Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
ຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ເຊົ່າເຮືອນເລີ່ມໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຈາກ FEMA ສຳລັບການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ, ຄ່າສ້ອມແປງເຮືອນ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄ່າອື່ນໆ, ທ່ານຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເກັບບັນທຶກການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ. ໃຫ້ໃຊ້ເງິນຕາມເຫດຜົນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືທີ່ FEMA ສົ່ງໄປຫາທ່ານ.
illustration of page of paper
ຜູ້ອາໄສໃນລັດ Tennessee ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນໂຊໂຊ່ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຈາກລັດຖະບານບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ 1 ເມສາ 2023 ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ FEMA ນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະບານ.
illustration of page of paper
ສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດເປີດເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າ ວັນເສົາທີ 22 ເດືອນເມສາ ໃນເມືອງເວນສໂບໂຣ(Waynesboro) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດ້ແລະຕ້ອງການອັບເດດການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ຫຼື ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດແລະຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ມີຢູ່.
illustration of page of paper
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສະໝັກຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດຈາກ FEMA, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ ກອງອຳນວຍການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສະຫະລັດ (U.S. Small Business Administration), ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງເງິນທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຂໍສິນກູ້ຢືມເງິນເພື່ອໄພພິບັດ, ທ່ານຄວນສົ່ງໃບສະໝັກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງ ເງິນກູ້ກໍ່ຕາມ.
illustration of page of paper
ສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດເປີດເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າ ວັນສຸກທີ 21 ເດືອນເມສາ ໃນເມືອງວູດເບີຣີ (Woodbury) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດ້ແລະຕ້ອງການອັບເດດການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ຫຼື ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດແລະຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ມີຢູ່.
illustration of page of paper
ໄດ້ມີການອອກຂ່າວແຈ້ງຕໍ່ສາທາລະນະທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເຈດຕະນາຂອງ FEMA ທີ່ຈະຊົດໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ້ໜ່ວຍງານລັດຖະບານແລະອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນ 10 ເຄົາຕີ້ໃນລັດເທນເນສຊີທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນນີ້ໃນແບບແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບງານສຸກເສີນເລື່ອງພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 1 ເມສາ 2023.
illustration of page of paper
ສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດຈະເປີດໃນ ເວລາຕອນບ່າຍ 1:00 ໂມງ ຂອງວັນອາທິດ ທີ 16 ເມສາ, ໃນທິບຕັນ ຄາວຕີ້ ເພື່ອຮອງຮັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມ ແລະ ພາຍຸທໍນາໂດ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະອັບເດດແອັບພລີເຄຊັນ FEMA ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເເລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່.
illustration of page of paper
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດເທນເນສຊີ ທີ່ຍື່ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ໃນວັນທີ 31 ມີນາ - 1 ເມສາ 2023, ຈາກພາຍຸມໍລະສຸມ ແລະ ພາຍຸທໍນາໂດ ຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮັບຮອງຈາກ FEMA. ໃນຈົດໝາຍອາດຈະບອກໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການປະຕິເສດ.
illustration of page of paper
FEMA ກໍາລັງພົບກັບຜູ້ລອດຊີວິດ ທີ່ທິມຈະຊ່ວຍກັນເລີ່ມຕົ້ນການຟື້ນຟູທັນທີຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ເມນາ - 1, ເມສາ 2023, ຈາກພາຍຸມໍລະສຸມ ແລະ ພາຍຸທໍນາໂດ. ທິມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ (DSA) ຂອງ FEMA ກຳລັງໄປທີ່ເມືອງ (ເຄົາຕີ້), Hardeman, Hardin, Haywood, Lewis, Macon, McNairy, Rutherford, Tipton ແລະ Wayne County ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສະໝັກຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA
illustration of page of paper
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດຄວນຮູ້ວ່ານັກຕົວະຕົ້ມ ແລະ ອາດຊະຍາກອນອາດພະຍາຍາມເອົາເງິນ ຫຼື ລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຜ່ານການສໍ້ໂກງ ຫຼື ລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຫຼັງຈາກເກີດໄພພິບັດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີພະຍາ ຍາມຍື່ນຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ໂດຍໃຊ້ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລັກເອົາຈາກຜູ້ລອດຊີວິດ.
illustration of page of paper