Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Lũ Lụt

Liên hệ với đại diện hoặc bên cho vay của quý vị để gia hạn hoặc cập nhật hợp đồng bảo hiểm của quý vị.

alert - info

Hợp đồng bảo hiểm lũ lụt của quý vị không tự động gia hạn – quý vị phải gia hạn hàng năm.

Tìm các thông báo nhắc gia hạn từ công ty bảo hiểm của quý vị và Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia (National Flood Insurance Program, NFIP) trong những tuần lễ trước ngày hết hạn hợp đồng bảo hiểm của quý vị.

Quý vị cũng có thể kiểm tra mẫu đơn tuyên bố hợp đồng bảo hiểm của quý vị hoặc gọi cho đại diện của quý vị để biết khi nào cần gia hạn hợp đồng bảo hiểm.

Cập nhật lần cuối