Các Cá Nhân Thực Hiện Thanh Toán

Thực hiện thanh toán cho FEMA nếu quý vị đã nhận được thông báo đối với:

  • Trợ cấp liên quan đến thảm họa
  • Chi phí đi lại
  • Nhà ở tạm thời

Vui lòng lưu ý rằng các khoản thanh toán này không phải là cho: flood insurance premiums, các khoản vay của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ hay các khoản nợ của Trung Tâm Tài Chính Quốc Gia.

Cách Thanh ToánPhương thức
Trực tuyếnwww.pay.gov
Thanh Toán Hóa Đơn Trực Tuyến(ACH) Các cá nhân có thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng cá nhân của họ và tiến hành thanh toán điện tử cho FEMA.
1. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của quý vị.
2. Chọn tùy chọn Thanh Toán Hóa Đơn.
3. Chọn FEMA và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
4. Đảm bảo bao gồm số ID Đăng Ký của quý vị trong tùy chọn Trường ID Khách Hàng.
Séc hoặc Phiếu Gửi Tiền Trả Cho FEMAChỉ Đối Với Chuyển Phát Qua Đêm
FEMA
P.O. Box 6200-16
Portland, OR 97228-6200
Séc hoặc Phiếu Gửi Tiền Trả Cho FEMAThanh Toán Qua Công Ty Chuyển Phát (ví dụ như UPS, DHS, và FedEx):
US BANK - Government Lockbox
Attn: DHS-FEMA - 6200-16
17650 NE Sandy Blvd.
Portland, OR 97230
Cập nhật lần cuối