U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Trả Lại Séc Kho Bạc Gốc

Nếu quý vị trả lại séc kho bạc (Treasury check) gốc, vui lòng đảm bảo bao gồm trên bất kỳ thư từ nào:

  • Tên của quý vị
  • Số an sinh xã hội
  • Số đơn đăng ký FEMA

Và gửi nó đến địa chỉ:

Department of the Treasury
ATTN: Treasury Check Return
P.O. Box 51318
Philadelphia, PA 19115

Cập nhật lần cuối August 16, 2020