາະທີ່ກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອຈາກຊັບສິນສ່ວນຕົວມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທຶນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອຈະຕ້ອງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສາທາລະນະ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດສະເພາະຕົວບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດ.

illustration of page of paper Release Date:

ສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດເປັນສູນບໍລິການຄົບວົງຈອນທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ມູນແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງ ລັດ ແລະລັດຖະບານກາງ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່. ເປັນສູນທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ລວມທັງຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ແລະຜູ້ມີບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.

illustration of page of paper Release Date:

ສຳລັບຄອບຄົວແລະຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ 1 ເມສາ 2023, ໂຄງການສຳລັບບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນຂອງ FEMA ແມ່ນໂຄງການດຽວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນເມື່ອເກີດໄພພິບັດ. ແຕ່ໂຄງການນີ້ກໍມີຂໍ້ຈຳກັດ. ເປັນໂຄງການທີ່ຢື່ນມືມາຊ່ວຍເພື່ອຟື້ນຟູທໍ່ນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະໃຫ້ເງິນຊົດເຊຍສຳລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສູນເສຍໄປ.

illustration of page of paper Release Date:

ຜູ້ເຊົ່າໃນເຄົາຕີ້ Cannon, Hardeman, Hardin, Haywood, Lewis, Macon, McNairy, Rutherford, Tipton and Wayne ທີ່ເຮືອນຫຼືຊັບສິນຖືກທຳລາຍໂດຍພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 1 ເມສາ 2023 ສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄພພິບັດຂອງ FEMA ໄດ້.

illustration of page of paper Release Date:

ວິຕົກກັງວົນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ FEMA ອາດຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນຂອງ FEMA ກ່ຽວກັບໃບສະໝັກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຍື່ນອຸທອນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນສິດຂອງທ່ານ.

illustration of page of paper Release Date:

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນ Cannon, Hardeman, Hardin, Haywood, Lewis, Macon, McNairy, Rutherford, Tipton ຫຼື Wayne County ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸຮ້າຍແຮງ, ລົມສາຍກົງ ແລະ ພະຍຸທໍນາໂດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 31 ມີນາ - 1 ເມສາ 2023, FEMA ອາດຈະ ສາມາດຊ່ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ການສ້ອມແປງເຮືອນພື້ນຖານ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໄພພິບັດທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນໄພ.

illustration of page of paper Release Date: