Giếng nước, Hệ thống Sưởi và Hệ thống Xử lý Nước Thải Có thể được FEMA Đài thọ

Release Date:
Tháng 4 19, 2021

Các cư dân Texas có hệ thống sưởi, hệ thống xử lý nước thải hay giếng nước bị hư hại do các trận bão tuyết Tháng Hai gây ra có thể đủ điều kiện hỗ trợ tài chính theo Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA. Nếu bị từ chối hỗ trợ, đương đơn có thể kháng nghị.

Có những kiểu hỗ trợ nào?

  • Đối với giếng nước, hệ thống sưởi, và hệ thống xử lý nước thải tư nhân, FEMA có thể cung cấp hỗ trợ hoặc hoàn tiền chi phí ước tính của một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, có giấy phép để sửa chữa hay thay thế các hạng mục đó.
  • Quý vị cũng có thể nhận hỗ trợ cho chi phí sửa chữa hoặc thay thế thực tế đối với các hạng mục thường không được bảo hiểm chủ nhà đài thọ.
  • Nếu quý vị đăng ký nhận hỗ trợ của FEMA và chưa được kiểm tra nhà, quý vị nên gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để được hướng dẫn liên quan đến tình trạng của quý vị. Tại thời điểm kiểm tra nhà, hãy báo cho giám định viên của FEMA rằng quý vị có một giếng nước và/hoặc hệ thống xử lý nước thải tư nhân có thể đã bị hư hại do trận bão. Nếu quý vị đã đăng ký và nhà của quý vị đã được kiểm tra, quý vị nên gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để được hướng dẫn cách kháng nghị.

Nếu đơn ban đầu của tôi bị từ chối thì sao?

Mọi đương đơn đều có thể kháng nghị quyết định của FEMA. Phải nộp kháng nghị bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày đề trên thư của FEMA xác định điều kiện hội đủ. Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai ở Texas đã đăng ký với FEMA có thể đã nhận được một thư xác định liên quan đến điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ. Hãy đọc kỹ thư này. Đó có thể không phải là câu trả lời cuối cùng. Có thể là FEMA chỉ cần thêm thông tin hoặc giấy tờ để xử lý đơn của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần nói chuyện về hiện trạng đủ điều kiện của quý vị, hãy gọi 800-621-3362, có nhân viên trực hàng ngày từ 6 a.m. đến 10 p.m., CDT. Có các nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ.

Các đương đơn có thể kháng nghị quyết định của FEMA, để làm vậy, quý vị cần phải nộp thông tin hỗ trợ cùng với một thư mô tả chi tiết (các) lý do để quý vị kháng nghị.

Quý vị cần ghi họ tên đầy đủ, mã số đăng ký FEMA và mã số thảm họa, địa chỉ nơi cư trú chính trước thảm họa và số điện thoại hiện tại và địa chỉ trên tất cả các tài liệu mà quý vị nộp. Quý vị có thể tìm thấy mã số thảm họa được in ở trang 1 của thư xác định.

Quý vị có thể nộp đơn kháng nghị và bất kỳ tài liệu liên quan nào bằng cách:

  1. Tải tài liệu lên mạng trực tuyến tại disasterassistance.gov.
  2. Gửi các tài liệu và thư của quý vị trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư xác định tới địa chỉ dưới đây. Thư ca quý v cùng vi các tài liu kèm theo phi được đóng du bưu đin trong vòng 60 ngày k t ngày ghi trên thư t FEMA liên quan đến điu kin hi đủ ca quý v.

FEMA National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-7055

  1. Gửi fax thông tin của quý vị tới 800-827-8112.

Các nạn nhân cần đăng ký trực tuyến tại disasterassistance.gov. Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến, hãy gọi 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, Innocaption hay CapTel cần cập nhật cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Nếu một người khác viết thay hoặc cùng đứng đơn được viết lá thư này, quý vị phải ký tên vào một bản tuyên khai xác nhận rằng người đó có thể hành động đại diện thay cho quý vị. Quý vị nên giữ một bản sao của đơn khiếu nại cho hồ sơ của quý vị.

Ngoài ra, điều quan trọng là cần đảm bảo rằng FEMA có được thông tin liên lạc hiện tại của quý vị, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Nếu FEMA không có thông tin liên lạc chính xác của quý vị, quý vị có thể bỏ lỡ thư hay điện thoại về đơn xin trợ cấp, kháng nghị của quý vị, hoặc hiện trạng của khoản thanh toán.

Bằng cách khiếu nại, quý vị đang yêu cầu FEMA cứu xét trường hợp của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi, hãy liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585. Các đường dây hoạt động từ 6 a.m. đến 10 p.m. CST hàng ngày.

Để biết thêm thông tin:

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 4 21, 2021