Trả Lại Séc Kho Bạc Gốc

Nếu quý vị trả lại séc kho bạc (Treasury check) gốc, vui lòng đảm bảo bao gồm trên bất kỳ thư từ nào:

  • Tên của quý vị
  • Số an sinh xã hội
  • Số đơn đăng ký FEMA

Và gửi nó đến địa chỉ:

Department of the Treasury
ATTN: Treasury Check Return
P.O. Box 51318
Philadelphia, PA 19115

Cập nhật lần cuối