U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Asistans Finerè COVID-19

Kijan pou Aplike

Règleman pou Asistans Finerè

Kimoun ki Kalifye

Resous Adisyonèl

Jwenn enfomasyon asistans anteman nan lang ou:

中文 | Español | English | 한국어 | Tiếng Việt |Français | عربي | हिन्दी | Português | Pусский | Tagalog

Pandemi COVID-19 lan te pote gwo chagren lakay anpil fanmi.  Nan FEMA, misyon nou se pou ede anvan, pandan ak apre katastwòf  yo.  Nou angaje pou ede soulaje kèk nan estrès finansye ak fado viris la koze.

Daprè Lwa 2021 sou Apwopriyasyon Repons Sekou Siplemantè Kowonaviris
[Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations] ak Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken, FEMA ap bay asistans finansye pou depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19 ki te fèt apre 20 Janvye 2020.

Kijan pou Aplike

Nimewo Liy Asistans Fineray COVID-19

Aplikasyon yo ap kòmanse nan dat 12 Avril 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Èdtan Fonksyonman:
Lendi - Vandredi
9 a.m. rive 9 p.m. Lè nan Lès

Rele nimewo telefòn gratis angaje sa a pou jwenn yon aplikasyon pou Asistans Fineray COVID-19 reprezantan FEMA yo ap ede nan ranpli aplikasyon an.  Sèvis nan plizyè lang ap disponib.

Jwenn repons pou kesyon yo poze souvan yo osijè pwosesis aplikasyon an sou paj Kesyon Yo Poze Souvan pou Asistans Fineray.

Si w itilize sèvis relè, tankou telefòn videyo, Innocaption oswa CapTel, tanpri bay nimewo espesifik ki deziye pou sèvis sa yo. Li enpòtan pou FEMA kapab kontakte w, epi remake apèl telefonik FEMA yo ka parèt kòm nimewo non idantifye.

Règleman pou Asistans Finerè

Nan dat 29 jwen, 2021, nou te amande règleman pou asistans finerè a pou ede avèk lanmò ki asosye ak COVID-19 ki te rive nan premye mwa yo nan pandemi an.

Chanjman nan règleman sa a pral pèmèt aplikan yo soumèt yon deklarasyon oswa lèt ki soti nan men otorite ki sètifye sètifika desè, doktè lejis oswa egzaminatè medikal, ki kalifye desè a te rive akòz COVID-19 nan entèval dat 20 janvye ak 16 me, 2020.

Fè règleman ki amande a

PDF Link Icon

Kilès ki Kalifye?

Pou w elijib pou asistans fineray, ou dwe satisfè kondisyon sa yo:

 • Pou lanmò ki te rive apre 16 me 2020, sètifika lanmò a dwe endike lanmò a te asosye ak COVID-19.
 • Pou lanmò ki te rive soti nan 20 janvye jiska 16 me 2020, tout sètifika lanmò ki pa atribiye kòz lanmò ak COVID-19 dwe akonpaye avèk yon deklarasyon siyen ki liste COVID-19 kòm yon kòz oswa yon faktè nan kòz lanmò a.
  • Se sètifikatè orijinal sètifika lanmò a oswa egzaminatè medikal lokal la oswa doktè legal ki soti nan jiridiksyon kote lanmò a te rive ki dwe founi deklarasyon siyen an.
  • Deklarasyon an dwe bay yon lòt eksplikasyon, oswa rezon ki lakòz, ki asosye ak kòz lanmò ki liste nan sètifika lanmò ki asosye ak COVID-19.

Si ou te gen depans finerè ki asosye ak COVID-19, nou ankouraje w pou kenbe epi rasanble dokiman yo. Kalite enfòmasyon yo ta dwe gen ladan yo:

 • Sètifika desè ofisyèl ki montre lanmò a te rive Ozetazini,  ki genyen ladan yo teritwa ameriken yo.
  • Si sètifika desè a te fèt nan entèval dat 20 janvye ak 16 me, 2020, li dwe swa atribiye lanmò a dirèkteman oswa endirèkteman ak COVID-19 oswa dwe akonpaye ak  yon deklarasyon siyen sètifikatè orijinal sètifika lanmò a oswa egzaminatè medikal lokal la oswa doktè legal ki soti nan jiridiksyon kote lanmò a te rive bay ki liste lakòz lanmò ak COVID-19. Deklarasyon sa a dwe bay eksplikasyon adisyonèl, oswa rezon ki lakòz, ki asosye ak kòz lanmò ki liste nan sètifika lanmò ki asosye ak COVID-19.
  • Si sètifika desè a te fèt nan entèval dat 16 me oswa pita, sètifika desè a dwe atribiye kòz lanmò a dirèkteman  oswa endirèkteman ak COVID-19.

Si w kalifye pou asistans pou depans finerè, ou pral resevwa yon chèk pa lapòs, oswa lajan depoze dirèk, tou depan ki opsyon ou chwazi lè w te aplike pou asistans lan.

Resous Adisyonèl

Dènye mizajou July 6, 2021